h

SP-bijdrage begroting 2007

6 oktober 2006

SP-bijdrage begroting 2007

In maart dit jaar zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. Daarna is een nieuw college aangetreden. Nu is de eerste begroting van het nieuwe college aan de orde. Dat is meteen een goede gelegenheid om te kijken of het beleid is veranderd. Worden er andere accenten gezet? Immers dit college is anders van politieke samenstelling dan het vorige.

Als we goed samenvatten wat het college zelf ervan zegt, is het antwoord: nee, er is niet veel veranderd, er is weinig nieuws onder de zon. Wij hebben daar niet veel aan toe te voegen. Wat we nu zien, is inderdaad voornamelijk een voortzetting van het "oude beleid". Dat maakt ook dat de belangrijkste thema's die spelen in de stad, aan de orde blijven als vanouds.

Met Helmond groeien? In de vorige raadsperiode is diverse malen gediscussieerd over de vraag: moet Helmond groeien, al of niet geforceerd? En: zijn er grenzen aan de groei? Aanleiding voor deze discussie waren (en zijn) de plannen om de Helmondse groei op te vangen op het grondgebied van andere gemeenten. Denk aan industrie op Diesdonk (Asten) en woningbouw op Lungendonk (Someren).

De uitkomst van de discussie was destijds: nee, Helmond móet niet groeien, maar Helmond groeit als het ware op natuurlijke wijze. Gewoon omdat Helmond doet wat ze moet doen: woningen bouwen voor de bevolking.

Het valt dan op dat in de toelichting bij de begroting - in de aanbiedingsbrief - een stukje is opgenomen onder het kopje "doorgroei". In dat stukje wordt de groei van Helmond wel erg zwaar aangezet. "Helmond moet blijven groeien met als uitgangspunt het verbeteren van de welvaart en het welzijn van de bewoners van Helmond." Dat klinkt toch anders dan de relativerende toon uit de vorige raadsperiode. Is hier dan toch sprake van een andere insteek? Graag een reactie.

Sociale woningbouw Een belangrijk thema was en is nog steeds de sociale woningbouw. Eind september heeft directeur de Wilde van Woonpartners bekendgemaakt hoeveel woningzoekenden zijn geregistreerd. Hij komt op een totaal van 8700, waarvan er 1700 dubbel zijn ingeschreven omdat Helmond twee registratiesystemen kent (Volksbelang en de overige corporaties).

Het overgrote deel van de woningzoekenden woont in Helmond en is aangewezen op huurtoeslag, zo bleek uit eerder onderzoek.

Netto zijn er dus 7000 geregistreerde woningzoekenden. Is dat veel? Hoe zwaar moeten wij tillen aan deze wachtlijst? Hierover is een voortdurende discussie gaande, maar wat ook op deze wachtlijst valt af te dingen, feit is dat de wachtlijst niet is afgenomen maar is toegenomen. Ter vergelijking: in 2002 telde Helmond 4861 geregistreerde woningzoekenden. En dat zou toch tot nadenken moeten stemmen.

Volgens ons geldt nog steeds de analyse dat veel Helmonders zich geen dure koopwoning kunnen veroorloven en daarom een beroep doen op de meer betaalbare woningen van de corporaties.

In de begroting (programma 9) is gepland dat volgend jaar 350 sociale huurwoningen worden opgeleverd. Nu is het maken van een vergelijking niet altijd even makkelijk, omdat woningbouwprojecten niet altijd op tijd gehaald worden en dus verschuiven naar het jaar erop, maar volgens de planningstabellen in de meest recente nota Wonen geldt de afspraak dat volgend jaar 486 sociale huurwoningen opgeleverd moeten worden, 136 méér dan de begroting meldt. De vraag dient zich dus aan: daalt de productie van sociale huurwoningen? Graag een reactie.

Eerder dit jaar hebben wij de kwestie aan de orde gesteld dat enkele corporaties de afspraken over aantal en soort te bouwen woningen niet nakomen. Wij noemden als voorbeeld het nieuwbouwproject van Volksbelang aan de Narcissenstraat. In plaats van sociale huurwoningen zijn het dure huurwoningen geworden. Maar er zijn meer voorbeelden.

Op deze kwestie ontvingen wij van het college wisselende reacties. In het antwoord op onze schriftelijke vragen werd gesteld dat het niet-nakomen van de afspraken niet aan de orde is. De corporaties zouden het aantal beoogde sociale huurwoningen toch wel realiseren, maar dan op lange termijn. Maar later in een artikel in het Eindhovens Dagblad gaf de verantwoordelijk wethouder toe dat er wel een probleem is alleen, zo zei hij: ik heb geen machtsmiddel om de corporaties te dwingen. Vraag: kan het college aangeven of op dit punt verbetering is bereikt? Wat vindt het college van het idee om een jaarlijks overzicht te maken waaruit blijkt of de gemaakte afspraken zijn nagekomen?

