h

vragen over achterhouden rapport

17 januari 2007

vragen over achterhouden rapport

Schriftelijke vragen over het achterhouden van het rapport van het Monumenten Advies Bureau.

Helmond, 14 december 2006

Aan het college van B en W

Geacht college,

In een interview gisteren in het Eindhovens Dagblad geeft oud-wethouder van Heugten toe dat hij het rapport van het Monumenten Advies Bureau over de drie 2-kappers aan de Karel Raijmakersstraat heeft achtergehouden. Sterker nog, hij verdedigt het achterhouden van het rapport. Dat het hier een politiek gevoelige kwestie betreft - er is nota bene een motie over aangenomen - doet er volgens van Heugten niet toe.

In de raadsvergadering van 4 december is nadrukkelijk aan het college gevraagd of ze het rapport van het Monumenten Advies Bureau kende en of het rapport (bewust ) is achtergehouden. Dit werd min of meer ontkend, maar erg duidelijk werd het allemaal niet. Het voorstel om een onderzoekscommissie in te stellen om een en ander uit te zoeken, werd door de collegepartijen afgewezen. Nu van Heugten erkent dat het rapport is achtergehouden, komt weer een ander licht op de zaak. Reden voor ons om schriftelijke vragen te stellen.

VRAGEN

1. De gemeentewet bepaalt dat het college en de burgemeester de raad alle inlichtingen geven die de raad voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Daarnaast hebben wij zelf als raad op 1 november 2005 het protocol actieve informatieverstrekking vastgesteld. Daarin worden criteria genoemd aan de hand waarvan het college bepaalt of ze de raad ter zake informeert. Nadrukkelijk wordt als criterium genoemd de politieke gevoeligheid van een onderwerp. Het staat buiten kijf dat de kwestie van de drie 2-kappers politiek gevoelig ligt. Hoe beoordeelt u in dit licht de opstelling van oud-wethouder van Heugten?

2. In het interview in het Eindhovens Dagblad lijkt van Heugten te suggereren dat rapporten inzake gevoelige kwesties achtergehouden mogen worden als het rapporten zijn van anderen dan de eigen ambtenaren. Bent u het daarmee eens?

3. In de raadsvergadering van 4 december werd door het college ontkend dat ze het rapport kende en dat het rapport was achtergehouden. Blijft u bij deze uitleg nu van Heugten toegeeft dat het rapport is achtergehouden?

4. Er geldt een procedure voor de interne verwerking / verspreiding van brieven en andere stukken die bij de gemeente binnenkomen. Een stempel op de stukken hoort aan te geven welk stuk bij wie belandt. Deelt u onze mening dat het goed is om deze procedure onder de loep te nemen, om in de toekomst onduidelijkheid te voorkomen over wie wat op zijn bordje krijgt?

Namens de SP-fractie,

Hans Verbakel

Protocol actieve informatieplicht

Update: antwoord van het college van B en W (pdf-bestand)

U bent hier