h

Schriftelijke vragen SP over het verdwijnen van duikers bij brandweer in Helmond

7 maart 2012

Schriftelijke vragen SP over het verdwijnen van duikers bij brandweer in Helmond

Vandaag valt in het Eindhovens Dagblad te lezen dat de Helmondse brandweer per 1 juli stopt met duiken, en dat die functie vanaf die datum wordt overgenomen door Eindhoven. De SP maakt zich grote zorgen over deze volgende bezuinigingsslag bij de brandweer.

Met het wegvallen van de duikers verdwijnt een belangrijke hulpverleningsvoorziening voor de inwoners van Helmond. Helmond is een stad met veel wateroppervlakten. Denk aan de twee kanalen, Berkendonk en de vele (wijk)parken met water. Nu is het nog zo dat in geval van nood de brandweer vanuit Helmond snel ter plekke kan zijn en mogelijk nog levensreddend op kan treden. Dat kunnen we vermoedelijk wel vergeten op het moment dat de duikers uit Eindhoven of Venlo moeten komen. Dan wordt de uitspraak van de brandweercommandant bewaarheid: de duikers zouden dan alleen nog maar bezig zijn met het bergen van drenkelingen. De SP vreest dat dit besluit ten koste kan gaan van mensenlevens en heeft daarom de volgende prangende vragen aan het college: 1. Klopt het bericht in het ED(1) dat de brandweer in Helmond de vier duikploegen per 1 juli 2012 opheft?
2. Wanneer en door wie is hiertoe besloten? Met welke argumenten?
3. In hoeverre is het college betrokken geweest bij dit besluit? Wat was het standpunt van het college?
4. Waarom is de raad niet geïnformeerd over dit voornemen, noch betrokken bij dit besluit?
5. Hoe verhoudt dit besluit zich tot artikel 25 uit de Wet Veiligheidsregioâs, lid b: âhet beperken en bestrijden van gevaar voor mensen en dieren bij ongevallen anders dan bij brandâ?
6. Deelt u onze mening dat dit besluit strijdig is met de wet, omdat hier na 1 juli feitelijk geen gevolg meer aan kan worden gegeven? Graag een toelichting.
7. Deelt u mijn mening dat als de eisen aan duikers strenger worden, we moeten investeren in opleiding en training? Zo ja, waarom wordt hier dan geen gevolg aan gegeven, maar overgegaan tot opheffing van de duikploegen? Zo nee, waarom niet?
8. Klopt het dat dit besluit om financiële redenen is genomen? Hoeveel wordt er bespaard met het opheffen van de duikploegen?
9. Waarom is deze bezuiniging nodig, als we constateren dat eerder aangegeven is dat met het sluiten van post Brandevoort de begroting weer op orde zou zijn?
10. Deelt u de conclusie van de brandweercommandant dat de brandweer âniet meer dezelfde kwaliteit kan leveren als vroegerâ? Zo nee, waarom niet? Zo ja, hoe verhoudt zich dit tot de uitspraak van de burgemeester dat de bezuinigingen bij de brandweer niet ten koste zouden gaan van de kwaliteit van de brandweerzorg?
11. Deelt u onze vrees dat dit besluit ten koste kan gaan van mensenlevens, gezien het feit dat een duikploeg na 1 juli nooit meer op tijd kan zijn om levensreddend op te treden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom acht u dit risico aanvaardbaar? Graag een uitgebreide toelichting.
12. Bent u bereid dit besluit terug te draaien, gezien de mogelijke gevolgen hiervan voor de veiligheid van de inwoners van Helmond? Zo nee, waarom niet?

Met zorgelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP Helmond

(1)Eindhovens Dagblad (7 maart 2012): Duikers brandweer gaan weg (pdf-bestand)

Update: antwoord college (pdf-bestand)

2012-03-07

U bent hier