h

Bijna-ramp op A2 mag geen reden zijn tot overhaast pleidooi voor voltooiing Ruit om Eindhoven

17 juli 2003

Bijna-ramp op A2 mag geen reden zijn tot overhaast pleidooi voor voltooiing Ruit om Eindhoven

Eindhoven, 17 juli 2003

De SP zal de concept-brief, die naar aanleiding van de bijna-ramp op de A2 opgesteld is door dhr. Schut (VVD) (in samenwerking met de griffie), en die o.a. een pleidooi bevat voor het voltooien van de Ruit rond Eindhoven, niet ondertekenen. Na overleg met de SP-fractie in de Tweede Kamer, die vragen gesteld heeft over het ongeluk, neemt de Eindhovense SP het volgende standpunt in.

Analyserend moet men onderscheid maken tussen verschillende tijdschalen.

Op de zeer korte termijn (dus met de hoogste urgentie) moeten maatregelen genomen worden die het transport van gevaarlijke stoffen over de A2 (en ook over andere gevaarlijke trajecten, onder meer door de bebouwde kom) veel strakker aan banden leggen. Daarbij denkt de SP aan onder meer maatregelen als (de lijst is niet limitatief bedoeld):

I) Zolang er nog aan de spitsstroken gewerkt wordt:

- Vrachtauto's met gevaarlijke stoffen worden slechts onder politiebegeleiding, bij lage snelheden rijdend en in kolonne, op het traject toegelaten

- De markering van de werkzaamheden wordt verbeterd

II) Als de spitsstroken klaar zijn:

- het vervoer van gevaarlijke stoffen mag slechts plaatsvinden buiten de spitsuren. Op de A2 betekent dat: op de uren van de dag dat de toekomstige spitsstroken niet gebruikt worden

- er komt in Eindhoven en in de omringende regio een verplichte routering voor het vervoer van gevaarlijke stoffen (een al vaker geuite wens van de SP). Deze verplichte routering vervangt het bestaande convenant en vult dit aan waar het nog niet van kracht is.

- de gemeentelijke en regionale overheden krijgen meer zeggenschap over het gebruik van het wegennet door vrachtauto's met gevaarlijke stoffen

- op gevaarlijke trajecten komt een inhaalverbod voor vrachtauto's

- op gevaarlijke trajecten wordt de veiligheid verlaagd tot bijv 80 km/uur

Op termijn van 1 a 2 jaar:

- de uitbreiding van de A2 tot 2 * 3 + 2 * 1 rijstroken moet zo snel mogelijk voltooid worden

- vrachtauto's met gevaarlijke ladingen moeten geregistreerd zijn, zodat electronisch gevolgd kan worden waar ze zich bevinden en wat hun lading is

Pas op termijn van zeker 10 jaar speelt de vraag of de Ruit om Eindhoven gesloten moet worden. De SP heeft altijd het standpunt ingenomen, en houdt daar vooralsnog aan vast, dat het sluiten van de Ring om Eindhoven meer nadelen dan voordelen heeft. Nieuwe autowegen dragen bij aan een verder-gaande aantasting en versnippering van natuur en landschap (waaronder het Dommeldal) en aan overlast door afvalstoffen en geluid van woongebieden. Bovendien passeren die nieuwe autowegen onvermijdelijk ook weer dorpen en steden op korte afstand, en creƫren daarmee weer nieuwe gevaarlijke trajecten. Verder blijkt keer op keer weer, dat nieuwe wegen slechts tijdelijk soelaas bieden, maar dat ze na verloop van tijd altijd weer dichtslibben, hetzij op dezelfde plaats hetzij elders. De SP meent, dat de groei van het autoverkeer tegengegaan moet worden, onder meer door een beter openbaar vervoer en door goed gekozen planologie.

De SP gaat dus niet mee in een oproep tot het sluiten van de Ruit om Eindhoven op basis van een beperkt aantal incidenten, hoe ernstig dan ook. Deze incidenten vloeien, minstens voor een deel, voort uit tijdelijke werkzaamheden aan de A2. Verwacht mag worden dat voltooiing van de verbreding, die versneld afgewerkt moet worden, tot een capaciteitsuitbreiding leidt waardoor de noodzaak van voltooiing van de Ruit om Eindhoven vervalt of uitgesteld wordt. De vraag of de Ruit om Eindhoven gesloten moet worden dient integraal, op basis van alle mogelijke overwegingen, beantwoord te worden. Intussen moet het spectrum aan mogelijke instrumenten om de bestaande wegen veiliger te maken, met spoed worden ingezet.

Omdat in de brief, opgesteld door dhr. Schut, de nadruk te zwaar ligt op het sluiten van de Ruit om Eindhoven en te weinig op het strakker reguleren van het vervoer, wil de SP deze brief niet ondertekenen.

Hoogachtend,

B. Gerard
Voorzitter SP-fractie Eindhoven

tekst in word-document

Vragen van het lid Van Velzen (SP) aan de staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en de minister van Verkeer en Waterstaat over het ongeluk met een LPG-tankwagen op de A2 bij Eindhoven.(Ingezonden 17 juli 2003)

1
Acht u het risico voor weggebruikers en bezoekers aan de naast de A2 gelegen supermarkten bij het ongeluk met een LPG-tankwagen op 14 juli jongstleden in Eindhoven onaanvaardbaar hoog? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u nemen om dergelijke situaties in de toekomst te voorkomen? Zo neen, waarom niet?

2
Kunt u aangeven of de gemeente Eindhoven op de hoogte was van het transport en de hulpdiensten voldoende toegerust waren?

3
Kunt u aangeven hoeveel ongelukken er bij de Poort van Metz plaatsvinden? Vindt u het acceptabel dat op een dergelijk risicovol traject gevaarlijke stoffen vervoerd worden? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo neen, wat voor maatregelen gaat u hiertegen nemen?

4
Bent u er van op de hoogte dat het ongeluk plaatsvond terwijl er op het desbetreffende traject aan de weg gewerkt werd, waardoor de kans op wegwerkzaamheden gevaarlijke stoffen vervoerd worden? Zo ja, kunt u uw antwoord toelichten? Zo neen, wat voor maatregelen gaat u hiertegen nemen?

5
Kunt u aangeven waarom gevaarlijke stoffen vervoerd worden langs drukke kruispunten op drukke tijden zoals bij dit ongeval het geval was? Denkt u dat het risico aanzienlijk verlaagd kan worden indien dergelijke transporten over minder drukke weggedeelten plaatsvinden en bij voorkeur in de nacht? Zo ja, wat voor maatregelen gaat u hiertoe nemen? Zo neen, kunt u uw antwoord toelichten?

2003-07-17

Antwoord van staatssecretaris van Geel (pdf-bestand)

U bent hier