h

StemWijzer Helmond 2014, de stellingen en de antwoorden van de SP

update: deze pagina gaat over de stemwijzer die gebruikt werd bij de vorige raadsverkiezingen in 2014.

De onderwerpen die in de StemWijzer aan bod komen, bepalen de opstellers in samenspraak met de politieke partijen in de gemeente en met andere betrokkenen. Ook konden inwoners op een speciaal forum onderwerpen aandragen die zij belangrijk vinden. De redactie van de StemWijzer leest daarnaast alle verkiezingsprogramma’s.

Op basis van al deze informatie is een groslijst van vijftig stellingen gemaakt. Deze lijst is aan de partijen voorgelegd. Zij gaven aan of ze het eens of oneens zijn met de stelling, dan wel een neutrale positie innemen. Vooral stellingen waarover partijen duidelijk van mening verschillen zijn in de StemWijzer opgenomen. Onderwerpen waar iedereen het over eens is, vallen af. Anders immers valt er niets te kiezen. Uiteindelijk zijn dertig stellingen in de StemWijzer opgenomen.

Er is ook wel kritiek op de StemWijzer. Voor veel mensen is vertrouwen erg belangrijk. Vertrouwen in een persoon of in een partij. Daar weet de StemWijzer niet goed raad mee. Het komt niet aan bod in de dertig stellingen.

Wat ook niet aan bod komt zijn de morele en ideologische uitgangspunten van politieke partijen. Terwijl die erg belangrijk zijn. De beginselen en de maatschappijvisie bepalen in hoge mate hoe een partij in de toekomst met problemen om zal gaan. Solidariteit is voor de SP een kernbegrip. Dat maakt dat de SP tot heel andere standpunten komt dan bijvoorbeeld de VVD.

Hieronder de stellingen van de StemWijzer voor de raadsverkiezingen van 19 maart 2014. Telkens eronder het antwoord van de SP plus een korte toelichting. De toelichting is belangrijk want bedoeld inzicht te geven in hoe de SP tot een bepaald standpunt is gekomen.

Stelling 1

De gemeente moet stoppen met het uitbreiden van het huidige winkelcentrum (het Centrumplan).

SP: Eens

De behoefte aan winkelruimte is de laatste jaren juist afgenomen. Uitbreiding van het centrum betekent dus bouwen voor de leegstand. Daar moeten we geen miljoenen aan uitgeven. Helmond moet werken aan kwaliteit van het centrum, en niet inzetten op kwantiteit. Daarom moeten de huidige plannen van tafel.

Stelling 2

Om overlast door hangjongeren te voorkomen, moet meer geld worden uitgegeven aan jeugdvoorzieningen en welzijnswerk.

SP: Eens

Jeugdvoorzieningen en jongerenwerkers dragen bij aan het voorkomen van overlast door hangjongeren. Dat is beter dan achteraf puin ruimen en op moeten treden met stadswacht, politie en justitie, wat allemaal ook geld kost. Als er ondanks alle inspanningen overlast is, moeten de veroorzakers effectief aangepakt worden.

 

 

Stelling 3

Als projectontwikkelaars milieuvriendelijke woningen willen bouwen, mag de gemeente de grond voor een lagere prijs verkopen.

SP: Eens

Milieuvriendelijke woningen dragen bij aan de duurzaamheid van onze gemeente. Die duurzaamheid proberen we op alle plekken te vergroten. Als projectontwikkelaars daar op deze manier een steentje aan bij willen dragen, is dat goed voor de stad. De prijsverlaging moet wel ten goede komen aan de uiteindelijke bewoner: deze mag niet voor hogere lasten komen staan doordat projectontwikkelaars wel de winst van goedkopere grond pakken, maar dit niet doorberekenen aan kopers.

Stelling 4

Er mogen meer coffeeshops komen in Helmond.

SP: Eens

Een coffeeshop is beter dan illegale handel op straat en in de wijken met alle gevolgen van dien (overlast voor de buurt, handel in spul dat de gezondheid schaadt). Als uit gegevens van politie en anderen blijkt dat één coffeeshop onvoldoende is om de illegale handel tegen te gaan, dan mag het aantal uitgebreid worden. Op de coffeeshops moet wel actief toezicht gehouden worden, om overlast te voorkomen.

Stelling 5

Als de gemeente onvoldoende geld van het Rijk krijgt voor thuiszorg, mogen de lokale belastingen omhoog.

SP: Eens

De gemeente moet eerst proberen met het geld van het Rijk en eigen geld de kwaliteit van de thuiszorg op peil te houden. Als dat onvoldoende is om onze ouderen en hulpbehoevenden fatsoenlijke thuiszorg te geven, mogen de lokale belastingen omhoog.

