h

brief Helmonds Onderwijsplatform

7 juni 2000

brief Helmonds Onderwijsplatform

2005-07-23 Helmond, 7 juni 2000.

Geachte heer burgemeester, geacht college en gemeenteraad.

Nadat in het najaar van 1999 een storm over het Helmondse onderwijsveld dreigde, waren wij zeer ingenomen met de raadsbrede uitspraken bij behandeling van de begroting 2000 dat aandacht besteed moest worden aan de onderwijsproblematiek.

Met enthousiasme hebben wij samen met de gemeente een projectgroep in het leven geroepen met vooralsnog het enige doel de ons inziens heersende problematiek voor de gemeenteraad duidelijk te maken.

Het Overlegplatform Helmondse Schoolbesturen heeft met verbijstering en consternatie kennis genomen van het initiatief van burgemeester en wethouders om nog vóór de behandeling van de voorjaarsnota in beslotenheid met een plan te komen voor besteding van gelden voor onderwijshuisvesting voor de komende 4 jaren. Dit is nu de tweede keer binnen een tijdsbestek van een half jaar dat het college gemeend heeft om zonder enige vorm van overleg met het onderwijsveld een niet voor discussie vatbaar plan te presenteren. En waarom? Het blijft voor ons onduidelijk. Vanaf november vorig jaar zijn wij immers toch in gezamenlijk overleg bezig om op consensusbasis dit probleem aan te pakken in een Integraal Beleidsplan Onderwijshuisvesting (IB0). In dit overleg wordt zeer actief en constructief door de scholen geparticipeerd. Nu wordt echter op basis van voor ons niet bekende informatie aan de gemeenteraad dit overleg eenzijdig afgebroken.

Helaas is het zo dat bij de decentralisatie van de middelen naar de gemeente een besparing - op de toch al karige middelen - is doorgevoerd.

Het is ook zo dat in Helmond door de expansieve groei en het ontbreken van compensatie van de hogere overheid, een zware extra inspanning van de gemeente is gevergd.

Het is dan ook gewenst dat het gemeentebestuur en de het onderwijsveld gezamenlijk zich sterk maken om hiervoor compensatie te verkrijgen. De initiatieven die ter zake in de raadsvergadering van 30 mei j.l. door het college zijn aangedragen zullen wij dan ook graag ondersteunen.

Maar, is het dan zo dat dit ons van de plicht ontslaat om:

o Helder in kaart te brengen welke problemen er bestaan in de onderwijshuisvesting, gegroepeerd naar aard en oorsprong van die problemen?
o Een heldere, open en eerlijke visie op onderwijshuisvesting te bouwen die ons kan helpen om de karige middelen op zijn minst optimaal in te zetten?
o Gemeenteraad en bevolking duidelijk te maken welke prioriteiten wel, en welke er niet hard gemaakt kunnen worden van deze visie en deze te kunnen afwegen tegen prioriteiten op andere terreinen?
o Aan te geven wat de effecten voor het onderwijs aan 8000 leerlingen in onze stad zullen zijn als er geen realistische mix gebouwd kan worden tussen (vaak nijpende) problemen, duidelijke visie en budgettaire middelen?

En, is het dan wel goed te praten dat een knelpuntanalyse van de projectgroep die nog niet is afgerond zonder enige prioriteitstelling of vertaling naar inventieve oplossingen, ruw wordt doorgerekend naar een "wensenlijst van 31 miljoen" om daarmee de realiteitszin van het onderwijsveld te ondergraven? Zeker als daarbij in acht wordt genomen dat wij frequent tijdens het proces hebben aangegeven dat dit niet de bedoeling mocht zijn?

En, is het dan wel goed te praten dat de werkelijke oorzaak voor het stagneren van het IBO-overleg met name ligt bij het uitblijven van een heldere, complete visie van de gemeente, die rekening houdt met: financiële realiteitszin, optimaal gebruik bestaande gebouwen, onderwijskundige behoeften.

En, is het dan wel eerlijk om zonder overleg uit de onveranderde, karige middelen het brede schoolproject te financieren dat op zich niets met onderwijsbehoeften te maken heeft, maar een speerpunt is in het grote steden beleid?

Wij, Helmondse schoolbesturen, willen niet langer als speelbal van een visieloos en opportunistisch beleid dienen. Wij willen niet afgeschilderd te worden als een clubje zonder realiteitszin. Wij willen niet telkenmale midden in een overleg buiten spel gezet worden door uit de lucht gegrepen voorstellen in de openbaarheid te brengen, met de duidelijke intentie ons constructief overleg te af te breken.

