h

Schriftelijke vragen SP over verstrekte subsidies en vergoedingen (update)

29 november 2013

Schriftelijke vragen SP over verstrekte subsidies en vergoedingen (update)

Vandaag stond in het Eindhovens Dagblad een artikel over verstrekte subsidies en vergoedingen. Dit roept bij de SP de volgende vragen op:

1. Klopt het dat er 10.000 euro subsidie is verstrekt aan de stichting Multicultureel Centrum?
2. Is dat gebeurd conform de officiële richtlijnen van de subsidieverordening? Zo nee, op welke gronden is deze subsidie verstrekt? Was deze daarmee volgens het college rechtmatig?
3. Met welk doel is deze subsidie verstrekt, en wie heeft uiteindelijk het besluit genomen het bedrag daadwerkelijk toe te kennen?
4. Klopt het dat het bedrag, na het besluit van het college om het terug te vorderen, nooit is overgemaakt? Wat gaat u doen om dit alsnog terug te halen?
5. Klopt het dat oud-wethouder Houthooft vanaf 1 mei 2012 een maandelijkse bruto vergoeding krijgt van € 1.750,- voor haar beheerwerkzaamheden in het centrum? Wat houdt bruto in dit geval precies in? Worden er loonkosten afgedragen?
6. Wat is de onderliggende functiebeschrijving? Wat houden deze werkzaamheden in? Staan deze ergens vastgelegd?
7. Waarom was deze afspraak niet bekend in het college?
8. Is er sprake geweest van een officiële vacature conform wetgeving? Zo ja, wat stond daar precies in? Zo nee, waarom niet?
9. Zijn er via de officiële regels en kanalen potentiële kandidaten geworven? Hebben anderen kunnen solliciteren op deze functie? Zo nee, hoe heeft selectie plaatsgevonden? Op grond van welke criteria is oud-wethouder Houthooft benoemd in deze functie?
10. Wie is in dit geval de werkgever?
11. Is er sprake van een arbeidscontract? Zo ja, wat zijn de voorwaarden? Wat is er precies afgesproken over te verrichten werkzaamheden?
12. Zo nee, waarom niet, aangezien het hier gaat om een maandelijkse vergoeding voor het verrichten van werkzaamheden?
13. Op basis van welke regels en / of wetgeving wordt de vergoeding verstrekt? Is deze vergoeding rechtmatig, indien er geen sprake is van een contract? Zo nee, in hoeverre acht u het haalbaar en wenselijk om de vergoeding terug te vorderen?
14. Klopt het dat de werkzaamheden die oud-wethouder Houthooft verricht in het centrum voorheen gedaan werden door dhr. Verspaget, maar dat hij dit zonder geldelijke vergoeding deed? Zo ja, waarom is hier een wijziging in gekomen bij diens opvolging? Zo nee, zou u dan bovenstaande vragen ook kunnen beantwoorden voor dhr. Verspaget?
15. Komt het binnen de gemeente vaker voor dat op overeenkomstige wijze vergoedingen worden verstrekt? Zo ja, acht u dit wenselijk?
16. Wat gaat u doen om te voorkomen dat dergelijke onduidelijke constructies in de toekomst weer kunnen ontstaan?

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter

- Tielemans regelde ruime vergoeding beheer centrum Helmond oud-collega (link Eindhovens Dagblad)
- Tielemans gaf door 'misverstand' 10.000 euro subsidie multicultureel centrum (link Eindhovens Dagblad)

Update antwoord van het college (pdf-bestand)

U bent hier