h

SP: ook schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden

7 april 2010

SP: ook schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden

Ook de schijn van belangenverstrengeling moet voorkomen worden, vindt de SP. De stellingname is een reactie op de benoeming van Elco Brinkman als voorzitter van de Helmondse Adviesraad Kanaalzone.

Brinkman heeft een uitgebreid netwerk en vervult tal van functies. Dat uitgebreide netwerk is niet het probleem. Veel mensen kennen wil nog niet zeggen dat je hun belangen moet behartigen. Het probleem zit m bij zijn nevenfuncties bij tal van bedrijven en instellingen. En die functies brengen wél met zich mee dat hij allerlei belangen moet behartigen, zegt SP-fractievoorzitter Erik de Vries in een toelichting.

Reden waarom de SPer in een brief aan het college van B en W bezwaar maakte tegen de benoeming van Brinkman. Het college meldde echter er niet over te peinzen om de benoeming te heroverwegen. Juist vanwege al die functies zou Brinkman uitermate geschikt zijn.

Een zwakke reactie, vindt De Vries. Wij leggen met kracht van argumenten uit waarom de schijn van belangenverstrengeling aan de orde kan zijn. Maar het college legt niet uit waarom dat niet zo is. Die vraag wordt ontlopen.

Het SP-raadslid legde de kwestie dinsdag daarom voor aan de gemeenteraad. In een motie vroeg hij de raad om de benoeming van Brinkman ongedaan te maken.

Namens het college gaven de wethouders Tielemans en Stienen opnieuw aan geen enkel probleem te hebben met de benoeming van Brinkman. Wethouder Stienen: Brinkman neemt geen besluiten, hij is alleen maar adviseur. Een redenering waar ook GroenLinks, die eerder nog twijfelde, zich bij aansloot. Uiteindelijk steunde alleen Helder Helmond de SP-motie, de rest van de raad stemde tegen.

Erik de Vries betreurt deze uitkomst. Dat Brinkman alleen maar adviseur is, doet er niet toe. Het college had moeten uitleggen waarom de schijn van belangenverstrengeling er niet is, als ze dat vindt. Maar die uitleg is niet gekomen. Wederom is de kernvraag ontlopen.

Schriftelijk antwoord van het college (pdf-bestand)

Over Brinkman (link)

Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Erik de Vries.

Voorzitter,

Het is mij een eer de eerste motie van deze nieuwe raadsperiode in te mogen dienen. En, gezien enkele voor de SP zeer ongewenste ontwikkelingen in het coalitieprogramma, zal het zeker niet de laatste zijn. Deze belofte kan ik u alvast doen. Maar over het coalitieprogramma gaan we nog uitgebreid spreken en daar gaat de motie die ik vandaag in stemming wil brengen niet over.

Ik heb op 11 februari in een brief aan het college aangegeven bezwaar te hebben tegen de benoeming van de heer Elco Brinkman als voorzitter van de Adviesraad Kanaalzone. Deze adviesraad gaat de gemeente adviseren en begeleiden bij de uitwerking van de kanaalzone. Hoewel wij gezien de economisch moeilijke tijden vinden dat de kanaalzone geen prioriteit heeft en aanpak hiervan uitgesteld kan worden om andere voorzieningen in Helmond in stand te houden, heeft de SP geen bezwaar tegen een adviesraad die de gemeente helpt bij het formuleren van een visie en het zoeken van mogelijke investeerders. Sterker nog, dit ondersteunen wij van harte. Ook wij vinden dat Helmond hier alleen maar beter van kan worden en waarderen de bereidheid van de personen die zich hiervoor in willen zetten.

De heer Brinkman is volgens het college uitermate geschikt voor de functie van voorzitter door zijn uitgebreide netwerk. Dat is zeker waar. Maar de heer Brinkman heeft vanwege al zijn functies en nevenfuncties ook heel veel petten op. Achtentwintig maar liefst, als ik ze goed geteld heb. Een kleine opsomming, die al een beetje duidelijk maakt waar ons bezwaar precies zit: hij is voorzitter van Bouwend Nederland, vice-voorzitter van VNO/NCW, lid van de Raad van Commissarissen BMC (een adviesbureau voor de publieke sector) en lid van de raad van Commissarissen van Van Nieuwpoort Beheer (een leverancier van bouwgrondstoffen en beton).

Het college neemt in beantwoording van de brief van de SP met kracht afstand van de suggestieve opmerkingen dat er sprake zou zijn van tegengestelde belangen, dan wel belangenverstrengeling. Op mijn buurt neem ik weer met kracht afstand van deze opmerkingen van het college. Ik heb juist in zeer zorgvuldig gekozen woorden proberen duidelijk te maken dat er een schijn van belangenverstrengeling kan ontstaan. Dit kan niemand ontkennen, gezien de overduidelijke raakvlakken tussen zijn functies en de toekomstige ontwikkelingen in de kanaalzone. Juist die schijn moeten we als gemeente, die integriteit hoog in het vaandel moet hebben, zien te voorkomen.

Het vorige college heeft echter aangegeven zich niet te willen herbezinnen over de samenstelling van de adviesraad en de bekleding van het voorzitterschap. Ik wil graag weten of het nieuwe college hier hetzelfde over denkt en vraag ook de gemeenteraad om een uitspraak. Ik roep alle leden op deze motie te steunen, zodat het college op zoek kan naar een voorzitter met dezelfde kennis, ervaring en netwerken als dhr. Brinkman, maar zonder de dubbele petten.

Vandaar de volgende motie:

De raad,

Gehoord de beraadslagingen,

Van mening dat de leden van de adviesraad met haar kennis en ervaring de gemeente onafhankelijk van advies moet kunnen voorzien,

Van mening dat de schijn van belangenverstrengeling bij deze leden te allen tijde voorkomen dient te worden,

Van oordeel dat door de vele functies van de beoogde voorzitter deze schijn niet weggenomen kan worden,

Verzoekt daarom het college de benoeming van de heer Brinkman ongedaan te maken en op zoek te gaan naar een andere kandidaat,

En gaat over tot de orde van de dag.

Namens de SP-fractie,

Erik de Vries

2010-04-07

U bent hier