h

Zorggeld goed besteed, Helmond sociale stad

17 november 2016

Zorggeld goed besteed, Helmond sociale stad

Hoe gaat Helmond om met het zorggeld? Daar is de laatste tijd in de publiciteit veel aandacht voor geweest. Er was veel kritiek en ook verwarring. Als SP met twee wethouders in het college betreuren wij dat zeer. Onder moeilijke omstandigheden – denk aan de forse landelijke bezuinigingen - zetten wij ons in voor een sociale stad zeker ook als het om de zorg gaat. Lees hieronder de reactie van het college.

 

Reactie college gemeente Helmond op berichtgeving rondom besteding zorggeld

De afgelopen dagen zijn er diverse berichten in de media verschenen over de besteding van zorggeld in Helmond. We betreuren dat daarover onrust is ontstaan.

De gemeente Helmond staat voor een sociaal beleid en wie zorg nodig heeft, krijgt zorg. Dat vraagt eerst en vooral om goede en voldoende individuele zorgvoorzieningen. Zoals huishoudelijke ondersteuning, begeleiding en jeugdzorg. Maar zorgen voor een sociale stad is óók zorgen dat mensen mee kunnen doen en vooruit kunnen komen. Dat is ook Wmo.

Verandering in de zorg

De laatste jaren is er veel veranderd in de zorg. Het rijk heeft in 2015 veel taken overgedragen aan de gemeenten. Tegelijkertijd moesten we flink bezuinigen. Dat betekende een fundamenteel andere organisatie van de zorg. Natuurlijk wisten wij dat de gevolgen zichtbaar en voelbaar zouden zijn voor onze inwoners. We hebben alles op alles gezet om met de beperkte middelen die we hadden, goede zorg te leveren. Dicht bij onze inwoners, met maatwerk en met meer inzet van de mensen in de sociale omgeving.

Natuurlijk gaat niet alles goed; een grote verandering als deze heeft nu eenmaal tijd nodig. Daarom hebben we steeds gezegd: meld het als u merkt dat de zorg onvoldoende is. Meld het als u vindt dat uw huis niet schoon genoeg is. Meld het als u vindt dat er een herbeoordeling moet komen. U kunt ons bellen via telefoonnummer 14 0492. We plannen dan zo snel mogelijk een persoonlijk gesprek. Als daaruit blijkt dat er zaken verbeterd moeten worden, zorgen we daarvoor.

Besteding van eenmalig overgebleven geld

We staan voor een sociale stad. Tegen alle verwachtingen in hebben we in 2015 minder geld uitgegeven op het sociaal domein dan verwacht. Het geld dat we hebben overgehouden investeren we nu juist in de Wmo en jeugdhulp. Daarom hebben we al besloten om de eigen bijdrage te verlagen voor de Wmo. We creëren extra woonvoorzieningen voor zwerfjongeren en we hebben een extra categorie huishoudelijke ondersteuning voor complexe situaties ingesteld.

Daarnaast investeren we ook in het Stadsleerbedrijf en het inzetten van ervaringsdeskundigen. Zorgen voor onze stad is immers óók zorgen dat mensen mee kunnen doen en vooruit kunnen.

Stadsprojecten staan los van de budgetten voor zorg

De afgelopen dagen is veel gesproken over het Stadslab. Stadslab Helmond bestaat uit een groep enthousiaste mensen die samen de stad socialer willen maken met nieuwe initiatieven vanuit de inwoners van Helmond. Initiatieven die ervoor zorgen dat mensen uiteindelijk juist minder een beroep hoeven te doen op professionele (zorg)voorzieningen. Deze stadsprojecten worden alleen betaald uit de Wmo-middelen als ze ook bijdragen aan de Wmo. Voor projecten die daar niet aan voldoen, worden zo nodig andere financieringsbronnen gezocht. Dit staat los van de budgetten die aan individuele zorgvoorzieningen besteed worden, want onze eerste verantwoordelijkheid is dat iedereen de Wmo zorg krijgt die nodig is.

U bent hier