h

Woningbouwvereniging De Hoop middelpunt van juridische strijd

10 februari 1999

Woningbouwvereniging De Hoop middelpunt van juridische strijd

Woningbouwvereniging De Hoop is het middelpunt van juridische strijd. De raad van toezicht tekent beroep aan tegen de aanwijzing van staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting, de raad van beheer heeft een kort geding aangespannen om haar schorsing ongedaan te maken plus is er een conflict met de toezichthouder over de uitgeschreven ledenvergadering op 25 februari.

Het conflict met de gemeente over aantallen te slopen woningen in de Helmondse binnenstad en daarvoor terug te bouwen koopwoningen lijkt uit te lopen op een juridische doolhof. Wie vecht wat aan en waarom?
 

  • Donderdag 11 februari dient een kort geding aangespannen door de raad van beheer om haar schorsing door de raad van toezicht ongedaan te maken. De raad van toezicht besloot tot schorsing omdat de raad van beheer tekende voor het gemeentelijk sloopplan. Dit in strijd met de opvattingen van de huurdersraad en anders dan eerst toen men het zelfs eens was over afwijzing van de huidige gemeentelijke plannen. Daarnaast werd gevreesd dat de raad van beheer een instemmingsverklaring zou tekenen met het aanstellen van een toezichthouder door de staatssecretaris. De schorsing maakte dat onmogelijk. De raad van toezicht denkt dat het kort geding geen kans maakt omdat schorsing haar statutaire bevoegdheid is.
     
  • De raad van toezicht start een procedure tegen de aanwijzing van staatssecretaris Remkes van Volkshuisvesting. De staatssecretaris heeft twee aanwijzingen uitgevaardigd. Met de ene heeft hij oud-burgemeester C de Cloe van Almere aangesteld als toezichthouder/bewindvoerder, de andere is inhoudelijk van aard. De woningbouwvereniging is opgelegd om de vereniging binnen zes maanden te hervormen naar het zogenaamde twee-lagenmodel, er dient een overeenkomst met de gemeente tot stand te komen over de sloopplannen en een aantal woningen dient verkocht te worden aan collega-corporatie Woonpartners. Dit laatste is bedoeld om versneld geld binnen te halen om daarmee het sloopplan (de 'herstructuering') te financieren. De raad van toezicht is optimistisch over de kans op succes van haar bezwaarprocedure vanwege het ingrijpend karakter van de aanwijzingen. Zo zou het verplicht doorvoeren van het twee-lagenmodel een aantasting van de verenigingsdemocratie betekenen.
     
  • Inmiddels is een algemene ledenvergadering belegd voor 25 februari. De raad van toezicht is daartoe verplicht omdat na de schorsing binnen drie maanden uitsluitsel moet volgen over wel of geen definitief ontslag van de leden van de (geschorste) raad van beheer. Dit dient aan de orde te komen op een ledenvergadering. Echter zowel toezichthouder De Cloe als de raad van beheer zijn het oneens met het bijeenroepen van de ledenvergadering. Maar het ziet er naar uit dat de toezichthouder op dit punt niet bevoegd is.

De aanvankelijke indruk dat de aanwijzing van de staatssecretaris een reactie is op de schorsing van de raad van beheer blijkt onjuist. De aanwijzing was toen al onderweg. Als de aanwijzing niet van tafel gaat en woningbouwvereniging De Hoop buigt niet voor de daarin neergelegde eisen, kan straks de staatssecretaris de vergunning van De Hoop als 'toegelaten instelling' intrekken. In dat geval gaat het woningenbestand over naar Woonpartners, zo blijkt uit briefwisseling tussen de inspecteur van de Volkshuisvesting en de gemeente. De raad van toezicht heeft de brieven opgevraagd met een beroep op de Wet Openbaarheid Bestuur. Bij sommige betrokkenen bestaat daarom de indruk dat de gemeente 'dit draaiboek' al langer heeft klaar liggen. Op aandrang van de SP wordt de affaire 23 februari besproken in de raadscommissie Stedelijk Beheer. 1999-02-10

U bent hier