h

SP-bijdrage aan discussie over stadsvisie

23 januari 1999

SP-bijdrage aan discussie over stadsvisie

Samenleven doe je samen.

Eén van de gekozen themas gaat in zijn geheel over de positie van allochtonen. De problemen die de vertegenwoordiger van Palet in dit verband noemt, stemmen niet vrolijk. Het heeft allemaal te maken met het falend beleid. Maar er is een omslag in denken: geen positieve discriminatie en geen apart beleid voor de groep allochtonen, aldus één van de items die naar voren komt. Anders gezegd: samenleven doe je samen en dat bereik je niet door allochtonen als een aparte groep te behandelen. Dat is dus een heel andere insteek dan in het verleden. Maar politici kunnen geen mensen integreren in de samenleving. Wat de politiek wel kan doen, is zorgen voor de beste voorwaarden om integratie kans van slagen te geven. Het laten ontstaan van concentratiewijken en witte en zwarte scholen hoort daar niet bij. In het stuk wordt geprobeerd de huidige concentratie allochtonen in de Binnenstad te verklaren. Daarvoor worden verschillende verklaringen aangedragen waaronder de relatie inkomen - goedkope huurwoningen in deze buurt. Hoe het ook zij, dit is een aspect aan de zaak naast andere aspecten. Het volkshuisvestings beleid, in het bijzonder op het punt van het betaalbaar wonen, speelt een rol. Kort gezegd: wijken met dure woningen zijn amper of niet toegankelijk voor mensen met een smalle beurs. Dit is een algemeen probleem maar allochtonen lopen verhoudingsgewijs méér tegen dit fenomeen aan alleen al omdat zij verhoudingsgewijs méér worden getroffen door werkloosheid met als gevolg: lage inkomsten. Vervelend wellicht maar deze hele analyse loopt uit op kritiek op het Helmonds volkshuisvestingsbeleid. Brandevoort(1) zal straks voor grote groepen mensen om financiële redenen niet bereikbaar zijn. Is het aantal daar geplande huurwoningen al beperkt, het aantal betaalbare huurwoningen is marginaal. Toch moet onder ogen worden gezien dat witte en zwarte scholen een afspiegeling zijn van witte en zwarte wijken, en dat heeft te maken met de ontoegankelijkheid van het wonen elders. Daarom moet veel meer geld naar de woningbouw om het wonen over de hele linie weer betaalbaar te maken

Voorzieningen dicht bij de mensen
De keuze in het verleden voor Helmond centrumstad met een boven-lokale functie liefst tot ver in de omgeving zou heroverwogen moeten worden. In plaats daarvan zou veel meer geïnvesteerd moeten worden in voorzieningen dicht bij de mensen, in de wijken. De keuze voor Helmond centrumstad heeft veel gevolgen voor de toekomst waar naar mate het vordert maar moeilijk op is terug te komen.
- Het plaatst Helmond in een voortdurende concurrentieslag met omliggende gemeenten waar geen einde aan komt omdat die ongeveer hetzelfde doen.
- Het leidt tot overmatige aandacht voor de 'city' omdat die dan als boven-lokale trekker moet fungeren.
- Dat legt weer beperkingen op aan winkelcentra in de wijken, met de problemen vandien, omdat die als concurrent van de city worden gezien. (Wethouder Jonkers zei het pas nog erg kort en bondig: Het centrum heeft voorrang.)
- Het legt een enorme druk op de paar vierkante kilometers die de 'city' groot is omdat er erg veel activiteiten tegelijk plaats moeten vinden.
En dat weer heeft geleid tot de bouw van peperdure parkeergarages omdat men geen kant meer uit kan. Zoals gezegd: naar mate dit beleid vordert valt het moeilijker te corrigeren als daar een politieke meerderheid voor zou zijn. De situatie die onder invloed van dit beleid is ontstaan, is er nu eenmaal. Dat neemt niet weg dat pas op de plaats gemaakt kan worden. Dit is geen pleidooi voor dodelijke stilstand maar voor een kritische herbezinning van het huidige beleid met als uitkomst als het aan de SP ligt, méér aandacht en investeringen voor de wijken.

Grenzen aan de groei?
Nog niet zo lang geleden heeft deze raad een lastige discussie gevoerd over de verplaatsing van een kippenboerderij van Brandevoort naar Stiphout. Hebben we in Helmond nog wel de ruimte voor verantwoorde herhuisvesting van zon bedrijf, was één van de klemmende vragen die toen boven kwam drijven. Het feit alleen al dat die vraag opkomt, geeft aan dat er grenzen in zicht zijn. Dat ook wat betreft aantal inwoners over grenzen wordt gesproken, is daar eveneens een aanwijzing voor. En als op Brouwhuis plannen ter sprake komen voor een spoorlijn of nieuwe bedrijven op het BZOB(2), zit de zaal vol met emotionele buurtbewoners. Kortom, hebben we nog genoeg ruimte, rust en natuur? En willen wij dan nog wel een nieuw bedrijventerrein in Scheepstal, zoals gesuggereerd wordt in het stuk Economie en Onderwijs? Het finale antwoord op deze vraag heb ik nu niet, daar zijn meer gegevens voor nodig, wel voelen wij er weinig voor om de 'randstad van Brabant' te worden.

Werk, economie en onderwijs
Initiatieven om bedrijven te stichten, uit te breiden of te verplaatsen gaan buiten de gemeente om. Afgezien van de eigen taken schept de gemeente geen werk. De gemeente kan zorgen voor gunstige vestigingsfactoren op het vlak van infrastructuur en bedrijventerreinen. Wel vinden wij het ongewenst dat de gemeente op dit vlak gaat concurreren met andere gemeenten. Niet elkaar aftroeven maar samenwerking staat wat ons betreft voorop. Overigens moet bedacht worden dat de daling van de werkloosheid in hoge mate het gevolg is van herverdeling van arbeid. Als het aantal uren dat werknemers in 1997 hebben gemaakt omgerekend zou worden in voltijdbanen zou er een werkloosheidspercentage uitrollen van 15 procent, hetzelfde werkloosheidspercentage van 1983. Dat het officiële werkloosheidspercentage veel lager is, komt vooral omdat het aantal uren is uitgesmeerd over méér werknemers door de enorme toename van deeltijdbanen. Nederland is wat dat betreft koploper van Europa. Met andere woorden, herverdeling van arbeid is een belangrijk middel om meer mensen aan het werk te krijgen. Of herverdeling van arbeid wel of niet gepaard moet gaan met evenredige inlevering van loon, is een andere vraag. Wat betreft de aansluiting onderwijs en bedrijfsleven: onderwijs is een zaak van langere termijn terwijl bedrijven te maken hebben met de grillen van de markt. Dit bemoeilijkt de onderlinge afstemming, want men kan nu eenmaal niet vandaag lasser zijn en volgende week ijzervlechter. Het is daarom zaak om duurzame werkgelegenheid te bevorderen. Dat kan door flexwerk, uitzendwerk enzovoorts niet te bevorderen maar juist terug te dringen.

(1) Brandevoort is een zogenaamde VINEX-woningbouwlokatie
(2) BZOB staat voor Bedrijventerrein Zuid Oost Brabant
1999-01-23

U bent hier