h

Vragen kinderopvang

1 december 2003

Vragen kinderopvang

1 december 2003

College van B en W

schriftelijke vragen kinderopvang SKOH

Geacht college,

In de vergadering van 6 november heeft de gemeenteraad een motie aangenomen inzake kinderopvang. Hierbij de tekst:

Besluit:
- het college opdracht te geven nog dit jaar een goede overgangsregeling op te stellen voor meest schrijnende gevallen binnen de desbetreffende doelgroep;
- het aantal sociaal medische indicatieplaatsen op 5 te houden (gebaseerd op cijfers van het SKOH van 2003), en 5 kindplaatsen als reserve;
- de overige 25 kindplaatsen (of het bedrag dat ermee gemoeid is) te besteden of in te zetten voor een fatsoenlijke overgangsregeling, waarbij een maximale kostenstijging van 100% van de ouderbijdrage gehanteerd mag worden.

Sindsdien is bijna een maand verstreken maar heeft de gemeente deze raadsuitspraak nog steeds niet omgezet in concreet beleid. Dit tot onze zeer grote verbazing want niet alleen heeft de raad zich hierover uitgesproken, daar is ook veel maatschappelijke commotie aan voorafgegaan. De wethouder kreeg op demonstratieve wijze driehonderd protesthandtekeningen aangeboden. Is hij dat nu al vergeten?

Ons bereiken signalen dat de uitvoering van de motie dreigt te verzanden in ingewikkelde, onnavolgbare en tijdrovende procedures plus dat er onduidelijkheid lijkt te bestaan over de betekenis van de motie.

VRAGEN

1) De gemeente stelt geld ter beschikking voor (opgeteld) 35 kindplaatsen. Daarnaast mag de ouderbijdrage maximaal 100% stijgen daarbij rekening houdend met draagkracht. Zie daar wat de motie behelst. Bent u dat met ons eens?

2) Als u het niet met ons eens bent wilt u dat dan toelichten?

3) Kunt u toelichten waarom er nog steeds geen subsidiebeschikking is?

4) De gemeente kiest ervoor om het beleid te wijzigen per 1 januari aanstaande. Het is dan ook de verantwoordelijkheid van de gemeente om ruim voor die tijd betrokkenen hierover helderheid te verschaffen. Bent u dat met ons eens?

Met vriendelijke groet,

Hans Verbakel
(SP-raadslid)

Zie ook:

- Fotoverslag demonstratie

- Meer informatie

U bent hier