h

Bijzonder: begroting unaniem goedgekeurd

2 november 2017

Bijzonder: begroting unaniem goedgekeurd

Vandaag besprak de Helmondse raad de begroting voor 2018. Bijzonder: na een marathonzitting van 13.00 uur ’s middags tot bijna 21.00 uur ’s avonds keurden alle elf partijen de begroting goed.

De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. Wat zijn de inkomsten en waar wordt het geld aan uitgegeven? Het is de laatste begroting van deze periode. Volgend jaar maart zijn de raadsverkiezingen.

De fractievoorzitters van de elf Helmondse raadspartijen gaven beurteling hun visie op het document. Lonneke Maráczi namens de SP als grootste partij gaf de aftrap.

“Meer Helmonders kunnen meedoen dankzij het Stadsleerbedrijf, een beter minimabeleid met extra hulp voor mensen met schulden, komst van een fraai Havenpark in het centrum, investeren in de Leonardusbuurt, de Waart en de Annaparochie, verlaging van de eigen bijdragen in de WMO, een extra impuls voor de fiets en géén verdubbeling van de N279.”

Een greep successen van het beleid van de afgelopen jaren. Lonneke Maráczi: “De afgelopen jaren is het verschil gemaakt wat wij als SP nastreven. Het verschil voor een sociale stad waarbij meedoen voor iedereen mogelijk moet zijn en waar iedereen gelijke kansen moet krijgen.”

Na de bespreking van de begroting door de fractievoorzitters volgde de beantwoording van het college. Ook SP-wethouder Erik de Vries blikte terug op de afgelopen periode.

“De SP werd de grootste partij bij de verkiezingen en ik stond voor de mooie taak om een coalitie te smeden. Daarbij had ik voor mijzelf drie doelen vastgesteld. Ten eerste het bouwen van een sociaal programma voor de stad. Het tweede doel wat ik voor ogen had was afstappen van onhaalbare, onbetaalbare en onwenselijke prestigeprojecten. Mijn laatste doel was het vormen van een stabiel stadsbestuur: geen gedoe meer, rust in de tent. Ik kan alleen maar vaststellen dat dit uitstekend gelukt is. We werken als college prima samen; zowel onderling, als met u als raad.”

Dat laatste bleek later op de avond toen alle elf partijen met de begroting konden instemmen.

Hieronder de volledige bijdrage van SP-fractievoorzitter Lonneke Maráczi.

Voorzitter! Vandaag behandelen wij de laatste begroting van deze raadsperiode. Tijdens de behandeling van de Voorjaarsnota hebben wij aangegeven dat de afgelopen jaren het verschil is gemaakt wat wij als SP nastreven. Het verschil voor een sociale stad, met sociaal beleid voor iedereen, waarbij meedoen voor iedereen mogelijk moet zijn en waar iedereen gelijke kansen moet krijgen. De begroting die vandaag voor ons ligt is hierop een mooi vervolg. De basis is de afgelopen periode gelegd en de komende jaren gaan we verder bouwen aan een stevig fundament om dit verschil na te blijven streven en te blijven maken.

Voorzitter! Overal om ons heen zien we de roep om maatwerk. Dit zien wij ook als rode draad terug in deze begroting. Ieder mens is uniek met een eigen unieke situatie. Maatwerk is op alle terreinen cruciaal. Of het nu om zorg gaat, begeleiding naar een baan of de dienstverlening van het gemeenteloket. Maatwerk staat eigenlijk haaks op onze systeemwereld van wetten en regels. Een systeemwereld die vaak onbegrijpelijke barrières oplevert. Dit college heeft zichzelf daarom als doel gesteld om te gaan werken vanuit de bedoeling. Van een systeemwereld die leidend is naar een systeemwereld die vooral ondersteunend is. Een zeer positieve ontwikkeling die wij als SP van harte ondersteunen. We moeten niet denken vanuit onze systemen, maar vanuit de mensen die een beroep op ons doen. Naar dienstverlening aan onze inwoners waarbij zij vertrouwen hebben in een overheid die als het nodig is er voor ze is om mee te denken aan oplossingen en die ook te bieden.

