h

Algemene beschouwingen 2002 bijdrage van de SP - tweede instantie

10 november 2001

Algemene beschouwingen 2002 bijdrage van de SP - tweede instantie

Voorzitter,

Terecht merkt de wethouder van Volkshuisvesting op dat zijn portefeuille over de hele politieke linie ruime belangstelling geniet. Wij denken dat het hier om één van de belangrijkste thema's gaat. Ook al omdat er veel andere kwesties mee samenhangen. Het zal ons niet verbazen als dit een belangrijk strijdpunt wordt bij de raadsverkiezingen volgend jaar.

De burger kan dan een merkwaardige politieke strijd tegemoet zijn. Wij zien daar nu al de voorbode van. Want het wonderlijke doet zich voor dat uitgerekend de liberale VVD PvdA-wethouder Hesen aanspreekt op het sociale tekort in zijn volkshuisvestingsbeleid. In de bijdrage van de VVD-fractie lezen wij dat deze partij bezorgdheid uitspreekt over de toename van het aantal woningzoekenden in de huursector en dan met name in het betaalbare segment. Dit zou een PvdA-wethouder toch moeten aanspreken, zou je denken. Maar nee, dat valt reuze mee. Sterker nog, een sociale bijstelling van het beleid is volgens de wethouder helemaal niet nodig.

Nogmaals, ik probeer me een beeld te vormen van de verkiezingscampagnes van volgend jaar. En dan zie ik voor me de VVD die méér betaalbare woningen eist en de PvdA die dat afwijst. Voorzitter, het leven wordt er niet eenvoudiger op.

Ik zou de wethouder onrecht doen door het allemaal op zijn bordje te leggen. Het gaat hier natuurlijk om collegebeleid. En namens het college zegt de wethouder op vragen van D'66 dat het beslist niet zo is dat de gemeentelijke belangstelling méér uitgaat naar commerciële partijen dan naar corporaties. Nee, dat moeten wij anders zien. Marktpartijen en corporaties worden gelijkelijk behandeld, want corporaties worden gezien als marktpartijen.

Het klopt dat deze ontwikkeling gaande is. Maar deze ontwikkeling zet de sociale taak van corporaties zwaar onder druk. En juist daarom is wat meer gemeentelijke affiniteit met die sociale taak dringend gewenst.

Voorzitter, in zijn bijdrage doet de wethouder een aantal uitspraken die ik onmogelijk onbesproken kan laten. Zo zegt hij dat de druk op de sociale huursector 'door ons bijzonder serieus wordt genomen'. V., waaruit blijkt dat dan? Ik zal de uitspraken van de wethouder in de afgelopen periode niet nóg een keer herhalen maar wijzen die niet op het tegendeel? En verderop zegt hij dat een goede analyse moet worden gemaakt voordat er allerlei uitspraken worden gedaan over 'gewenste oplossingen'. Met alle respect, maar dat is toch al lang een gepasseerd punt. Daar zijn toch al lang afspraken over gemaakt?

Overigens is de stijging van het aantal woningzoekenden al ingezet in 1997. Als het op prijs wordt gesteld kan ik wel voor een grafiekje zorgen.

Ook de gang van zaken rond de compensatielocaties is moeilijk te volgen. Op vragen van GroenLinks zegt de wethouder dat 'met beide corporaties reeds compensatielocaties zijn afgesproken' maar een paar regels verder lezen we dat die locaties zullen worden vastgelegd in het kader van de Nota Wonen die volgend jaar verschijnt. Waarom zou je dat doen als het al is afgesproken? Of moeten wij het zo begrijpen dat er locaties worden toegevoegd aan de locaties waarover al afspraken zijn? Dat zouden wij als SP overigens wel toejuichen.

Verder informeert de wethouder ons in zijn bijdrage over het landelijk beleid. Volgens dat beleid geldt een verhouding 35 procent huur tegenover 65 procent koop in Helmond voor het jaar 2010. Dit is natuurlijk onhaalbaar voor onze stad en dus stelt de wethouder die percentages naar beneden bij. Hij komt uit op een verhouding van 45 tegen 55 procent. Voorzitter, als je doorrekent wat dat betekent voor Helmond, dan kom ik erop uit dat de komende tien jaar tot 2010 nog maar 471 huurwoningen kunnen worden bijgebouwd. Dit cijfer kan alleen worden verhoogd, als daar een afname van huurwoningen elders, door bijvoorbeeld sloop, tegenover staat. Maar de netto-uitkomst van de formule van de wethouder is linksom dan wel rechtsom dat er nog slechts ruimte is voor 471 extra huurwoningen tot 2010.

Graag horen wij een reactie op onze rekensom en op het realiteitsgehalte van de voorgestelde verhouding huur - koop. Te meer nu ook de wethouder de analyse onderschrijft dat steeds meer woningzoekenden zich richten op de huursector in reactie op de enorme prijsstijgingen in de koopsector.

Voorzitter, de wethouder lijkt dus te willen vasthouden aan de doorstroming. Maar het punt is nu juist dat de praktijk van de afgelopen jaren toont dat de doorstroming niet werkt of in ieder geval onvoldoende. En dat komt niet alleen omdat er te weinig koopwoningen zijn opgeleverd. Dat komt ook omdat de woningen op Brandevoort voor 60 á 70 procent gevuld worden met mensen van buiten Helmond, zoals blijkt uit de cijfers die de wethouder Stedelijke Ontwikkeling ons meldt. Bovendien kunnen verhuisketens ook om andere redenen onderbroken worden. Voeg daaraan toe de sloopopgave in de binnenstad die de gemeente zichzelf stelt, en het beeld is compleet. Dit moét wel vastlopen.

