h

Alle Helmonders moeten mee kunnen doen

13 november 2016

Alle Helmonders moeten mee kunnen doen

Alle Helmonders moeten mee kunnen doen en hierbij geldt ook ongeacht de dikte van hun portemonnee. Dat zei SP-fractievoorzitter Lonneke Marácz bij de behandeling van de begroting. Lees hieronder haar bijdrage.

Voorzitter! Voor mij is het de eerste keer dat ik, als fractievoorzitter van de SP, de algemene beschouwing op de begroting mag aftrappen. En ik kan u vertellen dat is nog niet zo eenvoudig. Waar hem dat in zit? Dat is het zoeken naar de rode draad in de programmabegroting. Uw college stelt dat die is: banen, banen, banen. Voor de SP staat centraal wat de begroting voor de Helmonder betekent. En dan bedoelen wij alle Helmonders. Heeft iedereen een dak boven zijn hoofd, fatsoenlijk te eten en een goede opleiding of baan in het vizier. Zijn de sportclub en bibliotheek er voor iedereen en leven we in een aantrekkelijke en veilige buurt? Belangrijke vraagstukken die voor ons leidend zijn in het lezen van deze begroting. En dan is het helaas soms toch nog een flinke zoektocht om dit allemaal in de begroting terug te vinden… Wij zouden de Helmonders, ook met een goede opleiding, die verdwalen in de begroting, niet graag de kost geven. Voor een buitenstaander is het allemaal heel moeilijk te lezen en te begrijpen. In vrijwel elk hoofdstuk staan lange zinnen met veel ambtelijk taalgebruik, waardoor het lezen hiervan een flinke opgave is. De SP wil zich met deze kritiek niet naar de zijlijn plaatsen. Ook wij zijn verantwoordelijk voor het resultaat dat nu voorligt. We moeten dit ons met zijn allen aantrekken. Bestuurders, raadsleden en ambtenaren. Duidelijk onze doelen en het waarom daarvan beschrijven zonder daarbij te vervallen in moeilijke termen en begrippen. Klare taal schrijven, maar ook spreken zodat het voor iedereen te volgen is!

Voorzitter, ook dat is ‘een menselijke maat’.  

De begroting sluit volgens de SP goed aan op de Voorjaarsnota die in juni unaniem is aangenomen. Veel van de voorstellen is herkenbaar af te leiden uit de Voorjaarsnota. De daadwerkelijke uitvoering van het beleid wordt te zijner tijd nog behandeld en beoordeeld in de verschillende Commissies. De SP zal dan ook voor nu volstaan met het plaatsen van een aantal accenten die wij in het bijzonder belangrijk vinden. En laat ik dan maar meteen met de door het College gestelde rode draad beginnen. Banen, banen, banen!

De werkloosheid in Helmond is hoog, te hoog! Het enige antwoord hierop is banen creëren. In de begroting is dan ook het doel opgenomen om 300-500 banen in 2017 te realiseren. Hier zijn wij uiteraard blij mee maar het roept ook vragen op. Als we het over banen hebben is het voor de SP belangrijk dat we het over echte banen hebben. Een baan met voldoende uren en een fatsoenlijk loon. Maar wat is de definitie van een baan voor het College? Is voor haar het hebben van een 8-uren contract een baan? En vindt zij  het daarbij horende wettelijk minimumloon van € 9,85 per uur een fatsoenlijk loon? Kortom wat is de ambitie bij dit doel? Alleen cijfermatig scoren waarbij het dienstverband niet uitmaakt of banen scheppen waarbij mensen ook daadwerkelijk vooruit kunnen komen en uit de armoede kunnen geraken? Wij horen graag van het College hoe zij dit ziet.

Voorzitter! We vinden het allemaal belangrijk dat al onze inwoners “mee kunnen doen”. Maar ook “mee kunnen doen” blijft vaak een vaag begrip. Of de term “mensen in hun eigen kracht zetten” wat bedoelen we daar dan precies mee? Voor ons als SP is het vooral belangrijk dat mensen zich goed voelen bij wie of wat ze zijn en wat ze doen. Dat zij zich niet minderwaardig of niet geaccepteerd hoeven te voelen. Alle Helmonders moeten mee kunnen doen en hierbij geldt ook ongeacht de dikte van hun portemonnee. Door middel van de Nota “Meer voor wie minder heeft” zijn hier al veel maatregelen voor getroffen. Maar wij zouden hier graag nog een maatregel aan toe willen voegen. Namelijk dat ook mensen met een smalle beurs toegang hebben tot de bibliotheek.

Armoede en laaggeletterheid gaan vaak hand in hand en deze maatregel sluit dan ook goed aan bij de aanpak van laaggeletterdheid. Wij dienen hiervoor samen met GL, Helmond Aktief, CDA, D66 en HH de volgende motie in.