Stelling 6

De gemeente moet uitgaansactiviteiten organiseren voor jongeren onder de 18 jaar.

SP: Eens

Ook voor jongeren moeten in Helmond dingen te doen zijn. De gemeente kan daarbij helpen activiteiten te organiseren. Denk aan festival Impact, wat jaarlijks een groot succes is. Organiseren betekent daarbij niet dat de gemeente ook altijd voor de kosten op moet draaien. Er moet gekeken worden wat anderen bij kunnen dragen, bijvoorbeeld sponsors en kroegeigenaren die baat hebben bij meer bezoekers.

Stelling 7

Er moet een groter theater komen in Helmond.

SP: Oneens

Er moet een theater komen wat voldoet aan de vraag vanuit de inwoners van Helmond. Het Speelhuis in de Onze Lieve Vrouwenkerk voldoet daar aan. De SP heeft dus geen behoefte aan een nieuw en groter theater. Mocht er een particulier initiatief komen om een groter theater te bouwen, dan zullen we dat niet principieel tegenhouden, zolang het de gemeenschap geen extra geld kost.

Stelling 8

De gemeente moet het schoolzwemmen mogelijk maken.

SP: Eens

Het is zeer belangrijk dat kinderen leren zwemmen. Regelmatig lees je in de krant over jonge kinderen die verdronken zijn. Het risico daarop kun je verkleinen door te zorgen dat kinderen op jonge leeftijd leren zwemmen. Niet alle ouders hebben geld om kinderen op zwemles te laten gaan, of zien de noodzaak daar niet in. Daarom is het goed dit te organiseren vanuit de scholen als onderdeel van het lesprogramma.

Stelling 9

Helmond moet toeristenbelasting invoeren.

SP: Oneens

Een toeristenbelasting verhoogt de tarieven van voorzieningen voor toeristen. Helmond heeft helemaal niet zoveel van die voorzieningen, bijvoorbeeld hotels. De opbrengst zou dus niet heel groot zijn. Maar de tarieven van die voorzieningen gaan wel omhoog, waardoor mensen voor hogere kosten komen. Om bezoek aan onze stad te stimuleren, moeten er geen kosten verhoogd worden die dat weer tegen zouden werken.

Stelling 10

De gemeente moet uitgeprocedeerde asielzoekers zo nodig onderdak bieden.

SP: Eens

Landelijke wettelijke regelgeving moet zo zijn dat asielzoekers snel uitsluitsel krijgen over hun status, zodat zij niet jaren in onzekerheid zitten. Ook moeten uitgeprocedeerde asielzoekers die geen verblijfsvergunning hebben gekregen humaan opgevangen worden, in afwachting van hun uitzetting. Zolang de landelijke wetgever hier onvoldoende invulling aan geeft, moet de gemeente onderdak kunnen blijven bieden aan deze mensen, zeker als er ook kinderen bij betrokken zijn.

Stelling 11

De gemeente moet grond onder de prijs verkopen, zodat er meer betaalbare woningen gebouwd kunnen worden.

SP: Eens

Zolang er een tekort is aan betaalbare woningen en er een te lange wachtlijst is voor een betaalbare huurwoning, moet de gemeente zorgen dat er meer betaalbare woningen worden gebouwd. Dat kan door de prijs van de grond te verlagen, ook als dat zou betekenen dat daarmee verlies gemaakt wordt. Dat zou gecompenseerd kunnen worden door de grond van grotere en duurdere woningen wat duurder te maken.

Stelling 12

De sluitingstijden in de horeca moeten volledig vrij worden.

SP: Oneens

Op dit moment loopt er een experiment met verlengde openingstijden voor de horeca. Eerst moet duidelijk worden wat de uitkomsten daarvan zijn voor je de volgende stap zet. Volledig vrij geven van sluitingstijd kan gevolgen hebben voor de overlast, de veiligheid en de inzet van de politie. Daarom is het belangrijk die gevolgen eerst goed in kaart te brengen voor je sluitingstijden volledig vrij geeft.

Stelling 13

Winkeliers mogen zelf bepalen wanneer hun winkel open is.

SP: Oneens

Dat zou betekenen dat de bezoeker van het centrum nooit zeker weet of alle winkels wel open zijn. Dat is ongewenst, omdat daarmee de aantrekkelijkheid van het centrum minder wordt. Daarnaast hebben niet alle winkeliers evenveel mogelijkheden om winkels vaker open te houden. Voor grote winkels met veel personeel is dit makkelijker dan voor kleine winkels. Dit zou dus ten koste kunnen gaan van de diversiteit van het winkelaanbod.

