h

SP wil meer helderheid over belangenverstrengeling

11 februari 1999

SP wil meer helderheid over belangenverstrengeling

Volgens het college van B en W is geen sprake van belangenverstrengeling door het SDH-raadslid Tielemans. De SP vindt echter dat te veel onduidelijk blijft. Ze heeft het college daarom gevraagd om de kwestie opnieuw te beoordelen. Volgens de SP is de zuiverheid van de politiek in het geding.

Aanleiding voor de affaire is een brief van de Helmondse ondernemer J.G. van de Westerlo. Daarin schrijft hij Tielemans te hebben aangesteld als zijn adviseur bij de realisering van een evenementengebouw. Hoewel de brief dateert van 2 juni vorig jaar krijgen raadsleden hem pas eind dat jaar onder ogen. De brief is toegevoegd bij de stukken voor de vergadering op 7 december van de commissie stedelijke ontwikkeling. Diezelfde vergadering stelt SP-raadslid Hans Verbakel het adviseurschap van Tielemans aan de orde. Volgens de SP'er mag hij wel adviseur zijn van Van de Westerlo, maar niet als het om het evenementengebouw gaat. Verbakel: 'De komst van dat gebouw is onderwerp van discussie tussen Van de Westerlo en de gemeente. Als Tielemans dan hierover Van de Westerlo adviseert, vermengt hij zijn zakelijk werk en zijn raadswerk terwijl hij dat juist gescheiden moet houden.' Reden voor Verbakel om de kwestie aan te kaarten bij het college van B en W. Inmiddels is het antwoord bekend. Dat luidt dat 'geen sprake is geweest van ontoelaatbare belangenvermenging in de zin van artikel 15 van de Gemeentewet.' In een eerste reactie maakte de SP al bekend dat een onbevredigend antwoord te vinden maar nu komt de partij er uitgebreid op terug.

Het college baseert haar oordeel op enerzijds een schriftelijke toelichting door Tielemans zelf en anderzijds het feit dat de gemeente geen overeenkomst met Van de Westerlo is aangegaan. Anders gezegd: het gebouw is er niet gekomen. Het lijkt vreemd maar volgens de SP doet dat er niet zoveel toe. Verbakel: 'Er is belangenverstrengeling als een raadslid tegelijkertijd het belang van een derde dient, óók als het beoogde doel niet wordt bereikt. Artikel 15 van de Gemeentewet waarnaar het college in haar antwoord verwijst, heeft juist de bedoeling om te voorkómen dat raadsleden zich in dergelijke situaties begeven. Met andere woorden: je moet er gewoon niet aan beginnen.'

Ook de brief van Tielemans waar het college zich voor het overige op baseert overigens zonder die te controleren, vindt de SP verre van overtuigend. De brief roept volgens Verbakel te veel vragen op. Zo stelt het SDH-raadslid dat hij pas adviseur werd van Van de Westerlo 'nadat een mogelijke vestigingslocatie in Helmond van de baan was'. Maar de SP wijst erop dat ook nadien - Tielemans accepteerde de functie volgens eigen zeggen in juli vorig jaar - het evenementengebouw onderwerp van discussie blijft. Afgaande op een uitgebreid verslag van mevrouw Putmans tot binnen het college van B en W. Putmans was verantwoordelijk voor de exploitatie van beursgebouw Flexion, waarvan het nieuwe evenementengebouw de opvolger had moeten worden. Ze maakt in haar verslag dat ze heeft geschreven om de gemeenteraad te informeren, melding van haar bezoeken bij wethouder Witteveen van Financiën en Economische Zaken voor wie volgens haar zelfs in september nog niet definitief vaststaat dat realisering van het evenementengebouw binnen Helmond van de baan is. Verder vindt de SP het niet sterk dat Tielemans zijn adviseurschap niet vooraf heeft gemeld hoewel hij als ervaren raadslid de risico's van belangenverstrengeling zich goed bewust moet zijn en dat ook is afgaande op de inhoud van zijn schriftelijke reactie. 'Melding vooraf is niet louter een formele aangelegenheid (art. 12 Gemeentewet) maar dient juist om openheid te betrachten om het risico van belangenverstrengeling tegen te gaan. Deze openheid vooraf is door de heer Tielemans niet in acht genomen hoewel daarmee veel onduidelijkheid zou zijn voorkomen.' Aldus de SP in haar brief.

Alles overziend vindt de partij dat het college eerst de vele onduidelijkheden uit de weg had moeten ruimen alvorens het oordeel te vellen dat van belangenverstrengeling geen sprake is. Verbakel: 'Vandaar ons verzoek aan het college om de kwestie opnieuw te beoordelen.' De SP'er benadrukt dat het niet om een heksenjacht op Tielemans gaat maar dat zijn partij verplicht is om terug te reageren: 'Het antwoord van het college is gewoon te mager om het daarbij te laten.'
1999-02-11

U bent hier