Voorzitter! Wij willen vandaag ook stilstaan bij het Werkbedrijf voor de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Werkbedrijf Senzer is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiewet. Met de participatiewet hebben wij als SP nogal moeite, omdat deze in onze ogen op een aantal vlakken onuitvoerbaar is. Waarbij strenge regels vaak het doel belemmeren. Wij zijn dan ook blij dat we er in Helmond al wat scherpe kantjes vanaf hebben kunnen halen. Het is een utopie dat iedereen, met of zonder beperking, aan het werk kan. Er zijn sowieso niet genoeg banen en er zullen altijd mensen zijn waarbij het hoogsthaalbare een zinvolle dagbesteding is. In Helmond is hier gelukkig oog voor en richten we ons op maatwerk. Het Stadsleerbedrijf is hier ook een goed voorbeeld van. In het Stadsleerbedrijf wordt ook, de eerder door GL en SP, ingediende en aangenomen, motie “Pilot stimulerende bijstand” uitgevoerd. Dat wil zeggen dat door het schrappen van allerlei belemmerende regels mensen op een vrijwillige, positieve en passende wijze hun bijdrage aan de wijk of stad  kunnen leveren. Wij zijn blij met de inzet van meer participatiecoaches en jongerencoaches. Om mensen echte kansen en perspectief te geven moet de begeleiding gericht zijn op de interesses, talenten, vaardigheden en mogelijkheden van mensen. Hier is geen blauwdruk voor maar vraagt om maatwerk waar deze coaches in kunnen voorzien.

Maar wij willen toch ook nog uitdrukkelijk de aandacht vragen voor de werknemers van Werkbedrijf Senzer die voor de fusie onder de verantwoordelijkheid van de Atlant Groep vielen. Deze groep vraagt om een beschutte, veilige en vertrouwde werkplek met de nodige extra begeleiding. Veelal kwetsbare mensen die allemaal uniek zijn en waarbij een juiste bejegening en begeleiding cruciaal zijn. Naar aanleiding van signalen die wij gekregen hebben en de verschillende gesprekken die we gevoerd hebben met deze werknemers blijkt dat dit niet altijd naar wens loopt. Sommige mensen voelen zich niet veilig maar juist geïntimideerd, ervaren veel werkdruk en spanning, voelen zich onheus bejegend en niet serieus genomen bij gezondheidsklachten. Dit is ongewenst en moet wat ons betreft aangepakt worden. Een persoonsgerichte bejegening en begeleiding is cruciaal bij deze doelgroep en wij willen het College dan ook oproepen er bij Senzer op aan te dringen om te zorgen dat de werkleiders in voldoende mate over deze vaardigheden beschikken, en hierin te investeren. Herkent het college onze bevindingen en daarmee het belang om hier werk van te maken? En is zij bereid om gehoor te geven aan onze oproep? Graag een reactie hierop.

Voorzitter! Gisteren werd bekend dat Senzer besloten heeft om de betaaldatum van de bijstandsuitkeringen op te schuiven. Aangezien wij in Helmond een armoedebeleid uitvoeren waarbij veel aandacht is voor het voorkomen van schulden maken wij ons hier toch wel zorgen over. Deelt het college deze zorg? Kan de wethouder aangeven hoe wij zorgen dat niemand in de financiële problemen komt door deze maatregel?

En als dat niet voorkomen kan worden, kan deze maatregel dan heroverwogen worden? Graag een reactie hierop van de wethouder.

In deze roerige tijden is er veel aandacht voor veiligheid. Zo ook in Helmond. Onze inwoners tonen hierbij ook hun betrokkenheid waarvan de buurtpreventieteams in de wijken een mooi voorbeeld zijn. Maar veiligheid gaat gepaard met gevoelens waardoor Iedereen dit anders ervaart. Veilig zijn is nog heel wat anders dan veilig voelen.

Het gevoel van onveiligheid gaat vaak gepaard met onbekendheid. Dit zien we ook terug bij de problemen met hangjongeren. Het project “We are Neighbours” van onze jongerenopbouwwerkers in de stad is ondertussen al meerdere malen succesvol uitgevoerd in verschillende wijken. Hangjongeren en lasthebbende, vaak angstige buurtbewoners worden met elkaar in contact gebracht. Aan de hand van verschillende activiteiten, gedurende enkele weken, leren zij elkaar kennen en respecteren. Een methode die als voorbeeld kan dienen voor vele andere situaties. Zo als bij de angst voor vreemdelingen. Dit brengt ons bij de statushouders die in Helmond gehuisvest zijn en nog gehuisvest zullen worden. Met het alleen een dak boven het hoofd bieden zijn we er natuurlijk niet. Voor de SP is een gedegen begeleiding en de nodige nazorg hierbij van groot belang. Noodzakelijk om deel uit kunnen maken van onze samenleving, om geaccepteerd te worden en zich thuis te voelen in onze stad.

