h

Peel 6.1: samenwerken met respect voor lokaal maatwerk

6 februari 2016

Peel 6.1: samenwerken met respect voor lokaal maatwerk

Samenwerken met respect voor lokaal maatwerk. Dat is de kerngedachte van het voorstel Peelsamenwerking waar de Helmondse raad in de vergadering van 2 februari mee heeft ingestemd.

“De zorgvraag is niet in elke Peelgemeente hetzelfde”, licht SP-raadslid Lonneke Maráczi toe. “In Helmond is bijvoorbeeld het armoedeprobeem een groot aandachtspunt. Heel vaak spelen tegelijkertijd nog andere problemen. Daarop kunnen inspelen en aansturen kan per gemeente een verschillende aanpak vragen. Het is goed dat daar ruimte aan wordt gegeven”, aldus het raadslid.

De discussie over Peel 6.1 heeft lang gespeeld met veel emotie en publiciteit. In de raadsvergadering pleitten enkele oppositiepartijen voor uitstel van het besluit. Maráczi: “Er was al veel vertraging opgelopen, opnieuw uitstel is onnodig en ongewenst. Gelukkig heeft een raadsmeerderheid de knoop doorgehakt. Laten we nu aan de slag gaan!”

--------------------

Lees hieronder een uitgebreidere toelichting van Lonneke Maráczi.

Tijdens de raadsvergadering van 2 februari jl. heeft een meerderheid van de raad ingestemd met het raadsbesluit Peelsamenwerking. Waarin het volgende is besloten:

  • te bevestigen dat we de samenwerking met onze partners in de Peel van groot belang vinden en dat we deze willen voortzetten. In dit kader:

a.  in te stemmen met het gezamenlijk uitvoeren van de zorg-gerelateerde taken inkoop, ICT, facturering en beleid (met uitzondering van lokaal beleid) via een DVO met de financiele verdeelsleutel naar inwoneraantal en met gelijke stemverhouding;

b.   in te stemmen met de bereidheid om voor de Peelgemeenten zorg-gerelateerde WMO, Jeugd en BMS uit te voeren via maatwerk-DVO's indien daar behoefte aan is vanuit de andere Peelgemeenten

  • in te stemmen met de visie dat lokale inbedding en uitvoering van zorgtaken randvoorwaardelijk is om de transformatie van het zorgdomein vorm te geven;
  • in te stemmen met het besluit om de Helmondse medewerkers in dienst te laten blijven van de gemeente Helmond;
  • kennis te nemen van de financiële berekeningen;
  • instemmen met bijgevoegde concept-antwoorden op de ingekomen brieven van de gemeenteraden Laarbeek en Someren.

Met andere woorden: Helmond wil wel degelijk de samenwerking met de Peelgemeenten voortzetten.

Naast het lokaal uitvoeren wat lokaal kan, wil men een aantal taken gezamenlijk uit blijven voeren. Het gaat hierbij om inkoop van zorgtaken, ICT, facturering en beleid wat geen betrekking heeft op de lokale uitvoering. Voor Helmond is het geen noodzaak om deze taken samen uit te voeren omdat onze gemeente van een zo grote omvang is dat zij zelf deze taken kan uitvoeren, maar toch kiest Helmond voor samenwerking. Maar in het belang van de zorgorganisaties zodat zij hun werk efficienter kunnen doen blijven wij streven om bovenstaande taken gezamenlijk uit te blijven voeren. Voor de betaalbaarheid van de zorg is dit een belangrijke factor.

Omdat de zorgvraag niet in elke Peelgemeente hetzelfde is moet er maatwerk geleverd kunnen worden. In Helmond is bijvoorbeeld het percentage “armoede” onder de Helmondse inwoners een groot aandachtspunt. De ondersteuning door schulddienstverlening, bijzondere bijstand en minimabeleid, de zogenaamde BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening) is dan ook een belangrijk onderdeel van onze zorgverlening.

Omdat de lokale behoeften verschillen moet het beleid en uitvoering van de zorgveranderingen dan ook in het lokale veld vorm gegeven worden. Dit is een jarenlang, complex proces waarbij we  ruimte nodig hebben om te experimenteren, te veranderen en te ontwikkelen. Daar heb je een zo flexibel, mogelijke samenwerkingsvorm voor nodig. De aansturing van de medewerkers is hierbij van groot belang. Medewerkers moeten niet op afstand gezet worden maar juist dichterbij.

Een besluit waar de SP volledig achter staat.

De discussie over de Peelsamenwerking die alle gemoederen bezig hield de afgelopen periode leidde tot veel ruis en onduidelijkheid en was voor velen niet meer te volgen. Waarbij veelal emoties de boventoon voerden. Bestuurders hebben afspraken gemaakt en als daar aan getornd wordt roept dit uiteraard verzet op. Daar hebben wij alle begrip voor.

Maar tegelijkertijd heeft voor de SP de inhoud altijd voorop gestaan en niet de structuur van een samenwerkingsvorm. Want het gaat tenslotte over de zorg en ondersteuning van onze inwoners.

Als in de praktijk blijkt dat de eerder gemaakte afspraak, namelijk het oprichten van een Gezamenlijke Regeling, een belemmering is voor de uitvoering van de zorgveranderingen dan is het volgens ons juist heel verstandig om daar kritisch naar te kijken. De gezamenlijk verantwoorde wethouders van de Peelgemeenten zijn dan ook terecht op de rem gaan staan.

Maar de hele discussie heeft ook voor veel vertraging gezorgd. In Helmond zijn de uitgangspunten voor de zorgveranderingen integraal, dichtbij en op maat. We gaan werken aan het versterken van het lokale veld en beleid en aan nieuwe samenwerkingsverbanden met veel verschillende partijen. 

Kenmerken van deze samenwerking zal zijn dat ze zijn georganiseerd vanuit het belang van de burger en niet vanuit het belang van een instelling.

Een voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde kernteams. Zij werken samen vanuit hun eigen expertise zodat er bij een zorgvraag naar het “hele plaatje” gekeken kan worden. Niet voor elk afzonderlijk probleem een apart loket maar een integrale aanpak.

De inzet van het sociaal innovatief fonds en de twee projecten die hieronder vallen, Stadsleerbedrijf en Stadslab, is hier ook een onderdeel van. Allemaal zaken zie nu nog in de startblokken staan door de opgelopen vertraging.

Doordat afgelopen raadsvergadering de knoop is doorgehakt en het besluit is genomen kunnen we eindelijk daadwerkelijk aan de slag. Een meerderheid van de raad heeft dit gelukkig ook ingezien. Niet zoals de partijen die tegen het besluit gestemd hebben nog langer uitstellen, vertragen door de discussie over het proces en de daarbij behorende emoties de boventoon te laten en blijven voeren.

Het gaat om de inhoud! Door zelfs niet over de inhoud te willen praten tijdens de raadsvergadering is dan ook niet in het belang in van onze inwoners. Er is voldoende informatie en uitleg gegeven hoe men tot dit besluit is gekomen. Dat de communicatie hierover anders had gemoeten is een ander discussiepunt en die kan ook nog in de toekomst gevoerd  worden. De geplande Peelbijeenkomst op 23 maart a.s. is dan ook geen mosterd na de maaltijd maar een mogelijkheid voor evaluatie en daar lering uit te trekken met de blik gericht op de toekomst!

Lonneke Maráczi

U bent hier