Stelling 14

Om de veiligheid van kinderen te vergroten moeten tijdens de haal- en brengtijden de straten rond scholen autovrij zijn.

SP: Oneens

Dit is geen garantie dat de veiligheid van kinderen dan groter wordt. Veel ouders brengen hun kinderen met de auto naar school. Deze moeten nu verder van de school uitstappen, op een plek waar dus nog steeds auto's mogen rijden. Het is zinvoller om kinderen en ouders goed te wijzen op gevaren, en bij gevaarlijke situaties vaker door de politie te laten controleren.

Stelling 15

Op bedrijvenparken mogen windmolens komen.

SP: Eens

Ook bedrijven moeten bijdragen aan de duurzaamheid van onze stad. Dat kan door het hen mogelijk te maken stroom op te wekken met windmolens en zonnepanelen. Er dient wel nadrukkelijk gekeken te worden naar de overlast voor de omgeving, zeker als er mensen in de buurt wonen. De SP denkt bij windmolens dan eerder aan de modellen zoals die langs de Traverse staan, dan hoge turbines zoals je die her en der in het landschap ziet.

Stelling 16

Bijstandsgerechtigden die geen vrijwilligerswerk willen doen, krijgen minder geld.

SP: Oneens

De buurvrouw een handje helpen, actief zijn in de buurtvereniging of bij de voetbalclub, dat is allemaal vrijwilligerswerk. Mensen doen dat uit zichzelf en dat is prima. Vrijwilligerswerk aanbieden of stimuleren is ook prima. Maar vrijwilligerswerk afdwingen op straffe van een sanctie op de uitkering, is niet prima. Bij dit ‘vrijwilligerswerk’ gaat het bijna altijd om werkzaamheden die anders gedaan worden door reguliere werknemers voor een normaal loon. Het is verdringing en dat wijzen wij af.

Stelling 17

Op alle rotondes moeten fietsers voorrang krijgen.

SP: Oneens

Hier wordt het niet per definitie veiliger van voor fietsers. Dat zou namelijk verschillende situaties opleveren: in de ene stad wel, en de andere niet. Voor automobilisten levert dat onduidelijkheid op en daarmee dus mogelijk gevaar voor fietsers. Het is beter om te zorgen dat door duidelijke markering op de weg, goede bewegwijzering en dusdanige aansluiting van fietspaden dat fietsers niet zomaar een rotonde over kunnen steken, ongelukken voorkomen worden.

Stelling 18

Als de gemeente Helmond vacatures heeft, moeten uitkeringsgerechtigden voorrang krijgen.

SP: Oneens

De SP is geen voorstander van voorrangbeleid of positieve discriminatie. Iedereen moet gelijke kansen hebben op een baan, of diegene nu een uitkering heeft of ergens anders al een baan heeft. Voor een functie binnen de gemeente dient de meest geschikte kandidaat gevonden te worden en daarbij mag het feit of je een uitkering hebt of niet geen rol spelen bij die beoordeling.

Stelling 19

De gemeente moet meer geld geven aan Super Sociaal (de supermarkt voor arme huishoudens).

SP: Eens

Op dit moment staan er 80 klanten op de wachtlijst van de Super Sociaal. Dat zijn mensen die al aantoonbaar recht hebben op deze voorziening, wat wil zeggen dat ze onvoldoende geld hebben om zichzelf en eventueel hun gezin te voeden. Dat is onacceptabel, deze mensen moeten snel geholpen worden en daarvoor moet het budget van de Super Sociaal omhoog.

Stelling 20

De gemeente moet zich met alle macht verzetten tegen verbreding van de N279.

SP: Eens

Dit plan betekent een enorme toename van overlast voor de inwoners van maar liefst vier wijken in Helmond. De aanleg van nieuwe wegen en verbreding van bestaande wegen heeft daarnaast een hoog risico om juist meer verkeer aan te trekken. Daar staat tegenover dat de geschetste voordelen door deskundigen aan alle kanten onderuit gehaald worden. Zolang nut en noodzaak niet overtuigend is aangetoond, moet de gemeente niet meewerken met uitvoering van dit plan.

Stelling 21

Om de veiligheid te vergroten moet er meer straatverlichting komen in Helmond.

SP: Eens

Veel plekken in Helmond zijn goed verlicht en daardoor voelen mensen zich 's avonds veiliger. Op plekken waar nog onvoldoende straatverlichting is, moet dit uitgebreid worden.

Stelling 22

Bij belangrijke beslissingen moet de gemeente de inwoners raadplegen via een referendum.

SP: Eens

Lokale democratie houdt in dat de bevolking eens in de vier jaar de gemeenteraad kiest. Een referendum is hier een belangrijke aanvulling op. Het versterkt de democratie en dient daarom vaker overwogen te worden. De lage opkomst bij raadsverkiezingen, zelfs tot onder de 50%, is een extra argument voor het houden van een referendum.

