h

SP kritisch op samengaan Helso en Stap

23 augustus 2001

SP kritisch op samengaan Helso en Stap

De SP is erg kritisch op het voorstel om sociale werkplaats Helso en de stichting arbeidsplaatsen (Stap) te laten samengaan tot één bedrijf.

De twee organisaties voeren regelingen uit voor mensen die om diverse redenen een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben. Helso (WSW) biedt werk aan mensen met een medische beperking. Stap houdt zich bezig met gesubsidieerde arbeid (WIW, Melkertbanen) voor langdurig werklozen.

De kritiek van de SP richt zich minder op het samengaan op zich maar meer op de voorwaarden waaronder dit gebeurd.

Het is de bedoeling om aan het nieuw te vormen bedrijf een commerciële poot toe te voegen. Die moet straks opdrachten binnenhalen op de reïntegratie-markt. Dat gebeurd via het landelijk bedrijf Krew dat een samenwerkingsverband is van 45 sociale werkplaatsen. SP-raadslid Ad Spruyt echter vindt dat het nieuwe bedrijf zich niet met die commerciële tak zou moeten bezighouden en er beter aan doet zich te beperken tot haar sociale kerntaak.

Het binnenhalen van een commerciële poot heeft gevolgen voor de interne organisatie. Immers het publieke geld dat is gemoeid met de sociale poot mag onder geen beding vermengd raken met het private geld dat straks in het bedrijf rondgaat als het zich begeeft op de commerciële reïntegratiemarkt. Waarom zou je die twee dan zo dicht op elkaar zetten, vraagt Spruyt zich af?

Daarnaast is het raadslid beducht voor het risico van verdringing van 'duurdere' werknemers door 'goedkopere' werknemers. Spruyt: "Voor de huidige medewerkers is dat risico niet zo groot omdat Helso en Stap juridisch blijven voortbestaan. Daarmee is de rechtspositie van de betrokken medewerkers vooralsnog veiliggesteld. Maar voor nieuwe werknemers straks als dat nieuwe bedrijf er is, liggen de kaarten anders. Dan moet telkens worden besloten onder welke regeling iemand wordt ondergebracht. Het is om economische redenen verleidelijk om iemand dan onder te brengen bij de goedkoopste regeling. Want bedenk dat het niet zo scherp is afgebakend of iemand thuishoort bij de duurdere WSW (Helso) of de goedkopere WIW (Stap)."

Als straks de commerciële poot een feit is, ligt er nog een andere verdringings-variant op de loer. Immers de gedachte is om met de commerciële poot opdrachten binnen te halen om WAO'ers te integreren. Het ligt dan voor de hand om deze WAO'ers onder te bringen bij de sociale poot in hetzelfde bedrijf. "Dat wordt dus dringen zeker nu het ernaar uitziet dat de economie terugloopt want dan is er veel minder ruimte om mensen te kunnen plaatsen", zegt Ad Spruyt.

De SP'er vindt verder dat de diverse ondernemingsraden die bij de fusie zijn betrokken te veel buitenspel worden gezet als de gemeenteraad zonder hun advies te kennen al vergaande besluiten neemt.

Zo is de OR van de WIW'ers nog steeds in gesprek over enkele heikele punten. Die betreffen ondermeer de hoogte van de inleenvergoedingen, een werkplekgarantie voor de huidige WIW'ers en mogelijke ontslagen als gevolg van de fusie.

Omdat de ondernemingsraden geen instemmingsrecht hebben maar 'slechts' adviesrecht hoeft volgens verantwoordelijk wethouder Prinsen de gemeenteraad daarop niet te wachten. Formeel heeft de wethouder gelijk maar het zou fatsoenhalve wel zo correct zijn om eerst die adviezen af te wachten, meent Spruyt.

Meer in het algemeen vraagt de SP'er zich af of er niet een stap op de plaats moet komen nu het verschijnsel gesubsidieerde arbeid onderwerp is van fundamentele discussie in politiek Den Haag. 'Misschien zijn er over een enkele jaren wel helemaal geen WIW- en Melkertbanen meer', zegt Spruyt.
2001-08-23

U bent hier