h

Marktperikelen

19 november 2006

Marktperikelen

Tegen de zin in van de marktkooplui is de openingstijd van de markt verruimd naar 16.00 uur.

De SP was het daarmee niet eens, maar een meerderheid heeft anders beslist. De discussie verliep merkwaardig, zo lag er plotseling een petitie van dertig winkeliers met een opvallend harde stellingname: 17.00 uur of anders maar weg met de markt uit het centrum. De SP-raadsleden Nathalie van der Zanden en Hans Verbakel gingen op onderzoek en doen hieronder verslag: besluitvorming in de praktijk.

"We hebben met acht winkeliers gesproken waarvan zeven de petitie hebden ondertekend en eentje niet, die was niet gevraagd.

Reden om te praten: onze verbazing over die harde stellingname. Want openingstijd naar 17.00 uur of anders maar weg, das nogal pittig gezegd.

Maar onze verbazing wordt alsmaar groter, want we treffen niet één winkelier die ronduit de petitie onderschrijft. Twee kwamen een beetje in de buurt, maar dat was het dan. Een aantal had de begeleidende brief helemaal niet gelezen dan wel distantieerden zich van die harde opstelling. Een ondernemer aan de markt had er zelfs geen moeite mee dat de huidige openingstijd gewoon hetzelfde blijft, als maar het opruimen beter en sneller gebeurd. Dat werd ons wel duidelijk, dat het opruimen veel winkeliers te lang duurt. Je zou denken: daar moet toch een mouw aan te passen zijn?

Hoe kan het dat onder die petitie namen van winkeliers staan, maar dat als je met hen gaat praten een heel ander verhaal komt?

In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag (dinsdag 7 november), toen wij dit aan de orde stelden, had burgemeester Jacobs daar wel een antwoord op. Zijn reactie in onze woorden samengevat: het is slap van die winkeliers om te tekenen, maar om daar niet voor uit te komen als ze erop worden aangesproken.

Wij hebben echter niet de indruk dat het zo zit, want dan zouden ze tegenover ons een toneelstukje hebben opgevoerd. Zouden wij zo onnozel zijn?

Onze indruk was dat sommige winkeliers die petitie even tussendoor vlug hebben getekend, omdat ze druk bezig waren met klanten. Ook gingen wij ons afvragen of degene die is rondgegaan met de petitie, dat ding überhaupt wel heeft laten zien. Bedenk: de handtekeningen stonden niet onder de petitie, maar op bijgevoegde losse vellen.

Ons bekroop het gevoel dat er krachten in het spel zijn die hoe-dan-ook willen dat de openingstijd van de markt verruimd wordt en liefst zover mogelijk, liefst naar 17.00 uur dus.

Dat beeld wordt versterkt door de besluitvorming door het college van B en W. In een commissievergadering is uitgebreid over de kwestie gedebatteerd. De marktkooplui die grote bezwaren hebben, hadden ook spreekrecht in die vergadering. Let wel: dit alles in bijzijn van verantwoordelijk wethouder Yeyden. Maar wat er ook over tafel ging, het speelde al geen rol meer, want het college had het besluit om de openingstijd te verruimen naar 16.00 uur toen al genomen.

Das toch raar. Had de wethouder niet kunnen zeggen: jongens, hou maar op met praten, we hebben het besluit al genomen!? Moet wij nou begrijpen dat de wethouder dit allemaal nutteloos heeft laten lopen?

Voor een goed begrip: deze gang van zaken is ons pas duidelijk geworden afgelopen dinsdag tijdens de raadsvergadering.

Tijdens die raadsvergadering circuleerden op zeker moment drie verschillende moties met de bedoeling om het tij te doen keren. Dat wil zeggen: om het besluit van het college alsnog ongedaan te maken. Uiteindelijk kozen we ervoor (D66, Helder Helmond en wij) om de motie van D66 in te dienen. Maar de collegepartijen (PvdA, CDA en VVD) stemden tegen en die hebben de meerderheid. Met die opstelling hebben de collegepartijen indirect de bedenkelijke besluitvorming van het college goedgekeurd.

Nog één ding: wethouder Yeyden heeft toegezegd dat-ie de verruiming van de openingstijd compleet terugdraait, mocht na een jaar blijken dat het allemaal niet werkt. Het is goed om dat te onthouden."

19 november 2006

U bent hier