Stelling 23

Als de aanleg van de Ruit toch doorgaat, moet de gemeente extra geld beschikbaar stellen om de N279 ruim om Dierdonk heen te laten gaan.

SP: Eens

Als de weg een voldongen feit is, dan moet deze zodanig aangelegd worden dat de overlast zoveel mogelijk wordt beperkt. Dat kan door de weg ruim om Dierdonk te laten gaan. De gemeente stelt daarvoor pas eigen geld ter beschikking als er geen enkele andere mogelijkheid meer is om dit van Rijk of provincie vergoed te krijgen.

Stelling 24

Mensen die een bijstandsuitkering krijgen, moeten als tegenprestatie zinvol werk doen, bijvoorbeeld als verkeersregelaar of sportcoach.

SP: Oneens

Wie werkt moet normaal betaald worden. Wij hebben in Nederland een stelsel met afspraken met de vakbonden over minimumloon en CAO-lonen en dat is niet voor niets. Werken voor een uitkering betekent bovendien verdringing: reguliere werknemers wordt het brood uit de mond gestoten. Dat is ongewenst. Het is beter om werklozen aan normaal werk te helpen.

Stelling 25

Op de Brouwhuisse heide (BZOB Bos) mag geen bedrijventerrein komen.

SP: Eens

Helmond moet zuinig zijn op de laatste stukken natuur die nog binnen haar grenzen liggen. Er is nog veel plek op de bestaande bedrijventerreinen, en nog veel winst te behalen door bedrijven te stimuleren meer in de hoogte te gaan werken, zodat ruimte bespaard wordt.

Stelling 26

De gemeente betaalt mee aan een nieuw stadion voor Helmond Sport.

SP: Oneens

Helmond Sport is een bedrijf (betaald voetbal) en dient zelf haar faciliteiten te betalen. De gemeente kan andere bedrijven ook niet helpen bij de financiering van nieuwe panden. Daar komt bij dat volgens Europese regels staatsteun aan betaald voetbalorganisaties niet toegestaan is. De gemeente kan dus ook helemaal niet meebetalen aan een nieuw stadion.

Stelling 27

De gemeente doet nu genoeg om arme gezinnen te ondersteunen.

SP: Oneens

Terwijl 4200 huishoudens in Helmond op of onder de armoedegrens leven (10% van de bevolking!) en 1700 kinderen in armoede opgroeien, neemt de wachttijd voor hulp bij schulden in Helmond toe en krijgen voorzieningen als de Super Sociaal en de Let's Ruilwinkel nog steeds geen structurele subsidie. Er kan dus veel meer werk van gemaakt worden om armoede in Helmond te bestrijden.

Stelling 28

Bij Varenschut mag een overslaghaven komen.

SP: Oneens

Hoewel het idee creatief klinkt en mogelijk wegen ontlast doordat vervoer via het water plaats vindt en niet via het wegverkeer, gaat dit te snel. Het is niet duidelijk of hier behoefte aan is vanuit de bedrijven in Helmond, en of dat voldoende is om een dergelijke haven aan te leggen. Ook moet veel beter onderzocht worden wat de gevolgen voor de omgeving zijn qua natuur, omwonenden en toename verkeer van en naar deze haven voordat we Varenschut, een mooi natuurgebied, deels op zouden offeren.

Stelling 29

Om de veiligheid te vergroten moet er ook cameratoezicht buiten het winkel- en uitgangscentrum komen.

SP: Oneens

Cameratoezicht werkt het best als de beelden direct uitgelezen worden. Zo kan politie en stadswacht direct aangestuurd worden. Als Helmond volhangt met camera’s is deze aanpak praktisch niet uitvoerbaar. Daarnaast kunnen camera’s leiden tot verplaatsing van het probleem naar plekken waar geen camera hangt. Cameratoezicht dient per geval bekeken te worden: het moet zinvol en uitvoerbaar zijn.

Stelling 30

Het Obragasterrein moet een stadspark worden.

SP: Oneens

Een leuk idee, maar er is een probleem. De gemeente heeft handenvol geld besteed aan de aankoop van deze grond. Bedenk: dit is gemeenschapsgeld! Een openbaar stadspark aanleggen, betekent dat het geld niet terugkomt. Terwijl de regering enorme bezuinigingen in petto heeft waardoor belangrijke zaken in de knel komen (thuiszorg, jeugdzorg). Een financieel verantwoorde invulling van het gebied is nodig met draagvlak onder de bevolking.

StemWijzer Helmond

U bent hier