h

Conflict tussen Woonpartners en Volksbelang, zomaar ruzie of speelt er méér?

14 november 1999

Conflict tussen Woonpartners en Volksbelang, zomaar ruzie of speelt er méér?

De corporaties Woonpartners en Volksbelang hebben een conflict over de aankoop van de St.Jan-mavo. Volksbelang heeft de leegstaande school voor onze neus weggekaapt, zegt Woonpartners. Zomaar ruzie of speelt er méér?

De St.Jan-mavo is te vinden in Helmond-Oost op de hoek van Narcissenstraat en Wethouder van Wellaan, pal naast het fraaie Hortensiapark. Niet verwonderlijk daarom dat de locatie in trek is bij projectontwikkelaars en corporaties als bouwlocatie.
Hoewel de school leeg staat, wil naar verluid de eigenaar - Regioneel Opleidingscentrum Ter Aa - het nog een periode aanhouden. Dit om tijdelijk leerlingen in onder te brengen als straks de gebouwen aan de keizerin Marialaan gesloopt worden om plaats te maken voor de 'campus', een compleet nieuw scholencomplex. Daarna echter komt het terrein vrij.
Woonpartners vertrouwde erop de locatie in handen te krijgen. Immers het is een zogenaamde compensatielocatie. Dat betekent dat de gemeente een inspanningsverplichting op zich neemt om de plek in eigendom te krijgen en dan aan Woonpartners over te dragen voor een passende prijs. Dergelijke afspraken zijn gebruikelijk en worden ook gemaakt met andere corporaties. Ze zijn onderdeel van afspraken tussen enerzijds de gemeente en anderzijds de corporaties om zo in onderling overleg het belang van de sociale volkshuisvesting te dienen. De afspraak over de St. Jan-mavo is zwart-op-wit vastgelegd in een overeenkomst. Groot is de verbazing als blijkt dat Volksbelang in weerwil daarvan de St. Jan-mavo wegkaapt.
SP-fractievoorzitter Ger Klaus is bezorgd want vreest dat het niet om een incident gaat, maar om een trendbreuk. 'Corporaties zijn niet zomaar bedrijven die elkaar beconcurreren. Integendeel, corporaties horen sámen het belang van de sociale volkshuisvesting te behartigen. Als dat gezamenlijk belang uit het oog verdwijnt, krijgt de commerciële markt de overhand en dan raakt die sociale taak in de knel.'
In een eerste reactie heeft wethouder Hesen de handelwijze van Volksbelang afgekeurd en er voor gepleit om de collegiale samenwerking tussen de corporaties overeind te houden. Ger Klaus juicht die reactie toe maar vindt het belangrijk te weten of het héle gemeentebestuur er zo over denkt. Om dat duidelijk te krijgen heeft hij schriftelijke vragen ingediend.
1999-11-14

U bent hier