h

Discussie over de Ruit: SP pleit voor ‘knip’

29 oktober 2014

Discussie over de Ruit: SP pleit voor ‘knip’

De wegenstructuur in onze regio en de maatregelen om de problemen aan te pakken, zijn dezer dagen onderwerp van discussie in de diverse gemeenten. Vooral de weg langs het Wilhelminakanaal tussen Beek en Donk en Eindhoven is een heet hangijzer. Niet alleen voor de SP maar ook voor veel andere partijen. Gisterenavond stond het onderwerp op de agenda van de raadscommissie. Volgende week dinsdag hakt de gemeenteraad definitief de knoop door. Hieronder de inbreng van de SP gisterenavond in de commissie.

Voorzitter, de discussie over de ruit speelt al vele jaren. We zijn op een punt aangekomen dat de ontknoping in zicht lijkt.

Er liggen nu rapporten van de provincie, er ligt een onderzoek van de regio en er zijn reacties van de Brabantse Milieufederatie en Platform Noordoostcorridor. Plus vanavond hebben maar liefst zeven insprekers hun zegje gedaan.

Wij denken niet dat je kunt zeggen dat er één zaligmakend rapport is. Het gaat om een langere termijn visie – een doorkijk tot 2030 -  en dan heb je te maken met inschattingen en aannames. De uitkomsten van de diverse rapporten laten zien dat er ruimte is om de ontwikkelingen van de mobiliteitsgroei verschillend te beoordelen.

Het college stelt voor om te kiezen voor de regionale studie van A naar Brainport. Wij willen niet de techniek induiken maar wij denken dat als je kijkt naar de voorstellen in dit rapport, dat er over veel punten consensus is, dat daarover redelijke eensgezindheid bestaat. De N279 wordt niet verbreed, er wordt gekozen voor een omleiding bij Dierdonk. Goed ook dat het college zich sterk maakt voor aantrekkelijke woonmilieus en daarom uit gaat van bovenwettelijke maatregelen. Dat is belangrijk voor Helmond. Er is overeenstemming dat de A67 moet worden aangepakt. Belangrijk is ook dat er eensgezindheid is over de Ladder van Verdaas. Iedereen is het wel eens dat het verstandig is om stevig in te zetten op al die alternatieven zoals openbaar vervoer, de E-bike, carpoolen, lokaal maatwerk, mobiliteitsmanagement, Smart Mobility en dergelijke. Want als daarmee serieus winst kan worden geboekt, zou de samenleving daar zeer gebaat mee zijn.

Voorzitter, er is dus veel in het regiorapport waar we het mee eens kunnen zijn, maar er blijft één heet hangijzer over en dat zal niet verrassen, en dat is de Oost-Westverbinding, de weg langs het Wilhelminakanaal. Deze weg kost erg veel gemeenschapsgeld, doorkruist kwetsbaar gebied plus er wordt op zijn minst verschillend gedacht over de effectiviteit van deze weg. Kort en goed: de weg blijft omstreden. Daarom pleiten wij ervoor om een extra meetmoment, ook wel ‘knip’ genoemd, in te bouwen. Een extra toets in de praktijk: zet éérst serieus in op al die stappen van de Ladder van Verdaas en kijk dan na een redelijke termijn of dat geholpen heeft of niet en maak dan de balans op. Dat zou kunnen met een onderzoek zoals nu ook is gedaan voor het regionaal rapport. Een extra toets in de praktijk dus voor de oost-westverbinding, voorzitter dat is ons pleidooi.

Er zijn veel instanties betrokken bij de besluitvorming over de Ruit. De eenentwintig regio-gemeenten, de provincie, de minister en de tweede kamer. De gemeenten nemen geen besluit over de Ruit maar brengen een advies uit aan de provincie. Al de dag na de raadsvergadering van 4 november moet SP-wethouder Erik de Vries op bezoek bij de provincie om dat advies over te brengen. De uitkomst van het debat in de raadsvergadering van de dag ervoor bepaalt wat zijn boodschap zal zijn.

Voor wie er dieper in wil duiken is erg veel informatie te vinden over de Ruit, van voor- en tegenstanders.

U bent hier