h

Schriftelijke vragen van de SP-fractie over het duikteam van de veiligheidsregio (update)

12 augustus 2014

Schriftelijke vragen van de SP-fractie over het duikteam van de veiligheidsregio (update)

De SP-fractie is geschrokken van de berichtgeving in de krant over het overlijden van een echtpaar uit Antwerpen, nadat zij met de auto in Hapert te water waren geraakt. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en wij danken de betrokken hulpverleners voor hun inspanningen.

Deze gebeurtenis roept de discussie rondom het afschaffen van het duikteam van de veiligheidsregio Zuid-Oost Brabant in herinnering. Onze fractie en een meerderheid in de gemeenteraad van Helmond waren tegen de afschaffing van het laatste duikteam. Wij zijn nog steeds van mening dat de veiligheidsregio op zijn minst moet kunnen beschikken over één eigen duikteam. Dat brengt de SP-fractie op de volgende vragen aan het college:

  1. Is al duidelijk wat er precies gebeurd is waardoor dit tragisch ongeval heeft kunnen plaatsvinden? Is de evaluatie al afgerond? Bent u bereid de uitkomst van de evaluatie te delen met de gemeenteraad?
  2. Hoe snel waren de hulpverleners, zowel het oppervlaktereddingsteam als het duikteam uit Den Bosch, ter plaatse?
  3. Deelt u onze mening dat indien sprake is van een opkomsttijd van meer dan een half uur, zoals vermeld in de krant, dit te lang is en daarmee de kans op een zinvolle redding te klein is? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit?
  4. Deelt u onze mening dat een oppervlaktereddingsteam een nuttige aanvulling is op het hulpverleningsaanbod van de brandweer, maar dat deze onvoldoende toegerust is om adequaat te handelen bij dergelijke waterongevallen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke conclusies trekt u daaruit?
  5. Bent u bereid om in de veiligheidsregio de bezuiniging op het duikteam opnieuw ter discussie te stellen, met als doel deze weer onderdeel te laten zijn van het reguliere hulpverleningsaanbod, zodat we niet afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van duikteams in ons omliggende veiligheidsregio’s? Zo nee, waarom niet? Zo ja, kunt u de raad dan op de hoogte houden van de voortgang?

Namens de SP-fractie,

Mieke Meulendijks

fractievoorzitter SP Helmond

update

antwoord college (pdf-bestand)

U bent hier