h

Voorjaarsnota unaniem aangenomen

2 juni 2017

Voorjaarsnota unaniem aangenomen

Er was gisteren grote eensgezindheid in de gemeenteraad. De voorjaarsnota werd unaniem aangenomen. Hieronder de bijdrage van SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi.

Voorzitter! Vandaag bespreken wij de Voorjaarsnota 2017. Aan de hand van belangrijke onderwerpen voor de stad wordt het beleid toegelicht, wordt de stand van zaken opgemaakt, en wordt de begroting voorbereid die later dit jaar wordt vastgesteld.. Laat ik beginnen met dat de SP een voorstander is van het open karakter van deze VJN waarbij ruimte geboden wordt voor flexibiliteit, aanpassing en bijsturing. Zeker ook gezien de grote omslag die we als gemeente moeten maken om een samenhangend en integraal beleid te voeren bij de zorg en ondersteuning aan kwetsbare groepen. Het gaat hier om het zogenaamde sociaal domein wat alle inspanningen die de gemeente verrricht rond werk, zorg en jeugd omvat. Bij deze transformatie oftewel cultuurverandering zijn medewerkers van de gemeente, zorg- en welzijninstanties betrokken maar ook de mensen die zorg nodig hebben en/of mantelzorg geven. En vraagt van alle betrokkenen een andere manier van denken en handelen. Zo'n grote cultuurverandering kost tijd en we staan nu nog maar aan het begin daarvan. Daarbij zijn we ook nog eens onderhevig aan onzeker en steeds veranderend kabinetsbeleid en veranderende inzichten. Dit alles vraagt ook om een andere rol van het college en gemeenteraad waarbij een dichtgetimmerd programma niet meer van deze tijd is.

Voorzitter! Net zoals het college kijkt ook de SP  met tevredenheid terug. Op een periode waarin de basis is gelegd voor onder andere een sociale en leefbare stad, een duurzame en gezonde stad, met beleid van onder af en een open bestuurscultuur. Met als rode draad het besef dat alle verschillende beleidsonderdelen niet los van elkaar gezien kunnen worden. Maar om in de wielrennerssfeer van de VJN te blijven, zolang de koers nog niet gereden is kan er van achterover leunen geen sprake zijn. We moeten alert blijven op signalen en blijven kijken wat beter kan.

Voorzitter!  Één van de kernwaarden van de SP is gelijkwaardigheid. Of je nu burgemeester of dakloos bent mag geen verschil uitmaken. Meedoen in de samenleving, op wat voor manier dan ook, moet voor iedereen mogelijk zijn. Sommige mensen hebben hierbij een extra steuntje, begeleiding of ondersteuning nodig. Het Stadsleerbedrijf is hier een mooi voorbeeld van. Maar ook laagdrempelige organisaties zoals het Leger des Heils, Nei Skoen en het particuliere initiatief Het Beginstation maken menselijke waardigheid  mogelijk.

Voorzitter! Of je rijk of arm bent mag geen verschil uitmaken. Voor armoede moet je je niet hoeven te schamen of minderwaardig te voelen. Door armoede in Helmond bespreekbaar te maken hebben we een begin gemaakt om het taboe te doorbreken. Met een armoedebeleid wat mede tot stand is gekomen door mensen die dagelijks ondervinden hoe het is om in armoede te leven. Zij weten als geen ander waarmee en hoe zij geholpen kunnen worden om hun menselijke waardigheid te behouden. Het is gebleken dat de aandacht voor armoede erg belangrijk is. Het heeft veel losgemaakt, mensen zijn minder bevreesd om erover te praten. En door het bespreekbaar te maken kun je er ook wat aan doen. Maar we zijn er nog lang niet, de aandacht voor dit onderwerp blijft ook in de toekomst van cruciaal belang. De armoede in Helmond is groot en hardnekkig en vraagt om een toekomstgericht en duurzaam beleid. Wij zien dan ook uit naar de verdere doorontwikkeling van dit beleid.

Voorzitter! Of je nu gezond of ziek bent mag geen verschil uitmaken. Zelfredzaamheid is tegenwoordig een veelgehoorde term. Mensen die ziek, een beperking of oud zijn moeten zelfredzaam zijn en blijven. Zelfredzaam zijn en blijven, zoveel mogelijk met hulp van familie, vrienden en buren, het liefst zo weinig mogelijk met professionele hulp. Een nobel streven maar waar wij als SP toch ook onze bedenkingen bij hebben. Is het wel een nobel streven in het belang van de hulpvrager of is het niks anders dan een botte bezuiniging. De ervaring leert in ieder geval dat dit nobel streven er in de praktijk heel anders uit ziet. Overbelaste mantelzorgers zijn hier een goed voorbeeld van. En wat te denken om je zomaar kwetsbaar en bloot te moeten geven aan familie, vrienden of buren. Het is ook helemaal niet zo vanzelfsprekend dat iedereen een netwerk heeft waar hij of zij op terug kan vallen. De SP wil er dan ook voor hoeden dat we hierin niet doorslaan. Wij delen de zorgen van mantelzorgers en moeten ten alle tijden voorkomen dat zij overbelast raken en hen hierbij alle ondersteuning bieden die nodig is. En om de hulpvrager zijn menselijke waardigheid te laten behouden willen wij dat eigen regie de boventoon gaat voeren in plaats van zelfredzaamheid.