En dat is precies wat we nu ook meemaken. Voorzitter, ik kom daarmee op de herstructurering. Dat de herstructurering stagneert komt - paradoxaal genoeg - door het eigen gemeentelijk beleid. Je kunt nu eenmaal niet mensen herhuisvesten als je daarvoor niet de ruimte schept. Nog daargelaten dat het op een fatsoenlijke wijze herhuisvesten van mensen die daar niet om hebben gevraagd al moeilijk genoeg is. En zoals aangegeven, het bieden van die ruimte lukt veel te weinig via de omweg van de doorstroming. Komt er op dit punt geen serieuze kentering in het beleid dan voorzien wij nog een lange lijdensweg. U kunt zich volgens mij nauwelijks voorstellen wat het betekent als mensen te horen krijgen dat hun woning de komende jaren gesloopt gaan worden, maar er niet bij zegt waar en wanneer zij weer opnieuw iets kunnen gaan beginnen.

Verder stellen wij vast dat er een groot verschil is tussen theorie en praktijk. Aanvankelijk was het de bedoeling om het wijkontwikkelingsplan te presenteren in 1999. Dat wordt dus nu ergens in 2002. Er is dus niet alleen sprake van enorme overschrijdingen in de kosten, waar de raad afgelopen dinsdag over heeft gesproken, maar ook in de tijd. Kort gezegd: jaren vertragingen en tonnen overschrijdingen. De wethouder Financiën mag dan wel zeggen dat het geld goed is besteed, maar hij zal het toch met me eens zijn dat dit niet bijster goed klinkt.

Voorzitter, Helmond is uniek. Dat las ik in het weekblad van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Helmond is uniek omdat uitleglocatie Brandevoort voor tekorten zorgt. In datzelfde artikel zegt hoofd grondzaken dat het lastig is om een actieve grondpolitiek te voeren omdat veel grond in handen is van projectontwikkelaars. De wethouder Stedelijke Ontwikkeling daarentegen is juist positief gestemd. Voorzitter, het gaat toch wel over dezelfde gemeente?

Zoals gezegd: de wethouder meldt dat 60 á 70 procent van de woningen op Brandevoort worden verkocht aan gegadigden van buiten Helmond. Naar aanleiding daarvan kondigt ze een onderzoek aan om te weten te komen wat dit betekent voor de doorstroming op de Helmondse woningmarkt. Nou denk ik zelf dat hoe lager het aandeel Helmondse kopers is, hoe geringer de doorstroming is in de stad. Stel nou dat dit de uitkomst wordt van dat onderzoek. Is dat dan aanleiding voor de wethouder om maatregelen te nemen, en welke dan?

Verder antwoordt de wethouder dat het CVV voor Helmond opnieuw is aanbesteed en dat dit gepaard gaat met kwaliteitsverbetering. Het gaat echter ook gepaard met een prijsverhoging per rit van bijna 30 procent. Niet voor de WVG'ers en oudere minima, want voor hen wordt de prijsstijging weggesubsidieerd, maar wel voor alle andere gebruikers. Terwijl voor deze groep het CVV geldt als openbaar vervoer als vervanger voor de weggevallen bussen 's avonds en in het weekend. De vraag is of je gezien die pittige ritprijs nog wel van openbaar vervoer kunt spreken zoals mensen dat bedoelen. De vraag dient zich dan ook aan of je de regeling zoals die nu geldt voor de oudere minima niet zou moeten uitbreiden naar alle minima. Zou de wethouder zich daar eens in willen verdiepen?

Verder zegt de wethouder dat ze er veel meer naar streeft om de positie van de bus te verbeteren middels infrastructurele investeringen. Wat bedoelt de wethouder daarmee?

Wij missen een reactie op de vraag naar de stand van zaken met de plannen voor de geledingszone.

Voorzitter, ik vind dat de wethouder toch wat te gemakkelijk heen loopt om een aantal dilemma's met kenniswijk. Er spelen wel degelijk een paar problemen En zoals het CDA zegt, het abstractieniveau is wel degelijk hoog. Mijn SP-collega in de Eindhovense raad heeft n.a.v. het afhaken van het bedrijf Bredband een serie schriftelijke vragen gesteld waarvan hij benieuwd is of er dit jaar nog antwoord op komt. En dat ligt niet aan die vragen maar heeft te maken met dat hoge abstractieniveau. Er hangt een mist om dit project waar maar moeilijk doorheen is te komen. Ik zal het de wethouder niet aandoen om hem al de vragen van mijn collega hier voor te leggen. Maar het heeft te maken met de volgende punten:

1het geeft te denken als een bedrijf afhaakt op het punt van de infrastructuur, want dat is waar het allemaal om draait
2het aanbieden van gemeentelijke diensten op internet heeft op zichzelf niets te maken met breedband
3het is niet goed voorstelbaar dat men heen kan om UPC. Hier ligt een belangrijke afhankelijkheidsrelatie. Hoe zit het met zeggenschaps- en eigendomsverhoudingen? Wie gaat waar over?

Afijn, mocht u geïnteresseerd zijn inde resterende vragen dan hoor ik dat wel van u.

Voorzitter, hier wil ik het bij laten.
Dank u wel

Ger Klaus
(SP-fractievoorzitter)
2001-11-10

U bent hier