h

Raadsleden akkoord met opslag voor zichzelf, SP-motie afgewezen

9 februari 2012

Raadsleden akkoord met opslag voor zichzelf, SP-motie afgewezen

Elk jaar komt de minister met een voorstel om de tegemoetkoming voor raadsleden (het "salaris" van raadsleden) te verhogen. SP-raadslid Ad Spruijt: "Het is niet uit te leggen dat de raad zichzelf een verhoging geeft, maar tegelijkertijd anderen in de gemeente bezuinigingen oplegt".

Tijdens de laatste raadsvergadering diende de SP, gesteund door GroenLinks, een motie in om af te zien van de verhoging. Maar de motie kreeg geen steun van de rest van de gemeenteraad. De andere raadsfracties hadden geen probleem met de opslag voor zichzelf.

 

De verworpen motie:

MOTIE

De raad van Helmond, in vergadering bijeen op 7 februari 2012.
Gehoord de beraadslaging over de Vergoeding voor raadsleden en burgercommissieleden 2012 (raadsvoorstel 12);

Overwegende dat:
- In tijden dat er bezuinigd moet worden het niet wenselijk is om de eigen vergoedingen te verhogen.

Besluit:
- niet in te stemmen met de voorgestelde verhogingen van de vergoedingen,
- Het geld wat hiermee bespaard wordt terug te laten vloeien naar de algemene middelen, zodat het elders in de gemeente ingezet kan worden.
en gaat over tot de orde van de dag.

Namens SP, Ad Spruijt
Namens GroenLinks, Ling Ko

2012-02-09

U bent hier