h

Ledenvergadering 3 oktober 2018

Op de agenda van deze ledenvergadering stonden twee belangrijke punten: wisseling in het bestuur en voorbereiding van de statenverkiezingen op 20 maart 2019. Hieronder de verslagen.

Afdeling kiest waarnemend voorzitter

Erik Bakker stopt als afdelingsvoorzitter. Daarop heeft de afdeling Irma
Koopman gekozen als waarnemend voorzitter. Op de ledenvergadering in
december wordt besloten wie definitief voorzitter wordt en staat ook de
verkiezing van de rest van het bestuur op de agenda.

Wijkhuis de Fonkel, woensdag 3 oktober
De ledenvergadering bespreekt de situatie die is ontstaan door het vertrek van Erik Bakker als voorzitter en Barry Wouters als organisatiesecretaris. Samen met de rest van het bestuur werden ze gekozen op de vorige ledenvergadering van bijna een jaar geleden. De aanwezige leden vinden het spijtig dat ze hun functie moeten neerleggen en bedanken hen voor hun inzet in de afgelopen periode. Beide stoppen om gezondheidsredenen maar blijven wel actieve SP-ers.

Omdat de twee functies erg belangrijk zijn voor het functioneren van de afdeling is snel de belangstelling geïnventariseerd voor de vacatures die zijn ontstaan. De afdelingsvoorzitter is niet alleen lokaal 'een spin in het web' maar speelt ook een rol in de landelijke partij als lid van de partijraad.

Uitkomst is dat Irma Koopman zich kandidaat stelt voor het voorzitterschap. Irma Koopman (56) is al geruime tijd SP-lid, was raadslid in Landgraaf en daarnaast regiobestuurder. In die hoedanigheid was ze lid van het landelijk partijbestuur. Ze woont sinds korte tijd in Geldrop-Mierlo. Geldrop-Mierlo valt evenals Laarbeek, Deurne, Someren en Asten onder SP-afdeling Helmond.

De ledenvergadering kon zich goed vinden in haar kandidatuur, ook gezien de ervaring die ze meebrengt. Unaniem werd met haar benoeming ingestemd.

Irma is benoemd als waarnemend voorzitter. In december is de ledenvergadering waar het voltallig bestuur gekozen wordt. Ieder lid kan zich kandidaat stellen voor het bestuur en kan zich ook tegenkandidaat stellen voor het voorzitterschap. Zie kader hiernaast.

Hart op de goede plek en een gezond verstand?

Zit uw hart op de goede plek (meestal links) en heeft u een gezond verstand? Dan bent u geschikt voor het bestuur van de afdeling.

Op de ledenvergadering in december kiezen we een nieuw bestuur. Iedereen die lid is van afdeling Helmond kan zich kandidaat stellen. Daaronder vallen ook de leden in Geldrop-Mierlo, Laarbeek, Deurne, Someren en Asten.

Bestuursleden denken mee en doen mee. Ze doen naar vermogen mee met de diverse SP-activiteiten.

De afdelingsvoorzitter en de organisatiesecretaris worden in functie gekozen. De voorzitter is een 'spin in het web' en speelt ook een rol in de landelijke partij.  De organisatiesecretaris houdt zich vooral bezig met praktische uitvoering, het coördineren van acties en de organisatie van leden.

Als u zich kandidaat stelt geef dan aan of dat is als algemeen bestuurslid of als voorzitter of als organisatiesecretaris. De aanmeldingstermijn loopt tot en met donderdag 15 november.

Aanmelden bij Irma Koopman 06 45602579 of e-mail: helmond@sp.nl. Ook voor meer informatie.

Het zittend bestuur is verantwoordelijk om een voordracht te doen op de ledenvergadering. Als u niet wordt voorgedragen kunt u uw kandidatuur handhaven en beslist de ledenvergadering. Tijdstip en lokatie van de leden-vergadering volgen zo spoedig mogelijk.

Over varkens, natuur en klimaatrechtvaardigheid

Op 20 maart 2019 zijn de verkiezingen voor Provinciale Staten. Niet iedereen ligt er wakker van maar partijen zijn al volop bezig met de voorbereiding.

Ook de SP is volop bezig met de voorbereiding. Kandidatenlijsten moeten opgesteld worden en verkiezingsprogramma´s moeten geschreven en besproken worden. Het stond op de agenda van de ledenvergadering op 3 oktober in wijkhuis de Fonkel.

Bij de statenverkiezingen in 2015 scoorde de SP goed in de grotere steden als Eindhoven, Helmond, Tilburg en Oss. Daar werd de partij de grootste. Over heel Brabant behaalde de SP 16 % van de stemmen. Dat was een winst, de partij ging van 8 naar 9 zetels. Het maakte dat de SP in het college van Gedeputeerde Staten belandde. De partij leverde twee gedeputeerden: Johan van den Hout (Natuur en Milieu) en Henri Swinkels (Cultuur en Sport).

Henri Swinkels was aanwezig op de ledenvergadering om het concept-verkiezingsprogramma toe te lichten. Het gesprek gaat dan al gauw over de 'onzichtbaarheid' van de provincie. Voor veel mensen is niet goed duidelijk waar de Provincie zich mee bezig houdt en wat het belang is. De opkomst bij statenverkiezingen is dan ook niet om over naar huis te schrijven. In Helmond bedroeg de opkomst 39,33%.

Toch spelen er wel degelijk serieuze zaken. Henri Swinkels wees op het probleem van het veel te grote aantal dieren in de provincie - varkens, geiten en kippen - en de problemen die daar mee samenhangen: overbemesting, vervuiling, risico's voor de volksgezondheid. Denk aan de Q-koorts. SP-gedeputeerde Johan van den Hout heeft de afgelopen periode veel werk gemaakt van het indammen van het aantal dieren.

Andere belangrijke onderwerpen voor de SP zijn natuur, cultuur, energie en klimaatrechtvaardigheid. Anders dan sommige ontkenners neemt de SP de problemen wél serieus. Citaat: "Wij lopen niet achter de klimaatontkenners aan, die helaas met veel bombarie de publieke opinie en daarmee het draagvlak voor duurzame energie onderuit proberen te halen. We kunnen dit onszelf en de generaties na ons niet veroorloven."

Klimaatrechtvaardigheid is belangrijk voor de SP. "Energie moet goed betaalbaar blijven voor iedereen en dus moeten ook de baten en lasten eerlijk verdeeld worden."

Over enkele punten ontstaat discussie. Is vergisten en verbranden van biomassa wel echt zo wijs en duurzaam? Moet de SP zich ook in de provincie niet uitspreken over het legaliseren van softdrugs om zo de criminaliteit de wind uit de zeilen te nemen? Kan het belang van het terugdringen van het groot aantal dieren in Brabant niet duidelijker en scherper worden opgeschreven?

Afgesproken is dat enkele leden het mandaat krijgen om de kritiek goed op papier te zetten en in te brengen in de verdere discussie.

- Afdelingen hebben tot 19 oktober de tijd om te reageren op het verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst.

- Op de regioconferentie van 1 december wordt het programma en de kandidatenlijst definitief vastgesteld.

- De delegatie van afdeling Helmond naar de regioconferentie is besproken en vastgesteld op de ledenvergadering in de Fonkel van 3 oktober.

- Kandidatenlijst en verkiezingsprogramma zijn te vinden op de SP-website voor leden: www.SPnet.nl

- Op de nu gepresenteerde kandidatenlijst staan 26 personen. De kandidatencommissie wil op de regioconferentie van 1 december het mandaat vragen om de lijst uit te breiden tot 50 personen.

Informatie over de vorige ledenvergadering

U bent hier