h

Overname De Hoop door Woonpartners - verklaring

1 april 1999

Overname De Hoop door Woonpartners - verklaring

Aan alle huurders van woningbouwvereniging De Hoop

 

Het conflict met de Gemeente Helmond

In januari 1999 lanceerde B&W van Helmond een aanval op De Hoop. Zij verzocht de Staatssecretaris van Volkshuisvesting om woningbouwvereniging De Hoop te liquideren. Waarom? De Gemeente Helmond wil in Binnenstad-Oost een herstructureringsplan realiseren waarbij over de invulling geen overeenstemming is met De Hoop en de bewoners. De Hoop en bewoners willen een plan ontwikkelen waarin recht gedaan wordt aan alle betrokkenen en waarbij een positief, samenhangend resultaat wordt nagestreefd. De Gemeente wil haar dictaat echter op geen enkele manier essentieel wijzigen. Om De Hoop op de knieën te dwingen, roept B&W de hulp van de Staatssecretaris in. De Hoop krijgt een aanwijzing van de Staatssecretaris:
· De Hoop moet binnen 2 maanden overeenstemming bereiken met de Gemeente Helmond over herstructurering van Binnenstad-Oost.
· De Hoop moet binnen 6 maanden voor een ander bestuurlijk model kiezen. Alle andere woningbouwverenigingen in Nederland hebben hiervoor nog enkele jaren de tijd.
· De Hoop krijgt een toezichthouder aangesteld.
Als De Hoop niet voldoet aan de eisen, dreigt opheffing van De Hoop.

Financiëel is De Hoop een gezonde corporatie en zijn de zaken op orde. De Hoop wordt dus met opheffing bedreigd omdat ze haar huurders steunt en een plan wil ontwikkelen voor Binnenstad-Oost dat draagvlak heeft voor alle betrokkenen. Een ongekend zwaar middel wordt toegepast om de wil van de Gemeente kracht bij te zetten!

 

Kapers op de kust

Plotseling is een andere partij op het strijdtoneel verschenen, nl. collega woningcorporatie Woonpartners met in haar gevolg enkele leden van De Hoop verzameld in het comité 'Huur met gezond verstand'! Het is geen steunbetuiging in het conflict dat De Hoop en een groot deel van haar huurders heeft met de Gemeente Helmond! Het is een voorstel tot opheffing van De Hoop!
In het voorstel van Woonpartners vinden wij niets terug wat De Hoop ons ook al biedt of in voorbereiding heeft. Ook De Hoop heeft met de Huurdersraad afspraken gemaakt over geringe gemiddelde huurstijgingen. Voor 1999 ligt er een afspraak van gemiddeld 3%. Percentages en gemiddelden zeggen niet alles. 2% van fl 800,- is meer dan 3% van fl 500,-. Ook De Hoop heeft een plan in voorbereiding voor Veilig hang- en sluitwerk voor al haar woningen. Woonpartners wil 250 betaalbare huurwoningen realiseren. Echter waar deze komen en voor welke doelgroepen wordt niet vermeld.
De Hoop wil meer bieden dan dat. De Hoop wil betaalbare huurwoningen behouden en deels nieuw realiseren, juist ook voor haar huurders in Binnenstad-Oost. Woningen voor diverse doelgroepen: senioren, gezinnen, alleenstaanden, gehandicapten etc. Dat is waar het gehele conflict met de Gemeente om draait.

Wij zien op dit moment geen meerwaarde die Woonpartners ons zou kunnen bieden bij een inlijving. Bovendien hebben wij geen enkele garantie gelezen dat Woonpartners ook zal vechten voor de huurders in Binnenstad-Oost om tot een goed plan te komen waar zij ook de vruchten van mogen plukken.

Degene die bij een inlijving op dit moment de vruchten plukt is Woonpartners zelf. Bij een inlijving van De Hoop krijgt Woonpartners in één klap de bezittingen van een gezonde corporatie in handen. Niet alleen haar woningenbezit groeit enorm, ook haar bankrekening wordt met tientallen miljoenen gespekt. De Hoop is niet zo armlastig als sommigen het doen voorkomen. Het is niet moeilijk 10 miljoen te willen investeren in betaalbare woningen en vervolgens miljoenen van De Hoop in eigen zak te steken. De wijze waarop Woonpartners dit probeert te realiseren vinden wij schaamteloos, ook naar andere woningbouwcorporaties in Helmond. Welke corporatie is hierna aan de beurt? Volkshuisvesting in Helmond begint op een Monopoly-spel te lijken. Bovendien is het voorstel van Woonpartners en consorten voorbarig. De Hoop is volop in actie voor haar huurders en daar hebben wij respect voor.

 

Acties door woningbouwvereniging De Hoop

Het bestuur van De Hoop (Raad van Toezicht) zit niet stil.

· Zij heeft bezwaar aangetekend bij de Staatssecretaris tegen de onredelijk harde aanwijzing.
· Zij heeft bij de rechter bezwaar gemaakt tegen de eisen van de Staatssecretaris. Dit om meer ruimte te krijgen om goede, samenhangende ideeën en plannen te kunnen ontwikkelen voor Binnenstad-Oost die een draagvlak hebben voor alle betrokkenen. Op 16 maart is de uitspraak.
· Zij heeft een stedebouwkundig/architect opdracht gegeven een basisinventarisatie/werkboek te maken voor de gehele Binnenstad, inclusief Heistraat. Allerlei aspecten worden geïnventariseerd, op kaarten zichtbaar gemaakt en op hun kwaliteit beoordeeld. Dit zal de basis vormen voor samenhangende planontwikkeling voor de gehele Binnenstad. Uitgangspunt is directe betrokkenheid van diverse partijen: de corporatie, bewoners, ondernemers, onderwijs, Gemeente ed.
· Zij heeft deze visie van werken voorgelegd aan Wethouder Hesen en blijft constructief in het komen tot een goede overeenkomst met de Gemeente.
· Zij heeft woningbouwvereniging Volksbelang uitgenodigd mee te denken en werken aan een gefaseerde, integrale aanpak van de Binnenstad.

Wij hebben vertrouwen in het bestuur van onze woningbouwvereniging en de weg die zij bewandelt om onze belangen tot hun recht te laten komen. De Hoop vecht voor ons. Wij vragen ons serieus af waar het gezond verstand is gebleven van leden van het actiecomité 'Huur met gezond verstand' om in deze fase op te roepen tot opheffing van De Hoop en de huurders van Binnenstad-Oost in de steek te laten. Wij willen dat Binnenstad-Oost een wijk wordt waar Helmond samen met ons, de bewoners, trots op kan zijn.

Huurdersbelangencomité De Hoop I

U bent hier