h

Controverse in het volkshuisvestingsbeleid: commercieel of sociaal?

26 januari 2000

Controverse in het volkshuisvestingsbeleid: commercieel of sociaal?

De gemeenteraad buigt zich momenteel over het recent verschenen volkshuisvestingsplan waarin het gemeentebestuur het beleid voor de komende jaren uitstippelt. Hoewel de presentatie van het plan enorm is vertraagd, wordt de raad geacht er zich binnen enkele weken over uit te spreken. Debet aan de vertraging zijn controverses over de rol van de corporaties en de vraag in hoeverre nog de gemeente zich sterk moet maken voor het sociale volkshuisvestingsbeleid.

Hoezeer de controverses spelen blijkt uit een document dat opduikt bij de algemene beschouwingen van vorig jaar. Daarin getuigt het gemeentebestuur van een zeer minimalistische opvatting over de sociale taak van de corporaties. Zij dienen zich strikt te beperken tot beheer en bouw van woningen voor mensen met een minimumuitkering, langdurig werklozen en asielzoekers, en voor het overige te opereren als 'volwaardige marktpartijen'. Deze vercommercialisering van de corporaties moet niet worden gezien als een bedreiging, integendeel, het biedt juist nieuwe kansen, aldus het college dat bestaat uit wethouders van CDA, PvdA en VVD.

Inmiddels lijkt het gemeentebestuur gas teruggenomen te hebben. Hoewel in het volkshuisvestingsplan dezelfde 'minimalistische' opvatting terugkeert, zegt het college nu te kiezen voor het samenwerkingsmodel. Als de corporaties eendrachtig kiezen voor collegiale samenwerking is de gemeente bereid afspraken te maken over het realiseren van woningen en het beschikbaar stellen van gronden. Er zit wel een adder onder het gras: haakt één corporaties af, treedt het concurrentiemodel in werking.

Het sociale karakter van corporaties staat toch al zwaar onder druk door het landelijk beleid en de oprukkende commercie. Juist daarom zou de gemeente de corporaties veel meer de helpende hand moeten toesteken, vindt de Helmondse SP. Fractievoorzitter Ger Klaus benadrukt dat deze zienswijze niet is gericht tegen kopers, maar tegen de commercie. 'En dat is iets anders. Een sterke sociale factor in woningbouwland is een gemeenschapsbelang, ook met het oog op de lange termijn want wie weet hoe het ervoor staat met de economie over twee, drie jaar?'

Concreet betekent dat: geen beperking van de rol van corporaties, maar een verruiming. Klaus: 'Meer gemeentelijke steun is nodig bij het aanwijzen en verwerven van bouwlocaties voor sociale woningbouw, plus dat in plaats van altijd maar projectontwikkelaars ook corporaties zouden moeten kunnen bouwen in de wat duurdere sector. Het verschil is dat dan het geld binnen de volkshuisvesting blijft in plaats van te verdwijnen in de zakken van aandeelhouders.'

Volgens Klaus moet niet worden gedaan alsof hiermee een 'revolutionaire omwenteling' wordt bepleit. 'Het gaat om een sociale correctie op het huidige beleid, niets meer en niets minder.' Ter illustratie wijst hij op het aandeel sociale woningbouw op de Helmondse Vinex-locatie Brandevoort. 'Op veel Vinex-locaties in het land is dat aandeel dertig procent, maar in Helmond is dat percentage veel lager. Ik bedoel maar.'
2000-01-26

U bent hier