h

SP bezorgd over uitvoering WMO

20 september 2006

SP bezorgd over uitvoering WMO

WMO staat voor Wet Maatschappelijke Opvang. Deze nieuwe wet regelt dat allerlei zorgtaken worden overgeheveld van de landelijke overheid naar de gemeente. De gemeente verstrekt al voorzieningen als rolstoelen en scootmobielen, maar daar komt nu bijvoorbeeld hulp in de huishouding bij. De SP is erg bezorgd dat te weinig geld wordt uitgetrokken voor een goede uitvoering van de WMO.

Zoals eerder bericht heeft de gemeenteraad besloten om niet meer geld aan de WMO uit te geven dan van het Rijk wordt ontvangen. De SP-fractie stelde voor om dit besluit te schrappen. Argument: het is niet verstandig om op voorhand het budget af te grendelen, want je weet niet hoeveel mensen een voorziening aanvragen. Echter een meerderheid besliste anders en stemde in met het besluit.

Inmiddels is de procedure een stap verder. De komende raadsvergadering in oktober moet de raad beslissen over de verordening. De gemeente moet nu aangeven hoe ze in de praktijk om gaat met het besluit om het budget op voorhand af te grendelen. Daartoe zijn verschillende scenarios op rij gezet. Bijvoorbeeld om een wachtlijst te laten ontstaan. Als de gemeente in de loop van het jaar merkt dat er veel aanvragen binnenkomen waardoor het budget wordt overschreden, dan worden gewoon geen voorzieningen meer toegekend. Aanvragers krijgen dan te horen: komt u volgend jaar maar terug, want het geld is op.

Gelukkig vindt verantwoordelijk wethouder Boetzkes zelf ook dat dit scenario te gortig is, dus daar is niet voor gekozen. In plaats daarvan is gekozen om een voorschot te nemen op het jaar erop. Als de gemeente in 2007 over het budget heen gaat, wordt dat op dat moment voor lief genomen, maar wordt het verrekend met het budget voor 2008.

Maar wat betekent dat?, wilde SP-raadslid Nathalie van der Zanden weten van de wethouder toen de kwestie in de raadscommissie besproken werd. Betekent dat niet dat de regels dan in 2008 worden verslechtert om zuiniger uit te zijn?

Wethouder Boetzkes: Nee, als de situatie zich voordoet (een tekort) zullen er passende maatregelen worden getroffen.
Echter de logica gebiedt dat die passende maatregelen wel verslechteringen móeten zijn, immers anders kan het tekort niet worden weggewerkt.

Een ander probleem betreft de eigen bijdragen die aanvragers moeten betalen als ze een voorziening aanvragen. Ook is er nog onduidelijkheid over de wijze waarop straks indicatie wordt gesteld. Wordt er streng indicatie gesteld, bijvoorbeeld als iemand hulp in de huishouding aanvraagt, of juist soepel? Zoals het er nu voorstaat worden deze zaken niet geregeld door de gemeenteraad, maar wordt dit door het college van B en W uitgewerkt in een apart besluit. Wat daarin precies komt te staan, is nog onbekend, ook bij de gemeenteraad.

Nathalie: Wij willen tevoren duidelijkheid, vóórdat wij ergens mee instemmen, er liggen dus nog een paar serieuze kwesties op tafel.

2006-09-20

U bent hier