h

“Verbazing om extra geld voor wijkhuis De Fonkel in Helmond”

17 augustus 2016

“Verbazing om extra geld voor wijkhuis De Fonkel in Helmond”

Deze kop prijkt in het ED vandaag boven het artikel over de subsidieverstrekking aan wijkhuis “de Fonkel”. Verbaasd ben ik ook, niet over de toegekende subsidie, maar verbaasd over de reacties van  verschillende raadsleden. Want deze raadsleden zijn tot mijn verbazing blijkbaar niet helemaal op de hoogte van het beleid wat zij zelf mee vastgesteld hebben.

Want over welk beleid hebben we het hier? In het artikel wordt gerefereerd aan de bezuinigingen op het accommodatiebeleid. Maar de toegekende subsidie heeft helemaal niks met het accommodatiebeleid te maken en staat hier dan ook helemaal los van. We hebben het hier over het beleid Versterken lokale netwerken 2015 ‘mensen maken de stad’ en Wijkgericht werken.

Dit beleid gaat over het versterken van de buurten, wijken, de samenleving waarbij we investeren in mensen. Beleid waarbij ook de wijkhuizen een andere maar wel belangrijke rol krijgen. “Mensen maken de stad” dat is het beleid wat we uitvoeren en waarbij de gemeente een ondersteunende en faciliterende rol heeft.

In het artikel dat gisteravond werd geplaatst op www.ed.nl/regio/helmond wordt ook gesuggereerd dat er iets geheimzinnigs heeft plaatsgevonden. Deze aantijgingen vind ik echt misplaatst. Ik wil betreffende raadsleden dan ook graag verwijzen naar het door de raad vastgestelde Subsidieprogramma Versterken Lokale Netwerken 2016. En met name wijzen op de volgende tekst:

Buiten het subsidieprogramma om zijn er nog enkele flexibele budgetten waar gedurende het jaar een beroep op gedaan kan worden, zoals de sportverenigingsondersteuning, ontwikkelbudget cliëntondersteuning en een budget voor het Versterken van lokalen netwerken. Vanuit het Stadslab kunnen projecten worden bedacht, opgestart of uitgevoerd door inwoners die de stad leuker en mooier willen maken.

Volgens mij is het nog altijd zo dat het college bevoegd is om eigenhandig besluiten te nemen binnen het vastgestelde beleid. Deze besluiten worden openbaar gemaakt op de besluitenlijst en daar is dus niks geheimzinnigs aan.

De keuze voor dhr. van Bussel is een keuze van het bestuur van “de Fonkel” en niet van het college.

Het bestuur van “de Fonkel” is een goede en betrouwbare partner van de gemeente en krijgt dan ook het vertrouwen dat zij zelf het beste weten wie voor hen de geschikste kandidaat is. Aan de toegekende subsidie zijn subsidievoorwaarden gesteld, wordt daar niet aan voldaan dan wordt de subsidie teruggevorderd.

De SP betreurt alle commotie dan ook.

De achterliggende visie wordt totaal genegeerd terwijl hier juist de aandacht op gevestigd zou moeten worden. We willen juist door en met onze inwoners de samenleving versterken, investeren in mensen gebaseerd op vertrouwen. De SP is al jaren een groot voorstander van wijkgericht werken. De visie behorende bij het rapport DE BUURT – DE SCHAAL VAN DE TOEKOMST is hierbij onze leidraad. Het rapport is al in 2008 geschreven maar op vele punten nog steeds actueel https://www.sp.nl/rapport/2008/buurt-schaal-van-toekomst

Lonneke Maráczi

Fractievoorzitter SP Helmond

U bent hier