h

Veiligheid rondom scholen (update)

12 september 2018

Veiligheid rondom scholen (update)

Rondom scholen vinden veel verkeersongelukken plaats.  In drie jaar tijd gebeurden er landelijk 10.000 verkeersongelukken vlakbij een school blijkt uit onderzoek. Hoe zit het in Helmond? Zijn maatregelen nodig?

De SP legt de vragen voor aan het college van B en W.

Schriftelijke vragen (pdf-bestand)

Update

Antwoord college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:

1. Hoeveel ongevallen zijn rondom onze scholen in Helmond bekend ?

Binnen onze gemeente zijn er 33 schoollocaties. In de periode 2014 – 2017 zijn nabij scholen zeven verkeersongevallen geregistreerd, een overzicht:

  • Nabij de Brede basisschool De Vuurvogel op de Prins Karelstraat is één ongeval geregistreerd. De aard van het ongeval of betrokken partijen zijn niet bekend.
  • Nabij De Vlier op de Maaslaan is één ongeval geregistreerd: aanrijding tussen twee personenauto’s.
  • Op de Eva Monixweg, nabij de Vrije school Peelland, is één ongeval geregistreerd. Het betrof een enkelzijdig ongeval met een 13-jarige fietser.
  • Op het kruispunt Reigerlaan – Vinkenlaan, nabij De Rank (locatie Koekoestraat), zijn vier ongevallen geregistreerd. Bij alle vier de ongevallen ging het om een aanrijding tussen fietser en een personenauto. De leeftijd van de fietsers: 12, 13, 14 en 67 jaar.

Opmerking:

Niet alle ongevallen worden geregistreerd; er kan daarom niet helemaal uitgesloten worden dat zich nog andere ongevallen nabij scholen hebben voorgedaan.

2. Hoe komt de informatie over eventueel onveilige situaties rondom scholen bij de gemeente?

Twee maal per jaar is er een overleg met de basisscholen die deelnemen aan het Brabantse Verkeersveiligheidslabel. Knelpunten op het gebied van verkeersveiligheid komen hier ter sprake. Daarnaast worden verkeersonveilige situaties gemeld bij de gemeente Helmond (via de mail of telefonisch). In praktijk komt het ook voor dat meldingen binnen komen via social media, politie, bestuur, Veilig Verkeer Nederland, etc.

3. Vraagt de gemeente via enquête aan scholen hoe zij denken dat de veiligheid verbeterd kan worden? Of meldden de scholen zich bij de gemeente dat er onveilige situaties voordoen?

Scholen geven dit zelf aan, maar ook anderen zoals ouders en omwonenden kunnen onveilige situaties melden.

4. Wordt er actief gekeken om de wegen rond onze scholen veilig te maken? Zo ja, welke maatregelen heeft de gemeente concreet al uitgevoerd om de veiligheid te verhogen?

In 2013/2014 is het project Verkeersveiligheid Schoolomgeving gestart. Hierin heeft de gemeente Helmond samen met de basisscholen interactieve sessies gehouden en zijn schoolomgevingen uniform ingericht.

Tevens is bij het Jan van Brabantcollege een schoolzone in het straatwerk aangebracht. Vorige maand zijn er extra attentieverhoogde maatregelen aangebracht bij de Wilhelminaschool.

De praktijk wijst echter uit dat niet zozeer de weginrichting het probleem vormt bij scholen, maar veel meer het gedrag van ouders en kinderen. Veel ouders brengen hun kind met de auto naar school waardoor er drukte en chaos kan ontstaan in de nabije omgeving van de school. Ook het gedrag van de kinderen zelf en smartphonegebruik in het verkeer zijn de aandachtspunten. Het sturen op gedrag is daarom ook belangrijk. Er zijn verschillende educatiepakketten voor scholen beschikbaar. Scholen kunnen hiervoor subsidie aanvragen bij de gemeente. Ongeveer de helft van de basisscholen werkt met het educatieprogramma BVL (Brabant verkeersveiligheidslabel). Daarnaast werken enkele scholen ook met het educatie programma ‘Totally Traffic’.

5. Hoe gaat u hier concreet invulling aan geven?

Verkeersmaatregelen kosten veel geld, daarom moet goed bekeken worden waar we welke maatregelen toepassen. Om een goed overzicht te hebben van de knelpunten in de stad wordt er momenteel een Actieplan Verkeersveiligheid geschreven. We hebben dan een goed overzicht en kunnen daarmee de beschikbare middelen effectief inzetten. We kijken hierbij naar objectief gevaarlijke situaties (ongeval concentraties), maar ook naar het subjectieve gevoel van verkeersonveiligheid. Scholen zullen bij dit plan betrokken worden.

6. Hoe wordt dit geld nu ingezet?

Het afgelopen jaar zijn er op verschillende plaatsen in Helmond verkeersveiligheidsmaatregelen genomen. Zo zijn er drempels geplaatst (Nemerlaerhof en Jacob Jordaensstraat), loopstroken aangebracht bij bushaltes (Maisdijk en Gasthuisstraat), subsidie verleend voor het project Denk aan MAX. Daarnaast zijn er kleine maatregelen genomen, zoals het plaatsen van verkeersborden en markeringen. In 2019 worden er vijf verkeersplateaus aangebracht op de Weg door de Rijpel.

------------------------

U bent hier