h

Geen vluchtelingen in Carolus-school

20 januari 2016

Geen vluchtelingen in Carolus-school

Er komt geen noodopvang voor vluchtelingen in de leegstaande Carolus-school. Het Centraal orgaan Opvang Asielzoekers (COA) heeft aangegeven dat het vanwege de hoge kosten niet haalbaar en verantwoord is. De kosten om het gebouw om te bouwen staan niet in verhouding met het relatief korte verblijf van vluchtelingen in de noodopvang.

Alleen als ook het rondom het gebouw liggende perceel zou worden ingericht voor noodopvang bestaat er een mogelijkheid de opvang kostendekkend te maken. Het gaat dan om minimaal 400 vluchtelingen voor een periode van tenminste 24 maanden. Pas na een nieuwe schouw door het COA zou kunnen worden aangegeven of deze optie haalbaar is. Daarbij heeft het COA bovendien al op voorhand de volgende kanttekeningen geplaatst:

- De nabijheid van een gebouw (zoals de voormalige Carolus-school) bij een braakliggend terrein betekent geen groot voordeel voor noodopvang in vergelijking met locaties waar alleen een braakliggend terrein aanwezig is.

- Stukken grond waar geen riolering, elektriciteit en wegen voorhanden zijn, kunnen alleen tegen fors hogere kosten geschikt worden gemaakt voor units voor noodopvang;

Het aantal 400 vluchtelingen op één locatie vindt het college te hoog. De kanttekeningen zijn voor het college van B en W dan ook reden om het Carolus-gebouw als opvanglocatie voor noodopvang af te wijzen. Er wordt nu gekeken of Helmond op een andere manier een bijdrage kan leveren. Omdat de gemeente zelf behalve de Carolus-school geen andere geschikte gebouwen bezit, worden de mogelijkheden onderzocht bij corporaties en vastgoedeigenaren.  Uitgangspunt is dat het om kleinschalige opvang moet gaan.

Daarnaast is het voorstel om extra bij te dragen aan langdurige huisvesting van statushouders. Statushouders zijn mensen met een officiële verblijfsvergunning. Het is een wettelijke taak voor gemeenten om via een verdeelsleutel bij te dragen aan de huisvesting van deze groep. Het voorstel is nu om deze taak in 2016 en 2017 met 50% te verhogen zonder dat dit ten koste gaat van de huidige woningvoorraad voor woningzoekenden.

Dat betekent dat het aanbod van huisvesting navenant opgehoogd moet worden. Bijvoorbeeld door meer te bouwen of huisvesting te realiseren in leegstaande kantoorgebouwen. Daarmee wordt voorkomen dat de wachttijden voor de bestaande woningzoekenden verder oplopen. SP-fractievoorzitter Mieke Meulendijks: "Want we willen niet dat de huidige woningzoekenden verdrongen worden door statushouders."

Onder die voorwaarde ging na een uitgebreide discussie in de raadscommissie een meerderheid accoord met de voorstellen.

Afgesproken is dat het college telkens als er nieuwe stappen worden gezet goed overleg voert met de gemeenteraad. Als er meer zicht is op mogelijke locaties zal er overleg worden gevoerd met de omwonende buurtbewoners.

Uit: SPeerpunten januari 2016

 

U bent hier