h

Senzer, raadsvragen

3 juli 2019

Senzer, raadsvragen

Al jaren bereiken ons klachten van medewerkers van Senzer. Deze klachten hebben wij de afgelopen jaren, in samenwerking met de betreffende medewerkers en de FNV, regelmatig besproken met de directie van Senzer. Tijd voor raadsvragen.

 

Helmond, 3 juli 2019 
 
Al jaren bereiken ons klachten van medewerkers van Senzer. Deze klachten hebben wij de afgelopen jaren, in samenwerking met de betreffende medewerkers en de FNV, regelmatig besproken met de directie van Senzer. De directie heeft hier vervolgens een aantal stappen op ondernomen. Zo is er bijvoorbeeld op ons verzoek een externe vertrouwenspersoon aangesteld, is het beleid rondom het ziekteverzuim aangepast en is er een FNV-bedrijfsledengroep opgericht. Uiteraard stappen waar we blij mee zijn maar onze analyse dat het hierbij niet om incidenten ging maar de klachten van structurele aard waren is door de directie helaas nooit erkend. De eindrapportage van het onafhankelijk intern onderzoek bij Senzer bevestigd wat wij al jaren tevergeefs aangekaart hebben bij de directie. Namelijk dat Senzer met een diep en structureel probleem kampt dat niet op te lossen is met pleisters plakken maar aangepakt moet worden bij de wortels. Het onderzoek toont voor ons ook aan dat de gestelde problemen zich op meerdere afdelingen en niveaus voordoen. De medewerkers die wij de afgelopen jaren gesproken en ondersteund hebben zijn voornamelijk werkzaam binnen de sociale werkvoorziening maar lopen tegen dezelfde problemen aan als de medewerkers die in dit onderzoek zijn betrokken. De eindrapportage is voor ons één grote herkenning.   
Wij zijn blij dat de medewerkers na dit intern onderzoek nu wel serieus genomen worden door de directie van Senzer. De erkenning van de problemen is een eerste goede stap in de richting naar de vele medewerkers die zich al jaren niet gehoord voelen. Wij delen de mening van het college dat er een belangrijke opdracht ligt bij de directie en het management van Senzer, maar zijn ook van mening dat dit het college niet ontslaat van haar eigen verantwoordelijkheid hierin. En hebben daarom de volgende vragen: 

  1. Herkent het college de bevindingen in het eindrapport?
  2. Hoe gaat het college zorgen dat de juiste stappen gezet gaan worden binnen Senzer, zodat de situatie zich verbeterd? En hoe gaat het college hierbij de vinger aan de pols houden?
  3. Is het college het met ons eens dat het verwarrend, zo niet onwerkbaar is, voor de medewerkers als de verschillende gemeente ieder een eigen kijk op de dienstverlening en uitvoering hebben? Zo ja, is het college bereid hierover in overleg te treden met de andere gemeenten, met als doel om samen tot een werkbare situatie te komen voor de medewerkers?
  4. Is het college het met ons eens dat de gemeente de beleidskaders stelt en de regie dient te nemen, dat Senzer het door ons vastgestelde beleid daadwerkelijk uitvoert en dit voor iedereen duidelijk moet zijn? Zo ja, hoe gaat het college hier actie op ondernemen?
  5. Is het college het met ons eens dat niet alleen de medewerkers die betrokken zijn geweest bij dit intern onderzoek, maar alle medewerkers van Senzer zich erkend en gehoord moeten voelen?
  6. Is het college bereid om de gemeenteraad op de hoogte houden van de voortgang? 

 
 
Met vriendelijk groeten, 
Namens de SP-fractie 
Lonneke Maráczi 

Reactie toevoegen

U bent hier