h

Regeling voor urgent woningzoekenden

6 december 2015

Regeling voor urgent woningzoekenden

In Helmond kende tot voor kort alleen woningbouwvereniging Volksbelang een regeling voor urgent woningzoekenden. Daar komt verandering in. Per 1 januari treedt een regeling in werking die geldt voor alle corporaties.

Dit is vastgelegd in een verordening. In de vergadering van december heeft de gemeenteraad deze verordening aangenomen. Behalve Helmond hebben ook de andere gemeenten in het Stedelijk Gebied Eindhoven de verordening aangenomen (Best, Eindhoven, Geldrop-Mierlo, Nuenen, Oirschot, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre).

Omdat deze negen gemeenten dezelfde regeling toepassen is ‘uitwisselbaarheid’ mogelijk. Hoewel het de voorkeur heeft om urgent woningzoekenden een woning aan te bieden in de eigen omgeving, kan het gebeuren dat een woning wordt aangeboden in een andere gemeente. Gedachte: wie echt urgent is, is blij dat een woning wordt aangeboden.

De urgentieregeling geldt voor corporatiewoningen met een huur gelijk aan of onder de liberalisatiegrens van 710,68 euro (prijspeil 2015). Boven deze grens is er geen recht op huurtoeslag.

Wie aangemerkt wil worden als urgent woningzoekende dient dit aan te vragen bij het college van B en W van de gemeente. Het college legt het verzoek voor aan een onafhankelijke urgentiecommissie. Deze commissie brengt een bindend advies uit. Dit advies wordt zo snel mogelijk uitgebracht maar uiterlijk binnen zes maanden.

SP-raadslid Hans Verbakel: “In de afgelopen jaren hebben zich schrijnende situaties voorgedaan. Van huurders die door een opeenstapeling van problemen op het randje van dakloosheid balanceerden. Wij hebben daarom regelmatig aangedrongen op meer aandacht voor deze problemen. Ook in het coalitieakkoord is opgenomen dat er een urgentieregeling moet komen. Het is niet zo dat het met dit voorstel een “makkie" wordt. Om als urgent aangemerkt te worden moet aan redelijk strenge eisen worden voldaan. Dat wordt getoetst door de urgentiecommissie. Maar het is hoe dan ook vooruitgang. Wij zijn dan ook blij dat dit voorstel is aangenomen.”

U bent hier