Voorzitter! De afgelopen jaren is er veel op het bordje van de gemeente terecht gekomen. Zoals de omvangrijke stelselwijziging van zorg, werk en jeugd. Ook dit heeft gevraagd, maar vraagt zeker ook de komende periode, om een noodzakelijke cultuuromslag. Het heeft geleid tot de introductie van integraal beleid. Integraal beleid met de sociale teams in de wijk, het Stadsleerbedrijf, Duurzaam en Gezond, om maar wat voorbeelden te noemen. Beleid dat nu zijn vruchten begint af te werpen en de komende periode zich verder zal doorontwikkelen. Een goede samenwerking met alle partners uit het veld is bij deze stelselwijziging van groot belang. Daarin zijn de nodige hobbels  genomen om nader tot elkaar te komen en wij zien de voortgang van deze samenwerking met vertrouwen tegemoet. De afgelopen raadsperiode is er ingezet op beleid van onderaf. Onze inwoners betrekken en mee laten denken over de invulling van ons lokaal beleid. Burgerinitiatieven en ervaringsdeskundigheid zien wij hierbij als een groot goed. Maar om hier echt een slag te kunnen maken moeten we ook hier veel meer naar de bedoeling kijken en ons niet laten belemmeren door  regels. In oplossingen denken in plaats van beren op de weg. Niet alleen door ambtenaren maar ook door wethouders en raadsleden. Het lef om te experimenteren, te vertrouwen en los te laten. Wij zijn dan ook blij met de steun die alle partijen onlangs uitgesproken hebben naar het Stadslab en zij daarmee dit vertrouwen ook krijgen. We moeten keuzes durven te maken en initiatieven die positief bijdragen aan onze samenleving moeten we kunnen ondersteunen en/of  faciliteren, zonder de last van belemmerende regels en/of precedentwerking. Ook dit is maatwerk!

Voorzitter! Wat ons betreft komt er een open en transparant subsidiebeleid, te beginnen bij de aanvraag. Het huidige subsidiebeleid met de vele regelingen is op dit moment erg ingewikkeld en te ambtelijk voor onze inwoners die subsidie willen aanvragen. Als mensen nu via de gemeentesite “Subsidies en Toeslagen” bijvoorbeeld doorlinken naar “Subsidies maatschappelijke ondersteuning” worden zij  voor de voorwaarden van de aanvraag verwezen naar de kaders van het Wmo-beleidsplan. Of er staat bijvoorbeeld te lezen “Uw aanvraag sluit aan bij de lokale prioriteiten uit de programmabegroting, het meerjarenontwikkelingsprogramma en het collegeprogramma”

Maar hoe moeten mensen weten wat de lokale prioriteiten of de subsidiedoelstellingen zijn....moeten zij dan al deze beleidsprogramma's gaan lezen?

Voorzitter! Dit moet echt anders! Ook gezien de strijd tegen laaggeletterdheid. De SP wil daarom dat aan de hand van duidelijke, zichtbare informatie op de gemeentepagina al volledig duidelijk is voor welke vorm van subsidie een initiatief in aanmerking komt. Maar ook dat duidelijk is wat de doelstellingen en voorwaarden zijn zonder hiervoor beleidsplannen te hoeven lezen. Een goed voorbeeld hiervan is te vinden op de website van de gemeente Amsterdam.

Wij willen meer openheid en transparantie aan de voorkant in plaats van alleen een subsidieregister aan de achterkant. Deelt de wethouder van financiën dit met ons en wil hij zich hiervoor gaan inzetten?

Voorzitter! Ondanks dat de economie aantrekt zijn we er niet in geslaagd om ook onze werklozen met een bijstandsuitkering hiervan te laten profiteren. Er komen nog steeds veel inwoners in de bijstand terecht. Als de economie aantrekt leidt dat dus niet automatisch naar meer banen voor iedereen. Het streven was en blijft een baan voor ieder talent en als een betaalde baan niet tot de mogelijkheden behoort dat er dan voor een betekenisvolle dag invulling met vrijwilligerswerk gezorgd wordt. Waarbij we ook oog blijven hebben voor een goed ondersteunend vangnet.