Als wij in de wandelgangen afgeschilderd worden als een vechtclub willen wij dat als een compliment beschouwen omdat wij vechten voor de zaak waarvoor wij staan.

Voor alle duidelijkheid:

o Wij stellen geen financiële eisen vooraf.
o Wij werken graag mee aan iedere poging de middelen te halen waar ze vandaan horen te komen.
o Zonder een heldere, consistente, duidelijke visie van de gemeente komen we nergens. Het is uw morele plicht om hier nu eens eindelijk serieus werk van te maken, en daarover overleg te voeren.
o Iedere afwijking van de verordening moet met consensus van de scholen worden vastgesteld.
o 'Wij accepteren geen verdere inbreuk op de vertrouwensrelatie door "aanvallen in de rug".

Het doet ons bijzonder veel pijn, dat het tot nu toe blijkbaar niet mogelijk is gebleken om de scholen met "open vizier' tegemoet te treden. Echter, we zitten in hetzelfde schuitje. Niemand twijfelt eraan, dat de gemeente oprecht zoekt naar een acceptabel huisvestingsniveau voor de scholen. Onverkorte toepassing van de verordening gaat ten koste van de lange termijn effectiviteit van de investeringen. De schaarse middelen dienen optimaal ingezet te worden. De hogere overheid dient haar verantwoordelijkheid te nemen. Uiteindelijk moet de politiek gerichte keuzes kunnen maken met daarbij behorende heldere consequenties.

Om dit te kunnen bereiken stellen wij daarom het volgende:

oDe gemeente dient met onmiddellijke ingang het IBO traject te hervatten en laat de geplande overleggen doorgaan.
oDe gemeente komt op zeer korte termijn met een heldere visie die duidelijke prioriteiten geeft aan de diverse onderwijsproblemen, en die toe laat om meetbaar oplossingsrichtingen te bouwen en te evalueren.
oDe gemeente moet niet langer plannen lanceren aan pers, publiek en gemeenteraad zonder voorafgaand overleg met het onderwijsveld.
oEr dient vorm gegeven te worden aan het wettelijk recht van de schoolbesturen in het kader van de decentralisatie.

Bij op overeenstemming gericht overleg gaan we uit van gelijkwaardige gesprekspartners. Deze gelijkwaardigheid dient hersteld te worden.

Als aan het bovengestelde geen gevolg kan worden gegeven zullen wij genoodzaakt zijn op eigen initiatief door te gaan op de ingeslagen weg en zelf aan de gemeenteraad onze plannen presenteren.

Het Shop - Overleg willen wij in stand houden maar wel onder voorzitterschap van een portefeuillehouder onder wiens verantwoordelijkheid de ter zake te behandelen onderwerpen vallen.

Wij zullen het op prijs stellen om hierover met het voltallige college dan wel een ruime deputatie hiervan in de eerstvolgende Shopvergadering van 13 juni a.s. van gedachten te wisselen.

8000 leerlingen, vele leerkrachten en indirect de Helmondse samenleving zijn afhankelijk van het resultaat van ons overleg. Laat ons daarom op een eerlijke, correcte manier verder gaan met het opstellen van het "IBO met de politieke keuzes". Mocht dit geen resultaat opleveren, dan zijn zowel gemeente alsook scholen en hun leerlingen "verliezers". De scholen omdat ze niet kunnen voldoen aan de onderwijskundige eisen van deze tijd, de leerlingen omdat de kwaliteit van het onderwijs nu stilaan ernstig in het gedrang komt, en de gemeente omdat toepassing van de verordening dan naar vermogen afgedwongen moet worden, met alle financiële consequenties van dien.

Tot slot spreken wij onze verontwaardiging en teleurstelling uit dat wij hebben moeten vaststellen op welke wijze onze voorzitter, die namens ons allen een open brief aan u richtte en daarbij ons aller mening vertolkte, in een raadsvergadering als leugenaar werd betiteld, louter op grond dat sommige cijfers onnauwkeurig zouden zijn weergegeven. Het zou u sieren indien hiervoor verontschuldigingen aangeboden worden voor deze kwalificatie die bepaald misplaatst is en van weinig respect getuigd.

Vertrouwende hiermede opnieuw een aanzet te hebben gegeven om gezamenlijk te bereiken dat wij met recht "Helmond Onderwijsstad" kunnen worden genoemd verblijven wij,

Hoogachtend,

Het Helmondse Onderwijsplatform.

U bent hier