h

B en W stopt met gratis busvervoer

22 mei 2010

B en W stopt met gratis busvervoer

B en W zet een streep door het gratis busvervoer op zaterdag. De SP is het oneens met het besluit en vindt dat de gemeenteraad zich over de kwestie moet buigen. Hieronder de brief van fractievoorzitter Erik de Vries.

 

Aan: college van B en W Helmond

CC: gemeenteraad, pers

Helmond, 22 mei 2010

Geacht college,

Met verbazing heeft de SP-fractie kennis genomen van uw raadsinformatiebrief van 18 mei 2010 over het gratis busvervoer op zaterdag. U besluit in deze brief op grond van een aantal overwegingen om de pilot met gratis busvervoer op zaterdagen per 1 juli 2010 te beëindigen. Dit wordt de raad ter kennisgeving aangeboden, terwijl de raad op geen enkele manier gehoord of betrokken is bij de besluitvorming.

Dit terwijl het gratis busvervoer altijd onderwerp van gesprek is geweest tussen de raad het college en besluiten hierover altijd door de raad zijn genomen: in juli 2007 om de twee pilots te starten, in januari 2009 om de pilot van gratis busvervoer voor jongeren en ouderen te beëindigen, en in mei 2009 om de pilot met gratis busvervoer op zaterdagen te verlengen tot 1 juli 2010.

Verbazing bij onze fractie dus, dat de gemeenteraad nu geheel gepasseerd wordt, maar verbazing sowieso over het beëindigen van deze pilot. Op 12 mei concludeerde het college nog het volgende: 'Onderzoek heeft eerder uitgewezen dat gratis busvervoer op zaterdagen succesvol is.' De voltallige raad stemde toen in met verlenging van de pilot. Daarnaast zou medio 2010 een goed moment zijn om 'te beoordelen of het gratis busvervoer op zaterdagen voortgezet kan worden'.

De SP-fractie is van mening dat deze beoordeling en het besluit tot voortzetting of beëindiging in de gemeenteraad dient plaats te vinden en verzoekt het college om dit onderwerp, met alle relevante documenten zoals de reizigerscijfers, de evaluatie van de pilots van de provincie en de bevindingen van de pilot in Helmond, te agenderen voor de eerstvolgende commissievergadering Ruimtelijk Fysiek, zodat hierover inhoudelijk gesproken kan worden.

Wij gaan er vanuit dat het passeren van de gemeenteraad wat betreft dit onderwerp een vergissing is geweest en nemen aan dat u gaarne bereid bent hierover nader van gedachten te wisselen met de raad.

Met vriendelijke groet,

Namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

2010-05-22

U bent hier