Berkendonk Als het aan de Oostappen Groep ligt gaat er erg veel veranderen met recreatieplas Berkendonk. Formeel zijn er nog geen onomkeerbare stappen gezet, maar in de kaderstellende notitie project Berkendonk is wel een tijdschema opgenomen. Zo had vorige maand de nota randvoorwaarden klaar moeten zijn. Het masterplan is gepland voor december. Kunt u aangeven wat de huidige stand van zaken is?

Samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) In het samenwerkingsverband regio Eindhoven (SRE) werken 21 gemeenten samen, aan het hoofd staat de regioraad. De regioraad is niet democratisch door de bevolking gekozen, maar bestaat uit door de betrokken gemeenten afgevaardigde raadsleden. Zij dienen het meerderheidsstandpunt van hun gemeenteraad te vertolken. Zodoende speelt de vraag: hoe democratisch is de besluitvorming door de regioraad? En worden pogingen ondernomen om de regioraad democratischer te maken.

Onlangs zijn de medewerkers van het SRE geïnformeerd over mogelijke toekomstplannen. Bij die gelegenheid is een document uitgereikt. Daarin deze passage: "Daaruit kan voortkomen, dat een beperkt aantal plustaken, waarover de besluitvorming politiek gevoelig ligt, door middel van een mandaatconstructie bij de Provincie worden voorbereid, besloten en uitgevoerd."

Het idee is dus om in de toekomst om over politiek gevoelige kwesties te laten beslissen door provinciale staten omdat die wel democratisch gekozen zijn. Begrijpen wij dat goed? Wilt u hierop reageren?

Onderzoek rekenkamercommissie De rekenkamercommissie is al geruime tijd bezig met een onderzoek naar de reïntegratietrajecten en het project Direct Werk. Kunt u iets zeggen over de stand van zaken, wanneer kunnen wij de uitkomst tegemoet zien?

Openbaar vervoer De gemeente Tilburg houdt een proef met het openbaar vervoer. Tot 1 juli 2007 mogen 55-plussers gratis met de bus mee. Als de proef succesvol is, blijft het reizen ook na 1 juli gratis. Om te kunnen beoordelen of het een succes is wordt te zijner tijd een uitgebreid onderzoek gehouden. Wat vind u van dit idee? Denkt u dat zo'n proef in Helmond navolging verdient?

Relatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) - Wet Werk en Bijstand (WWB) In het beleidsplan reïntegratie 2007 staat een stukje (pag. 14) waarin een link wordt gelegd tussen de WMO en de WWB. Dit punt is onlangs aan de orde geweest in de commissie, het bleek dat een en ander nog in de kinderschoenen staat. Niettemin willen wij een poging wagen om alvast meer duidelijkheid te krijgen.

In het stukje staat de volgende passage: In het kader van ontwikkeling en afstemming WMO en WWB is in de gemeente inzichtelijk gemaakt welke activiteiten in het kader van de WMO noodzakelijk / gewenst zijn en in hoeverre die door activiteiten in het kader van reïntegratie door uitkeringsgerechtigden verricht kunnen worden.

Waar wij huiverig voor zijn is dat een ontwikkeling op gang komt dat bijstandsgerechtigden worden verplicht om bijvoorbeeld hulp in de huishouding te doen. Deelt u deze zorg? Meer concreet is onze vraag: welke activiteiten in het kader van de WMO worden bedoeld?

Helmond Sport Helmond Sport wil een nieuw stadion en zoekt daarvoor een locatie. Het oog is gevallen op Berkendonk. De SP is daar geen voorstander van. Dat heeft te maken met onze kijk op Berkendonk. Wij zijn - zoals bekend - ook geen voorstander van de grootschalige plannen van de Oostappen Groep voor Berkendonk.

Het college heeft zo'n duidelijkheid nog niet verschaft, maar heeft wel beperkingen gesteld aan een verhuizing van Helmond Sport als het gaat om de Braak. Dit werkt de indruk in de hand dat het college vindt dat Helmond Sport beter op de Braak kan blijven. Helmond Sport echter lijkt dit pertinent af te wijzen. "De Braak is voor ons geen optie", aldus Helmond Sport-voorzitter Van Kroonenburg onlangs in het Eindhovens Dagblad.

Het is natuurlijk de eigen verantwoordelijkheid van Helmond Sport om te doen wat ze doet, maar omdat de standpunten zo tegenover elkaar lijken te staan, komt de vraag op of de club niet met een vruchteloze onderneming bezig is. Is daarom nu niet snel duidelijkheid gewenst? Kan het college bevestigen dat ze - zoals het ED meldt - van mening is dat de club op de Braak moet blijven?

----------------------

Dit is de SP-bijdrage aan het debat over de begroting 2007, de eerste instantie. De tabel waarnaar verwezen
wordt bij sociale woningbouw is hier te vinden.

U bent hier