h

Ouders trekken portemonnee voor nieuwe schoollokalen - tweedeling door falend beleid

1 mei 2001

Ouders trekken portemonnee voor nieuwe schoollokalen - tweedeling door falend beleid

Helmond, 30 april 2001

B en W
Weg op den Heuvel 35
5701 NV Helmond

Betreft: ouderbijdrage Wilhelminaschool

Geacht college,

Net als andere scholen heeft de Wilhelminaschool ernstige huisvestingsproblemen. Om die aan te pakken zouden leegstaande lokalen van de Mariaschool moeten worden benut. Schoolleiding en ouders hebben echter grote bezwaren tegen deze opsplitsing. Daarom is het plan opgevat om zelf lokalen te realiseren. Om dat te financieren wil men de ouderbijdrage met 200 gulden verhogen naar 325 gulden.

Hier wordt een zeer omstreden weg bewandeld. Zelfs als aanvulling voor extra activiteiten (schoolreisjes, festiviteiten, e.d.) is de ouderbijdrage al omstreden, laat staan als met de ouderbijdrage elementaire zaken als huisvesting bekostigd worden. Hier ontstaat tweedeling tussen scholen die in de omstandigheid zijn dat ze zelf hun huisvestingsprobleem kunnen oplossen en scholen die niet in die gelegenheid verkeren. Hier ontstaat tweedeling tussen rijke en arme scholen. Adequate huisvesting wordt zo afhankelijk van de portemonnee van ouders. Dit is strijdig met het uitgangspunt dat de overheid het onderwijs bekostigt, juist om de kwaliteit en de toegankelijkheid over de hele linie te waarborgen.

Het feit dat de ouderbijdrage niet kan worden afgedwongen maar 'vrijwillig' wordt betaald doet daar ons inziens niets aan af.

Ondanks onze kritiek hebben wij er begrip voor dat ouders en schoolleiding hun toevlucht zoeken naar deze noodgreep. Zij willen immers het beste voor hun kinderen. Zij doen wat de overheid nalaat: zorgen voor fatsoenlijke huisvesting. Zou de overheid haar werk goed doen, zou deze noodgreep niet nodig zijn.

Het plan van de Wilhelminaschool komt op een moment dat het Helmondse onderwijs in spanning afwacht op de voorstellen van de regiegroep Onderwijs en van de gemeente.

VRAGEN
1. Wat vindt het college van het plan van de Wilhelminaschool?
2. Vindt het college de tweedeling tussen Helmondse scholen die nu ontstaat acceptabel?
3. Deelt het college onze mening dat de noodgreep van de Wilhelminaschool is ingegeven door het tekortschieten van de overheid?
4. Wat gaat het college ondernemen om de ontwikkeling die wordt ingezet met het plan van de Wilhelminaschool een halt toe te roepen?
5. Deelt het college onze indruk dat er gebrek aan vertrouwen is in de binnenkort te verwachten gemeentelijke voorstellen nu de Wilhelminaschool die niet afwacht maar het initiatief neemt tot deze zeer omstreden aanpak?

Hoogachtend,

Hans Verbakel
(SP-raadslid)

2001-05-01

Achtergrondinformatie
De Wilhelminaschool besluit op 16 mei na - wettelijk verplicht - overleg met de ouders of de ouderbijdrage wordt verhoogd met 200 gulden naar 325 gulden. Wordt het voorstel accoord bevonden dan behoort ze tot de 2% scholen die 250 gulden vragen of meer. 95% van de scholen blijft onder de honderd gulden per kind per jaar.
(Inspectie van het Onderwijs: Onderwijstijd, resultaten en de ouderbijdrage in de schoolgids. Utrecht, 2000.)

Laatste nieuws:
Na felle discussie hebben 110 van de 140 aanwezige stemgerechtigde ouders ingestemd met de verhoging van de ouderbijdrage.

Zie ook:

U bent hier