h

Ons verkiezingsprogramma in tien speerpunten

10 januari 2018

Ons verkiezingsprogramma in tien speerpunten

Foto: SP
Voor elkaar - het programma
van de SP in tien speerpunten.

  1. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn onze kernbegrippen. De maatschappij maken we samen, Helmond maken we samen. Dat doen we met vertrouwen en met oog voor de menselijke maat.
  2. We willen leefbare buurten waar het prettig wonen is, met voldoende voorzieningen en groen, en waar goed samengewerkt wordt met bewoners, buurtinitiatieven en wijkraden. In de afgelopen jaren is veel gebeurd in Helmond West, de Binnenstad en de Leonardusbuurt en nu zijn de Waart en Annaparochie aan de beurt. Voor de komende jaren gaan we aandacht geven aan Helmond-Oost en Helmond-Noord.
  3. Een leefbare buurt is een veilige buurt. Zonder goede contacten met de inwoners kunnen politie, stadswacht en buurtbeheerders hun werk niet goed doen. Daarom verdienen de buurtpreventieteams, waar bewoners samenwerken aan veiligheid, volop onze steun.
  4. Armoede is onrecht, zeker voor kinderen. We willen niet dat de benarde financiële situatie van ouders kinderen belemmeren in alledaagse zaken: mee doen op school, met vriendjes, verenigingen en sporten. Daarom hebben we veel energie gestoken in betere voorlichting, aanpak van schulden en is de grens voor diverse regelingen verhoogd van 110% naar 120% van het sociaal minimum. We willen deze grens verder verhogen naar 130%, zodat nog meer mensen geholpen worden.
  5. Zorg en ondersteuning zijn belangrijk voor de stad. Duizenden Helmonders zijn erop aangewezen. De gemeente gaat niet over alle zorg, maar wel over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO): voorzieningen zoals huishoudelijke hulp, aanpassingen aan de woning, een scootmobiel, begeleiding of een indicatie voor vervoer met de Taxbus. Deze zorg en ondersteuning moet toegankelijk zijn, met zo min mogelijk bureaucratie en voor iedereen die het nodig heeft. Niemand vraagt erom ziek of gehandicapt te zijn. Daarom willen we dat Helmond een eigen bijdragevrije gemeente wordt.
  6. Er is een nieuw begin gemaakt voor het centrum. De eerste stappen zijn gezet, de richting is aangegeven, maar het eindplaatje is nog niet volledig ingevuld. We houden vast aan de uitgezette koers: een mooi Havenpark, aanpak van de leegstand, en van de Kanaaldijk maken we een autoluwe, maar liever nog autovrije boulevard.
  7. Voor kwetsbare kinderen moet de juiste zorg beschikbaar zijn. We accepteren geen wachtlijsten in de specialistische jeugdhulp. Kosten mogen nooit een reden zijn om geen hulp te bieden aan kinderen in probleemsituaties. De gemeente mag niet op de stoel gaan zitten van de deskundigen (huisarts, psycholoog, hulpverlener), die de jongeren verwijzen naar de voorziening die nodig is.
  8. Helmond moet goed bereikbaar zijn, voor onze inwoners en voor onze bedrijven. We kiezen voor slimme oplossingen: geen Ruit maar zoveel mogelijk beter benutten van bestaande infrastructuur en smart mobility. We zijn voorstander van de huidige aanpak van de N279. Deze wordt niet verdubbeld en het blijft een 80 km/u weg.
  9. Zonne-energie, windenergie, aardwarmte en goede isolatie van onze woningen. Dat is allemaal hard nodig om de kwalijke gevolgen van klimaatverandering tegen te gaan. Ook in Helmond moeten we ons steentje bijdragen en wel in een hoger tempo dan nu het geval is. Dat is ook nodig voor de leefbaarheid in onze stad. Het klimaat verandert, we moeten ons voorbereiden op warmere en nattere periodes.
  10. Het gaat beter met de economie, landelijk is de werkloosheid gedaald, ook in Helmond. Toch is de werkloosheid in onze stad hoger dan gemiddeld. De gemeente runt geen bedrijven en fabrieken, onze directe invloed op de economie is dan ook beperkt. Waar we kunnen, investeren we in een gunstig klimaat voor werkgevers, zowel het bedrijfsleven als het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast blijven we volop energie steken in onze speerpunten: de Automotive- en Food-sector.

U bent hier