Het gaat dus niet vanzelf en wij zijn blij om te zien dat het college dit onderschrijft. Namelijk door een integrale aanpak waarbij de speerpunten, zoals het doorbreken van de vicieuze cirkel waarbij armoede van generatie op generatie wordt doorgegeven, de nodige sturing aangeven. Onlangs waren wij op werkbezoek bij Werkbedrijf Senzer waarbij het Arbeidsmarktbewerkingsplan 2018 gepresenteerd werd. Een plan waarbij het grote belang van maatwerk, integraliteit en samenwerking met alle partners centraal staat. Ook bij Senzer zien we hier de eerder genoemde positieve ontwikkeling terug. De wil om te veranderen van systeemdenken naar het werken vanuit de bedoeling. En tot onze tevredenheid zien we ook bij de sociale werkvoorziening deze wil ontstaan waarbij er inmiddels de eerste stappen gezet zijn om gewenste verbeteringen door te voeren.

Voorzitter! Voor de SP zijn onze buurten en wijken de spil van onze samenleving. Een levendige buurt, met voldoende voorzieningen, waar mensen elkaar kennen en tegenkomen, vergroot de betrokkenheid en vermindert de anonimiteit. Wij zijn dan ook blij dat er de afgelopen periode is geinvesteerd in de buurten en wijken en dat nieuwe plannen op stapel staan. Denk aan de Leonardusbuurt, de Waart en de Annaparochie. Goed dat de gemeente samen met de woningbouwvereniging aan de slag gaat om Helmond Oost en Helmond Noord te revitaliseren. De wijkraad, de wijkagent, jongerenopbouwwerkers en de buurtbeheerder dragen allemaal bij aan een leefbare en veilige buurt. Maar ook een project als ´Achter de voordeur` versterkt de buurt. Niet alle buurten en wijken hebben dezelfde behoefte en ook hier moet maatwerk geboden worden. Dit moet een samenspel zijn van alle betrokkenen. Een buurt waarin bewoners meer invloed en zeggenschap hebben, vergroot voor veel mensen het gevoel van verantwoordelijkheid voor de eigen omgeving. In een tijd als deze, waarin we noodgedwongen gevraagd worden om elkaar te helpen, is het goed om elkaar te kennen en te begrijpen. Oog hebben voor elkaar en onze kwetsbare buurtgenoten.

Onder kwetsbare inwoners verstaan wij ook onze inwoners met psychische problematiek. Steeds meer mensen met psychiatrische aandoeningen blijven thuis wonen in plaats van in een instelling. Een van de maatregelen om dit in goede banen te leiden is dat alle gemeenten een plan van aanpak voor personen met verward gedrag moesten opstellen. Wij hebben al eerder onze zorgen geuit en hebben bij de vorige begroting de motie “Toename aantal incidenten met verwarde personen” ingediend. Inmiddels zijn met de start van Nei Skoen ervaringsdeskundigen ingezet en vele partners zoals Novadic-Kentron maar ook huisartsen en wijkverpleegkundigen bieden ondersteuning bij de aanpak voor mensen met verward gedrag. Maar bij het bereiken van een sluitende aanpak voor mensen met verward gedrag hoort volgens ons ook het streven naar minder stigmatisering van deze personen en moeten we onze hulpverleners en inwoners meer vertrouwd maken met mentale diversiteit. Wij dienen hiervoor een motie in.