Vanuit de praktijk horen wij dat dit nog verbeterd kan worden. Deelt het College onze noodzaak en is zij bereidt om hierover in gesprek te gaan met de ervaringsdeskundigen?

En is zij bereidt ook uitvoering te geven aan de uitkomsten daarvan? De nodige stappen te nemen die noodzakelijk zijn?

Voorzitter! Veiligheid gaat ook over het verkeer. Een van de ambities uit deze begroting, die ik hierbij even vrij vertaal, is het terugdringen van ongelukken in het verkeer en het bieden van een verkeersveilige omgeving. Uit diverse gesprekken met bewoners van de wijk Bloem en paardenvelden in Helmond Noord blijkt dat er veel te hard door de straten gereden wordt. Ook ondervinden zij veel overlast van op de stoep geparkeerde auto's. De bewoners ervaren dit, met name voor hun kinderen, als zeer onveilig. Zij hebben duidelijk aangegeven dat zij de wijk graag veiliger en leefbaarder zouden willen zien. Zelf hebben zij hiervoor het instellen van een 30 km zone voorgesteld. Maar uiteraard zijn er meer oplossingen te bedenken die hier aan bij zouden kunnen dragen, zoals verkeersremmers, gedragsbeïnvloeding en smart mobility. Om de juiste maatregelen te kunnen nemen is het echter eerst belangrijk om een goed beeld te krijgen van de problematiek, en hierover samen met de bewoners en wijkraad in gesprek te gaan. Wij dienen hiervoor samen GL, CDA, HA en HH de volgende motie in.

Voorzitter! Voor de SP is de zorg en ondersteuning van onze inwoners van groot belang.

Het Rijk heeft de Wet maatschappelijke ondersteuning, Jeugdzorg en Participatiewet, oftewel het sociaal domein, overgedragen aan de gemeenten. De SP is nooit een voorstander geweest van de snelheid waarmee deze taken zijn overgegaan naar de gemeenten met daarbij ook nog eens flinke bezuiningen. Maar wij zijn wel voorstander van de achterliggende gedachte hierbij namelijk zorg en ondersteuning dichtbij organiseren met meer mogelijkheden om maatwerk te leveren en bureaucratie te voorkomen. Maar daarvoor moeten gemeenten wel de ruimte en tijd krijgen.

Dit vraagt om inhoudelijke vernieuwing. Een ander aanbod van ondersteuning en begeleiding, anders werken van professionals, aanbieders en organisatie. Maar ook een ander gedrag: bij inwoners, professionals, aanbieders en gemeenten. Deze veranderingen zullen de komende jaren een groot deel van onze agenda uitmaken en vragen om  duurzame oplossingen voor de lange termijn. Geen aanpassingen van bestaand beleid maar échte vernieuwing. Er is al veel werk verricht en er staat nog veel te gebeuren.

Wij zijn blij om te zien dat we ons hierbij niet door rapporten laten leiden, of iets wel of niet goed gaat, maar door de daadwerkelijke uitwerking in de praktijk. Maatwerk toepassen, door ons niet te laten leiden door de regels en procedures maar terug te gaan naar de bedoeling. Dat we kunnen bijsturen als dat nodig is. Zoals, dat naar aanleiding van de door de SP unaniem ingediende en aangenomen motie “Toename aantal incidenten met verwarde personen”, de expertise van de GGZ aan de T-teams is toegevoegd. Lokaal hebben we de ruimte om keuzes te maken en dat hebben we dan ook gedaan. De grootste uitgave van de begroting wordt besteed aan het sociaal domein. Het College richt zich op vernieuwing en duurzaam beleid en toont hierbij het nodige lef wat nodig is om daadwerkelijk iets te kunnen veranderen in onze samenleving. 

Voorzitter! Het sociaal domein omvat alles wat voor ons als SP centraal staat. Heeft iedereen een dak boven zijn hoofd, fatsoenlijk te eten en een goede opleiding of baan in het vizier. Zijn de sportclub en bibliotheek er voor iedereen en leven we in een aantrekkelijke en veilige buurt? Dat is de rode draad die wij in deze programmabegroting terug zien. En met deze begroting kunnen wij dan ook vol vertrouwen aan de slag om verder te bouwen aan een sociale stad waarbij onze inwoners centraal staan!

Bij de behandeling van de begroting dienden de partijen een groot aantal moties en amendementen (wijzigingsvoorstellen) in.

U bent hier