h

Brief Stichting Kinderopvang Helmond

31 oktober 2003

Brief Stichting Kinderopvang Helmond

2005-07-23 Helmond, 31 oktober 2003

Het college van burgemeester en wethouders alsmede de gemeenteraad van de gemeente Helmond
Postbus 950
5700 AE HELMOND

Geachte dames, heren,

Hierbij vraag ik uw aandacht voor het volgende.

De Stichting Kinderopvang Helmond, hierna te noemen SKOH, heeft onlangs haar dertig jarig bestaan gevierd. SKOH is dertig jaar geleden gestart met het opvangen van kinderen. Indertijd was deze opvang specifiek, er werden voornamelijk kinderen van buitenlandse afkomst en 'geïndiceerde kinderen' opgevangen. Inmiddels bestaat er een brede behoefte aan kinderopvang en wordt er een veelheid van kinderen opgevangen.

Subsidiëring

Gedurende haar bestaan heeft SKOH steeds van gemeentewege subsidie ontvangen. Dat betekent derhalve dertig jaar lang jaarlijks een subsidiebedrag, oplopend tot plm. 583.000,00 betreffende het jaar 2003. Van een afbouw is geen sprake geweest. SKOH heeft deze subsidie steeds nodig gehad en heeft er belang bij dat de subsidie wordt voortgezet. Met de subsidiebedragen worden met name de opvangplaatsen voor kinderen van minder draagkrachtige Helmonders gefinancierd.

Uit de brief van uw ambtenaar, dhr. P.S. van Gennip, d.d. 7 juli 2003 alsmede uit het 'concept productenboek' moest SKOH vernemen dat de subsidiëring van SKOH zal eindigen per 1 januari 2004. Wel zal het gemeentebestuur een subsidiebedrag ad 316.041,25 ter beschikking stellen ten behoeve van 'sociaal medische indicatieplaatsen'. SKOH verwacht in 2004 slecht 11 sociaal medisch geïndiceerden te plaatsen, zodat dat subsidiebedrag bij lange na niet zal worden opgevraagd.

Voor het overige is SKOH nooit gekend in de voornemens van het gemeentebestuur tot reductie dan wel beëindiging van de subsidiëring. Op geen enkele wijze is er van de zijde van de gemeente informatie opgevraagd of om overleg gevraagd.

Standpunt SKOH

SKOH kan zich in de voornemens van het gemeentebestuur niet vinden en heeft diverse malen getracht dat duidelijk te maken aan de behandelend ambtenaren. SKOH vond echter geen gehoor. SKOH heeft aangegeven dat de berekeningen die aan de brief van uw ambtenaar van Gennip d.d. 7 juli 2003 ten grondslag lagen ondeugdelijk waren en dat datzelfde gold voor de aangevoerde argumentatie.n Met name de stelling dat de subsidiestroom van de Rijksoverheid tot stilstand zou komen is volstrekt onjuist. Gedurende het jaar 2004 wordt er nog via een algemene uitkering in het gemeentefonds gesubsidieerd, de gemeente ontvangt een 'instandhoudingsbijdrage' voor het behoud van subsidieplaatsen.

Juridisch

Het is volgens vaste rechtspraak niet mogelijk om, nadat gedurende ten minste drie jaren subsidie is verleend, de subsidieverlening voor het daaropvolgende jaar geheel te weigeren of sterk te reduceren. Daarenboven is deze materie heden ten dage ook in de Algemene wet bestuursrecht geregeld, ik verwijs naar artikel 4:51 van deze wet.

Indien en voor zover u al tot reductie mocht besluiten dan dient u in ieder geval een passende afbouwsubsidie aan te bieden. Indien u daartoe niet overgaat dan bent u, naar mijn oordeel schadeplichtig. Ik verwijs in dit verband naar het tweede lid van artikel 4:50 van de voornoemde wet.

Verder is er bij de totstandkoming van de besluitvorming op geen enkele wijze rekening gehouden met de belangen van SKOH, haar cliënten en haar personeel. Er is geen overleg gevoerd. Ook dat maakt dat het voorgenomen besluit in rechte geen stand zal kunnen houden. Bovendien is de motivering niet deugdelijk, de Rijksoverheid blijft in 2004 subsidie voor de kinderopvang verlenen, één en ander in afwachting van de WBK.

Conclusie

Ik ben van oordeel dat u voornemens bent om op oneigenlijke gronden de subsidiëring van SKOH stop te zetten. De uitgangspunten, op grond waarvan u tot weigeren dan wel verminderde toekenning van de subsidie wilt besluiten, zijn niet gebaseerd op correcte feiten. Ik ben van mening dat u daarmee in ieder geval juridisch niet correct handelt. Indien u desondanks toch besluit tot stopzetting dan wel reductie van de subsidie dan ziet SKOH zich genoodzaakt om daarop te reageren met het nemen van juridische stappen.

Ik hecht eraan op te merken dat het voor de hand gelegen had om met SKOH in overleg te treden omtrent deze materie. Ik ben ervan overtuigd dat we op die wijze meer hadden kunnen bereiken voor de doelgroep dan het simpelweg stoppen dan wel reduceren van de subsidie. Ik ben ook van mening dat het niet betrekken van de gesubsidieerde instelling bij de besluitvorming van betekenis is voor de uiteindelijke oordeelsvorming van de rechter omtrent een dergelijk besluit.

Ik adviseer u namens SKOH dan ook om niet tot weigering dan wel verminderde toekenning van subsidie over te gaan. Voor het geval u daartoe wel overgaat dan dwingen de belangen van SKOH (en de daarvan afgeleide belangen van personeel en ouders/kinderen) om alle juridische stappen te zetten die noodzakelijk zijn om de besluitvorming aan te vechten.

Met vriendelijke groet,

Stichting Kinderopvang Helmond,
Wilma Dingemans.

U bent hier