h

Obragas in de verkoop gedaan

6 april 2001

Obragas in de verkoop gedaan

2005-07-23 Helmond, 6 april 2001

Naar aanleiding van uw bovenaangehaalde brief delen wij u het volgende mede.

Afgelopen dinsdag, toen de raad van de gemeente Helmond besloot tot verkoop van de aandelen Obragas in het bezit van de gemeente Helmond, was slechts zeer beperkte informatie beschikbaar over het compromis dat die dag in de Tweede Kamer was bereikt.

Op grond van deze beperkte informatie hebben wij de inschatting gemaakt dat ons contract daarin zou passen. Ook nu nog is de informatie beperkt en zijn de consequenties van genoemd compromis nog niet geheel te overzien.

In de onderhandelingen met R.W.E. is er vanuit gegaan dat indien er overheidsbemoeienis zou moeten blijven met betrekking tot het distributienetwerk, er een scheiding te maken zou zijn tussen de juridische eigendom, die in handen van de overheid zou kunnen blijven en de economische eigendom die in de verkoop zou kunnen worden betrokken.

Ingeval van zo'n aan te brengen scheiding zouden er ten aanzien van de verkoopprijs geen zwaarwegende consequenties te verwachten behoeven te zijn.

De motie die door de 2e Kamer onlangs is aangenomen geeft echter op dit moment geen duidelijkheid. Zodra meer duidelijkheid ontstaat zullen wij u daarover berichten.

Burgemeester en wethouders van Helmond,

De burgemeester,

De secretaris,

U bent hier