h

Begroting Helmond goedgekeurd

12 november 2015

Begroting Helmond goedgekeurd

De gemeenteraad heeft de begroting voor komend jaar goedgekeurd. Het is de tweede begroting met twee SP-wethouders aan het roer. Welke keuzes worden gemaakt?

Hieronder een samenvatting van de bijdrage van SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks. Ook gaan we in op de belangrijkste kritiek van de oppositie: de sluiting van wijkhuis De Terp.

Voorzitter, in de afgelopen 1,5 jaar speelden twee grote thema’s. Eén: aan de slag gaan met de afspraken uit ons coalitieakkoord en twee: de enorme bezuinigingen die op ons bordje liggen.

Laat ik met dit laatste beginnen. Het is geen verrassing dat we ongeveer 10 miljoen moeten bezuinigen en dit in de begroting verwerken. Dat bedrag is namelijk terug te vinden in het coalitieakkoord. Maar wáár bezuinig je op? Welke keuzen maken we? Dat is samen met de gemeenteraad verder uitgewerkt. Eind vorig jaar is het ‘Bezuinigingsplan 2015 – 2018’ vastgesteld. In dat plan passeren talloze gemeen-telijke taken de revue. Sport, cultuur, onderwijs, groen, onderhoud, het komt allemaal aan bod. Overal is gezocht om 10 miljoen te kunnen bezuinigen. Oók de wijkaccommodaties komen aan bod. In het plan is een bezuiniging opgenomen op het accommodatiebeleid van 500.000 euro.

Gaandeweg is de discussie verder toegespitst en organiseerde B en W in januari  stadsgesprekken. Inwoners werden uitgenodigd om mee te praten over de bezuinigingen op de thema’s cultuur, wijkaccommodaties en openbare ruimte. Er waren bijeenkomsten en de Helmonders konden ook reageren op internet. Via De Weblog van Helmond.

Ik pik er nu een gevoelige kwestie uit, namelijk de bezuinigingen op de wijkaccommodaties. De hamvraag was: hóe gaan we 500.000 euro bezuinigen? Er zijn verschillende scenario’s uit de bus gekomen. De twee belangrijkste zijn: 1) het hele bedrag bezuinigen op het professioneel beheer of 2) sluiting van een of meer wijkhuizen in wijken waar meer dan één wijkhuis gevestigd is. Zo is stap voor stap de mogelijke sluiting van De Terp in beeld geraakt.

Het is begrijpelijk dat hier kritiek op is en dat er zorgen zijn. Wij delen die zorgen. Wat ons betreft is dan ook de inzet dat de activiteiten van bewoners, verenigingen en andere gebruikers van de Terp,  zoveel mogelijk door kunnen blijven gaan. Als het niet kan in de Terp dan op een andere plek. Dit is erg belangrijk. Want als de activiteiten kunnen blijven bestaan, blijven ook de sociale samenhang en netwerken bestaan.

Voorzitter, ik heb nu een globale beschrijving gegeven van het vervelende thema bezuinigingen. Zeg maar gerust: een héél vervelend thema want onder lastige financiële omstandigheden is het moeilijk kiezen. Heel vaak komt het neer op kiezen tussen twee kwaden.

Hoe staat het met de uitvoering van het coalitieakkoord, het andere grote thema?

Een belangrijk punt uit het coalitieakkoord heb ik eigenlijk al genoemd, namelijk de stadsgesprekken. Ik citeer uit het coalitieakkoord: “Wij willen besturen in verbinding met de stad, zo dicht mogelijk bij de mensen.” Een ander punt is dat het coalitieakkoord geen dichtgetimmerd programma wil zijn. Ik geef nog een citaat: “We willen nadrukkelijk onze collega’s in de gemeenteraad die geen deel uitmaken van de coalitie, uitnodigen mee te blijven denken en mee te blijven doen.” Andere punten zijn de spreekuren die diverse wethouders houden plus het maandelijkse wijkbezoek van het college. Ik vat dit allemaal maar samen met de term “bestuurscultuur” en ik denk dat we daarmee op de goede weg zijn.