Voorzitter! Bij de laatste begroting van dit college wil ik graag nog even stilstaan bij het feit dat de SP voor de allereerste keer mee heeft bestuurd in Helmond. En ik kan u zeggen, na lange tijd in de oppositie, was dat echt wel even wennen! Deze raadsperiode was voor ons dan ook een leerzame periode. Maar ook een periode waarin we hebben kunnen ervaren dat je in een coalitie veel kunt bereiken en daarbij ook echt het verschil kunt maken. Wij zien in het beleid onze idealen terug. Beleid met het besef dat niet alles meer los van elkaar gezien kan worden. Met oog voor de gehele persoonlijke situatie waarin iemand zich bevind. Beleid met een lange termijn visie, niet dichtgetimmerd maar waarbij ruimte blijft om mee te denken en zonodig bij te sturen. We zijn trots op het succes van het Stadsleerbedrijf waardoor er al veel Helmonders weer mee kunnen doen in de maatschappij. Op het succes van onze onafhankelijke clientenondersteuning waarmee we nu koploper zijn geworden. Op de ondersteuning van mantelzorgers en de realisatie van logeerbedden waardoor mantelzorgers even vrijaf  kunnen nemen van hun zorgtaken.

Op het minimabeleid met onder andere de pilot opkopen van schulden zodat grotere, problematische schulden voorkomen kunnen worden en de geplande aanpak voor het doorbreken van generatiearmoede door kinderen kansen te geven om zich volledig te kunnen ontwikkelen. Op het wijkgericht werken waarbij onder andere ruimte geboden wordt voor bewonersinitiatieven. Het opgeknapte Mondriaanplantsoen in Helmond Noord is hier een mooi voorbeeld van. Op de innovatie binnen het sociaal domein. Zoals de pilot waarin we samen met KPN, Savant en de Zorgboog onderzoeken welke slimme ICT oplossingen er aan bij kunnen dragen dat ouderen met dementie langer veilig thuis kunnen wonen en waarbij de mantelzorg voor een deel ontlast kan worden. En niet te vergeten de inzet op laaggeletterheid. Vorig jaar hebben wij samen met GL, HA, D66, HH en het CDA de motie “Gratis bibliotheekpassen in strijd met laaggeletterheid” ingediend. Deze motie is inmiddels uitgevoerd maar wel met een tijdelijk karakter. De SP wil dat de gratis bibliotheekpassen ook in de toekomst verstrekt blijven worden en dienen hiervoor de volgende motie in.

Voorzitter! Wij kijken ook met trots naar de toekomst. Zoals de aanleg van het Havenpark, wat ons betreft gaat morgen de schop in de grond. En de sport- en beleefcampus voor jong en oud, waar veel kansen en mogelijkheden geboden worden op het gebied van leren, werken, meedoen, ontmoeten. Denk ook aan de besluiten die we hebben genomen rond de N279 en de regionale aanpak van de bereikbaarheid, die de komende periode definitief worden uitgewerkt. De extra impuls voor de fiets, in het kader van de Fietsagenda. Maar ik wil hierbij toch ook nog even een actuele kwestie onder de aandacht brengen. Namelijk het busvervoer. Het Eindhovens Dagblad schreef deze week over nieuwe plannen die in aantocht zijn. Hoewel het allemaal nog niet helemaal duidelijk is, is er toch al enige onrust. De plannen roepen vragen op. Kunnen de mensen die dagelijks met de bus gaan daar straks nog wel op vertrouwen? De wethouder gaf al tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen dinsdag aan dat er een informatiefolder beschikbaar is maar kan de wethouder vandaag toch nog iets meer over de plannen zeggen?

Voorzitter! Deze begroting sluit naadloos aan op de ingezette koers. Een koers gestoeld op maatwerk, door de mens centraal te zetten en niet het systeem. Een ontwikkeling die om een cultuuromslag vraagt van ons allen, die tijd kost maar waar wij van overtuigd zijn dat die gemaakt kan worden. Dit college geeft in ieder geval voldoende handvatten mee om deze verandering door te kunnen voeren. En wat ons betreft kan een volgend college dit alleen maar omarmen!

De elf partijen dienden 20 moties en 5 amendementen in. De meeste voorstellen werden aangenomen waaronder ook 2 SP-moties over eerste hulp bij psychische problemen en continuering gratis bibliotheekpassen in strijd met laaggeletterdheid.

 

U bent hier