h

SP stelt vragen over PCB-vervuiling Rijpelberg (update)

27 september 2011

SP stelt vragen over PCB-vervuiling Rijpelberg (update)

Net als het college was de SP geschrokken van de aangetroffen vervuiling in een deel van de wijk Rijpelberg. Wij waren blij om te zien dat het college snel het initiatief heeft genomen om deze vervuiling aan te pakken. Toch blijft de SP n.a.v. de brieven van de GGD en prof. L. Reijnders en gesprekken met bewoners in het vervuilde gebied met enkele vragen zitten, die niet beantwoord worden door de raadsinformatiebrieven of antwoorden op eerdere vragen van fracties.

Het betreft de gekozen saneringsgrens van 0,2 mg PCB/kg grond en de wijze van sanering.

Wat betreft dat eerste constateert de SP dat dit ruim conform wetgeving is. Maar tegelijk komen van verschillende kanten adviezen om vanuit het oogpunt van volksgezondheid toch te kiezen voor een grens van 0,1 mg PCB/kg grond, omdat ook rekening gehouden moet worden met achtergrondblootstelling. Wij kunnen echter nergens lezen waarom het college vindt dat deze achtergrondblootstelling in combinatie met de gekozen grens volgens haar acceptabel is. Het enige verweer wat steeds terugkomt is dat de wet gevolgd wordt.
Deze vraag leeft bij veel bewoners, en brengt zorgen met zich mee.

Wat betreft de wijze van sanering constateert de SP dat de vervuiling 1,5 meter diep zit, maar dat de sanering niet verder zal gaan dan 1 meter. Dit omdat niet meer gesaneerd wordt op het verwijderen van de totale vervuiling, maar het wegnemen van contactrisico's met de vervuiling. Wij begrijpen echter van deskundigen dat de niet weggehaalde vervuiling in de loop van de jaren weer omhoog kan 'kruipen', waardoor toch weer de gehanteerde saneringsgrens overschreden kan worden.

Tot slot concludeert de SP dat het niet onverstandig zou zijn de vervuiling als agendapunt op een vergadering van een gezamenlijke commissie RF en S terug te laten komen. Dat geeft gelegenheid om een toelichting op de al toegezonden informatie te geven, en om vragen te stellen. Wij doen de suggestie om dan ook een deskundige van buitenaf, bijvoorbeeld prof. L. Reijnders of iemand van de GGD, uit te nodigen om in te gaan op de problematiek, de gekozen oplossingen en hun bevindingen daaromtrent.

Graag een reactie op bovenstaande.

Dat brengt de SP-fractie verder tot de volgende vragen:

1. Waarom acht het college een vervuiling van 0,2 mg PCB/kg grond acceptabel, als ook rekening gehouden dient te worden met achtergrondblootstelling, duur van de blootstelling en eventuele blootstelling aan hogere concentraties in eerdere jaren?
2. Waarom wordt het advies van de GGD in deze niet gevolgd?
3. Klopt het dat financiële afwegingen uiteindelijk tot de grens van van 0,2 mg PCB/kg grond hebben geleid, zoals geconstateerd in de brief van prof. L. Reijnders? (brief als bijlage bijgevoegd)
4. Wat zouden de meerkosten zijn als toch gekozen wordt voor een saneringsgrens van van 0,1 mg PCB/kg grond?
5. Deelt het college de analyse van prof. L. Reijnders dat op korte termijn sanering van 1 meter zeker grote verbetering met zich mee zal brengen, maar dat de kans bestaat dat in de toekomst de diepere vervuiling omhoog komt en alsnog zal zorgen voor een overschrijding van de gehanteerde saneringsgrens? Zo ja, waarom wordt er dan niet voor gekozen te saneren tot 1,5 meter diep? Zo nee, waarop baseert het college haar conclusie dat dit niet zal gebeuren?
6. Wat zouden de meerkosten zijn als toch gekozen wordt voor een saneringsdiepte van 1,5 meter (of beter: de diepte van de totale vervuiling, die immers niet overal gelijk zal zijn)?
7. Wat zouden de meerkosten zijn als toch gekozen wordt voor sanering van vervuilde grond onder de huizen? Graag een onderscheid tussen meerkosten als gekozen wordt voor een saneringsgrens van 0,2 mg PCB/kg grond, en 0,1 mg PCB/kg grond.
8. Klopt het dat ook hier een financiële afweging de doorslag heeft gegeven, als geconstateerd in de brief van prof. L. Reijnders? Zo nee, waarom acht het college deze achterblijvende vervuiling acceptabel in het licht van achtergrondblootstelling en volksgezondheid?
9. Is inmiddels duidelijk of het Rijk bereid is bij te dragen aan de sanering? Om welk bedrag zou het gaan?
10. Is daarbij bekeken of het Rijk bereid is meer bij te dragen als gekozen wordt voor een zwaardere sanering, waardoor meerkosten ontstaan? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat was de uitkomst?

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

Bijlage: brief Lucas Reijnders (pdf-bestand)

Update: antwoord van het college

U bent hier