Dat geldt wat ons betreft ook voor het sociale beleid. Ik denk aan zaken als maatschappelijke ondersteuning, het armoedebeleid, het stadslab en het stadsleerbedrijf. Stadslab en stadsleerbedrijf hebben tot doel om de leefbaarheid te verbeteren, deelname aan het sociale samenhang te vergroten en om inwoners de kans te bieden om eigen initiatieven in te dienen. Het effect daarvan kan zich op allerlei manieren uiten. Denk aan eenzaamheid voorkomen, armoede beperken, verpaupering van een wijk proberen te voorkomen. Beide starten in de loop van volgend jaar.

Andere belangrijke onderwerpen zijn de aanpak van de Leonardusbuurt, de Mierloseweg en Automotive. Voor Automotive wordt een flink bedrag vrij gemaakt: 4,7 miljoen euro. Dit sluit goed aan bij het voorstel dat de raad vorig jaar november heeft aangenomen toen het ging over de Ruit. Ook in dat voorstel wordt het belang van alternatieven voor asfalt zoals Smart Mobility benadrukt.

Helmond kan de werkgelegenheid van Automotive goed gebruiken want de hoge Helmondse werkloosheid is een punt van grote zorg. Op diverse plekken wordt dan wel geschreven over de “zich langzaam herstellende economie” maar het blijft heel broos. Onlangs kwam het CBS met het bericht dat de daling van de werkloosheid de afgelopen drie maanden is gestokt.

Voorzitter, de cijfers van de aantallen inwoners die een beroep moeten blijven doen op een uitkering zoals ww of bijstand zullen dan, zoals het er nu naar uitziet, ook aan de hoge kant blijven. Relatief veel Helmonders zullen te maken krijgen met de Participatiewet. Dat brengt mij op het voorstel dat de raad vlak voor de zomervakantie heeft aangenomen. Werklozen met een bijstandsuitkering lopen regelmatig vast in de ingewikkelde regels en werkwijze van de Participatiewet en andere wetgeving. Strekking van het voorstel  is om te onderzoeken of een experiment gestart kan worden om “regelarm” met de Participatiewet om te gaan. Anders gezegd: minder knellende regels, meer maatwerk.

Dan een heel ander onderwerp: het centrumplan. Ik ben even de geschiedenis ingedoken. De eerste stap richting centrumplan is gezet eind 1999. Toen werd een adviesbureau ingehuurd dat met nieuwe plannen voor het centrum moest komen. Dat is dus ruim 15 jaar geleden! Daarna zijn nog vele vervolgstappen gezet. Als SP zijn wij daar steeds erg kritisch op geweest. Deze lange periode kan nu definitief afgesloten worden. Het oude plan is van tafel. Daar zijn wij blij mee ook omdat nu de Waart behouden blijft en er geïnvesteerd gaat worden om de buurt op te knappen.

Er worden voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van de gemeentelijke huisbankier omdat het huidige contract afloopt per 1 juli 2016. Wij willen een motie indienen om te kiezen voor een duurzame huisbankier.

Voorzitter, ter afronding: Mensen maken de stad en in een samenleving leef je samen. Niet voor niets is dit de kern van het coalitieakkoord. Wij als SP geloven daarin.

'Deze kritiek is onterecht'

Foto: SP

'Botte bijl? Deze kritiek is onterecht', zegt SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks. 'De bezuiniging op de wijkaccommodaties is al een jaar bekend! Als vanuit de oppositie of de gebruikers een reëel en haalbaar alternatief was gekomen voor sluiting van de Terp, zouden wij daar blij mee zijn geweest. Maar dat alternatief is niet gekomen. Ook gaat de kritiek eraan voorbij dat het onze wethouder gelukt is om te zorgen dat voor veel gebruikers van de Terp nieuw onderdak voorhanden is. Alles wordt ingezet dat de activiteiten op een andere plek gewoon door kunnen gaan. Jammer dat daar geen oog voor is.'

Uit: SPeerpunten november 2015

Welke voorstellen hebben de partijen ingediend bij de behandeling van de begroting en welke voorstellen zijn aangenomen? Zie de website van de gemeente. 

Samenvatting begroting (pdf-bestand).

U bent hier