Voorzitter! Ondanks rooskleurige cijfers zoals die van het CBS is de werkloosheid in Helmond nog altijd hoog. Het mantra van dit college is dan ook “Banen, Banen , Banen”  Ook de SP onderschrijft het belang van het creëren van werkgelegenheid. Maar wij willen ook onze aandacht vestigen op het huidige bestand van alle verschillende uitkeringsgerechtigden en de gang naar opleiding of werk. Om de vinger aan de pols te kunnen houden is goede informatievoorziening van groot belang. De overzichten die we nu elke maand van het werkbedrijf Senzer ontvangen zeggen ons, net als de cijfers van het CBS, eigenlijk niets. We zien bijvoorbeeld in het overzicht dat het aantal werklozen is gedaald maar wat betekent dat? Zijn zij uitgestroomd naar een baan, is de uitkeringstermijn verstreken, zijn zij in de bijstand beland of zijn zij een opleiding gaan volgen? Deelt de wethouder onze mening dat deze informatie voor ons als raad cruciaal is? En zo ja, kan hij de raad dan ook  voortaan van deze informatie voorzien?

Voorzitter! De SP is blij dat het Centrumperspectief 2030 in januari met grote meerderheid is aangenomen. De knoop is eindelijk doorgehakt en we zien uit naar verdere realisatie van het plan. Maar er is ook nog een andere knoop die tot onze spijt nog steeds niet doorgehakt is. Ik bedoel hiermee de toekomst van onze orgels. In de VJN kunnen we lezen dat de toekomst van het EDAH-museum geborgd blijft maar over de toekomst van de Gaviolizaal en de orgels blijven we in het ongewisse. Wij horen graag van de wethouder de stand van zaken en wanneer wij de behandeling hiervan in de Commissie kunnen verwachten.

Voorzitter! Een moderne stad beschikt over een moderne infrastructuur. In een sociale stad is het zaak dat iedereen kan meedoen en de SP is dan ook voorstander van een glasvezelnetwerk dat toegankelijk en betaalbaar is voor al onze inwoners. Wij verzoeken het college om zich hiervoor in te zetten en mogelijke scenario's uit te werken.

Voorzitter! Een daling op de misdaadmeter, van plaats 11 naar 22, is iets om trots op te zijn en dat zijn we dan ook. Het kernwoord bij veiligheid is integraal. De SP is blij met de ingeslagen weg waarin sociaal beleid en veiligheidsmaatregelen sinds 2014 worden geïntegreerd. Er ligt een goed aanvalsplan veiligheid en wij zijn blij met de genoemde aandacht voor toenemende ondermijning, cybercrime en big data. Maar laten we hierbij ook het belang van de wijkagent niet vergeten. Of de betrokkenheid van onze inwoners die door middel van de vele buurtpreventieteams de buurten veilig en leefbaar maken.

Voorzitter! Dit brengt mij ook tot de cruciale rol die de buurtbeheers in de wijken vervullen. Zij zijn de ogen en oren van de wijk. Zij ondervangen veel problemen, hebben een breed netwerk waaronder ook de wijkagent en kunnen doorverwijzen. Wij zijn van mening dat de buurtbeheerders hun meerwaarde ondertussen wel bewezen hebben. Uitbreiding van de buurtbeheerders is voor ons dan ook zeer wenselijk. Hiervoor verzoeken wij het college om het nodige budget te verwerken in de Programmabegroting 2018-2021.

Voorzitter! Op pagina 19 tot en met pagina 21 van de voorjaarsnota staat een opsomming van wensen en ambities. In het kader van Gezonde stad gaat het om het bijplanten van 2.000 bomen en om het terugdringen van gezondheidsachterstanden in een aantal wijken. Het gaat om extra maatregelen voor de leefbaarheid vanwege de N279. Het gaat om het aanpakken van de Annawijk en op termijn ook Helmond-Noord en Helmond-Oost. Het gaat om het inpassen van de Stadswacht binnen de gemeente. Om maar een paar voorbeelden te noemen. Wij krijgen de boodschap dat niet voor al de wensen die worden opgesomd voldoende geld is en dat de beslissing daarover later dit jaar bij de begroting gemaakt moet worden. Wij willen dan ook niet nu al voorsorteren en gaan schrappen. Dat zal ook niet meevallen want alle genoemde wensen snijden hout, zeker wat ons betreft de voorbeelden die ik zojuist noem.

Voorzitter! Deze VJN is kaderstellend met ruimte voor flexibiliteit, aanpassing en bijsturing. De SP kan zich heel goed vinden in de gestelde kaders. De ruimte willen wij benutten en de punten en  komma's gaan we daarom niet nu invullen maar bij de behandeling in de commissies en raad. De afgelopen periode hebben we als SP het verschil kunnen maken voor een sociale stad, met sociaal beleid voor iedereen, waarbij meedoen voor iedereen mogelijk moet zijn en waarin iedereen gelijke kansen moet krijgen.  Het verschil wat de SP zal blijven nastreven. Geen snelle eindsprint maar het komend jaar benutten om van de nu gelegde basis een stevig fundament te bouwen voor een volgende coalitie waarbij dit verschil ook voor de toekomst geborgd blijft.

De raad nam gisteren vier moties aan. Over verbeteren van de verkeersveiligheid van de Burgemeester Krollaan, meer betrokkenheid van Helmond bij de ontwikkelingen rond Eindhoven Airport, de aanpak van loverboypraktijken en een geboortebos (telkens als een kind wordt geboren een boom planten met een geboorteplaquette).

U bent hier