h

SP pleit voor menselijke maat bij uitvoering sociale regelingen

9 december 2015

SP pleit voor menselijke maat bij uitvoering sociale regelingen

Veel Helmonders zijn door werkloosheid of (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid aangewezen op een sociale regeling. De regering heeft veel veranderd aan de bestaande regelingen. De gemeente moet al die veranderingen opvangen en uitvoeren. Daarvoor is het ‘Werkbedrijf Atlant De Peel’ opgericht.

In de vergadering van december stemde de gemeenteraad in met de vorming van het Werkbedrijf. SP-raadslid Jelle de Graaf benadrukte het belang van de menselijke maat. “Uiteindelijk gaat het niet over cijfers of cases, maar om mensen van vlees en bloed”, aldus de SP’er.

In het Werkbedrijf werken zeven gemeente samen. Het gaat om Geldrop-Mierlo, Someren, Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Helmond.

Het Werkbedrijf geeft uitvoering aan de Participatiewet. Hieronder vallen mensen met een bijstandsuitkering, WSW’ers (oude sociale werkplaats) en Wajongers (vroeggehandicapten). Het gaat om enkele duizenden mensen.

Voor een Wajong-uitkering geldt voortaan een strenge keuring. Alleen als je nooit meer kunt werken kom je in aanmerking voor een Wajong-uitkering. Heb je wel een beperking maar niet erg genoeg, moet je bijstand aanvragen.

Vroeger kon je een indicatie krijgen voor werk op de sociale werkplaats. Dat kan nu niet meer. De sociale werkplaats is op slot gedaan.

Voor werk zijn al deze mensen (mensen met een zogeheten arbeidshandicap) nu aangewezen op beschut werk en garantiebanen. Werkgevers kunnen hiervoor loonkostensubsidie krijgen.

Daarnaast telt Helmond ruim 2500 huishoudens die aangewezen zijn op een reguliere bijstandsuitkering.

Deze groepen vallen nu onder de Participatiewet. Het is een strenge wet met strenge voorschriften en sancties. De gemeente heeft de Participatiewet niet bedacht. Het is landelijk beleid dat de gemeente gehouden is om uit te voeren.

De SP heeft in de Tweede Kamer tegen de Participatiewet gestemd en is en blijft kritisch op deze wet. Ook lokaal blijft de SP de ontwikkelingen kritisch volgen: sociale regelingen zijn er om mensen te helpen, niet om ze het leven moeilijk te maken. Reden waarom SP-raadslid Jelle de Graaf pleitte voor de menselijke maat. Hij vroeg verantwoordelijk wethouder Jos de Bree om regelmatig onderzoek te doen onder de klanten en medewerkers van het Werkbedrijf en de gemeenteraad  daar nauw bij te betrekken. De wethouder stemde daar mee in.

Hieronder de bijdrage van Jelle de Graaf in de gemeenteraad.

 

Voorzitter,

Voor ons ligt raadsvoorstel 96: Vorming Werkbedrijf Atlant De Peel. Een gezamenlijke aanpak op het terrein van werk en uitkeringen, beschreven op 8 pagina’s, ondersteund door honderden pagina’s aan bijlagen.

Het was een lange weg naar dit document, waarin we, samen als gemeente het beste willen maken van een ingeslagen weg waarvan wij proberen de hobbels zo goed als mogelijk te willen dichten om grote ongelukken te voorkomen. Een aantal van deze gaten zijn reeds gedicht door de impact analyse van Berenschot, maar een aantal gaten blijven nog steeds aanwezig. Vanavond willen wij van SP nog een grote gevarendriehoek plaatsen bij de gaten die nog voor hevige ongelukken kunnen zorgen.

De participatiewet biedt gemeenten de volledige vrijheid tot het vormgeven van een eigen Werkbedrijf, en hoewel dit voor veel mogelijkheden zorgt, betekend dit tevens dat er geen vaste blauwdruk klaar ligt die gevolgd kan worden. 

In het gehele proces heeft SP keer op keer aangegeven wat zij belangrijk vonden bij de vorming van het werkbedrijf: De menselijke maat. Uiteindelijk gaat het niet over cijfers of cases, maar mensen van vlees en bloed. Voor SP zijn dit de werkzoekenden en het personeel.

Er moet uitgegaan worden van de kwaliteiten en mogelijkheden van beoogden, dat er maatwerk toegepast kan worden. We krijgen vanuit het huidige Atlant steeds meer signalen door dat daar op dit moment nog onvoldoende wordt toegepast. De vorming van het Werkbedrijf Atlant De Peel moet juist een kans zijn om dit te optimaliseren, om iedereen een eerlijke kans te geven. We vragen de wethouder daar stevig op in te zetten, want dat biedt de grootste kans om mensen weer aan het werk te krijgen. Laten we niet alleen zoeken naar een gepaste of geschikte oplossing, maar laat deze ook doeltreffend zijn. MAAR, het allerbelangrijkste: Werk moet lonen.

Wat betreft het personeel vinden wij het belangrijk dat er met zorg wordt omgegaan met de veranderingen waarvan zij reeds deel uit maken, en die hen nog te wachten staan. Zij moeten hier zoveel mogelijk bij betrokken worden, zodat zij geen slachtoffer worden van deze reorganisatie. Door hen te betrekken worden zij juist een partner in het geheel.

SP wil daarom een kwaliteitsonderzoek voorstellen: Een breed onderzoek waarbij zowel voor de werkzoekenden als het personeel van het Werkbedrijf. Dit onderzoek zou zich onder andere moeten richten op: respectvolle benadering, maatwerk, veilige en prettige werkomgeving en goede matches.

De uitkomsten van dit onderzoek moeten goed geborgd worden in de nieuwe organisatie. Dat is belangrijk voor zowel klant (zijn bejegening vanuit de organisatie) als de medewerker (integriteit waarborgen). Immers, een gezond Werkbedrijf dat niet bang is voor reflectie en verbetering, dat zorgt voor goede matches en tevreden en loyaal personeel, ligt steviger in de samenleving en zal meer bedrijven overhalen om met het werkbedrijf in zee te gaan.

We hebben het hier over een nieuwe wet die uitgevoerd moet worden. Het is belangrijk om alles bij de invoering en uitvoering goed in de gaten te blijven houden. Wij verzoeken de wethouder daarom tijdig te evalueren en bij te sturen waar nodig, waarbij het goed zou zijn onze eerder genoemde aandachtspunten zeker mee te nemen in die evaluatie. Ook het werkbedrijf is een experiment en moet dus ook niet voor jaren afgebakend zijn. Het is een proces waarbij het zaak is om dingen tijdig aan te kunnen passen en veranderen. 

Zolang het werkbedrijf de menselijke maat voorop stelt, op zoek gaat naar doeltreffend maatwerk en voorkomt dat beoogden en personeel slachtoffer van deze reorganisatie worden, dan, en alleen dan, kan SP akkoord gaan met raadvoorstel 96.

Tot zover in eerste instantie.

U bent hier