h

SP-kamerlid stelt kritische vragen over benadering Helmondse bijstandsgerechtigden

17 januari 2002

SP-kamerlid stelt kritische vragen over benadering Helmondse bijstandsgerechtigden

Het plan van de gemeente om drieduizend huishoudens met een bijstandsuitkering te laten controleren door vrijwilligers stuit op kritische vragen van SP-kamerlid Jan de Wit.

De gemeente wil de drieduizend huishoudens met armoedeproblemen benaderen om hun situatie te verbeteren. Dáár heeft de SP geen problemen mee, wel met de wijze van aanpak.

De kwestie stond afgelopen dinsdag op de agenda van de commissie van wethouder Prinsen. SP-raadslid Ad Spruijt vroeg de wethouder of de vrijwilligers die de uitkeringsgerechtigden gaan bezoeken zich ook bezighouden met controle. Denk aan controle op inkomsten, vermogen en sollicitatie-activiteiten. Ja, bevestigde de wethouder. Niettemin stemde het overgrote deel van de Helmondse politiek in met de voorgestelde aanpak.

Spruijt daarover: 'Het bleef mij dwars zitten. Hier klopt iets niet. De belasting laat aangiftebiljetten toch ook niet controleren door vrijwilligers?' Reden voor de SP'er om de zaak intern in zijn partij aan te kaarten.

SP-kamerlid Jan de Wit vindt het voldoende aanleiding om de zaak landelijk aan te kaarten. Is het geoorloofd om een taak als het controleren van bijstandsgerechtigden in handen te leggen van vrijwilligers, zo wil hij weten van de minister.

Vragen van het lid De Wit (SP) aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

1.Is het u bekend dat de gemeente Helmond besloten heeft in het kader van het armoedebeleid huisbezoeken te gaan afleggen en daarvoor drie gesubsidieerde medewerkers en 6 vrijwilligers gaat inschakelen?

2.Bent u van mening dat inschakeling van gesubsidieerde medewerkers respectievelijk vrijwilligers geoorloofd is nu tot hun takenpakket zal gaan behoren het vragen van inlichtingen, het verifiëren van verzamelde gegevens, het opmaken van een aanvrage, de verwerking van gegevens, het maken van een beschikking en het verrichten van betalingen?

3.Is dit besluit in overeenstemming met het privacykader zoals u dit onlangs bekend heeft gemaakt? (1)

4.Moet niet de conclusie zijn - zeker waar het de vrijwilligers betreft - dat op nagenoeg alle punten in strijd wordt gehandeld met uw circulaire (1) nu:

-er sprake is van uitbesteden van taken aan mensen van buiten de gemeente,
-er geen rechtstreekse hiërarchische verhouding is met de vrijwilligers, en mogelijk ook niet de gesubsidieerde medewerkers
-het gaat om individuele gevalsbehandeling
-de privacy van mensen in het geding is, en er op dit punt niets geregeld is
-er geen geheimhoudingsplicht geldt voor vrijwilligers
-er zelfs door hen besluiten mogen worden genomen?

5.Bent u van plan de gemeente Helmond van uw zienswijze op de hoogte te brengen en zonodig het besluit voor vernietiging door de Kroon voor te dragen? Zo nee, waarom niet?

(1) Aanhangsel Handelingen nr. 308, vergaderjaar 2001-2002

2002-01-17

U bent hier