h

Algemene beschouwingen, wethouder De Vries

27 oktober 2020

Algemene beschouwingen, wethouder De Vries

Inbreng van SP wethouder Erik de Vries bij de algemene beschouwingen in Helmond. 
Voorzitter, 

Ooit ben ik de politiek in gegaan omdat ik vind dat onze maatschappij socialer moet. Te beginnen in mijn eigen stad, in Helmond. Dat iedereen gelijke kansen krijgt. Dat het niet uitmaakt of je wieg in de Binnenstad staat of in Dierdonk. Dat er voor iedereen een zinvolle plek is in onze samenleving. Of dat nu via betaald werk is, via vrijwilligerswerk of op een andere manier. Iedere Helmonder moet naar vermogen mee kunnen doen. Inmiddels zijn we heel wat jaren verder. 
Hebben we dat ideaal al bereikt? Nee. Zijn we op de goede weg? Ja, zeker wel! 

En dat is wat deze begroting ook uitstraalt. Dat we investeren in de stad; iets wat veel gemeenten in deze huidige tijd niet voor elkaar krijgen. En we investeren zeker ook in het sociale fundament van onze stad. Aan de start van deze collegeperiode heb ik gezegd dat het mijn droom is dat de volgende generatie kinderen in Helmond armoede alleen nog uit de geschiedenisboekjes kent. In ons coalitieakkoord hebben we daar eerste stappen in gezet, zoals de uitbreiding van het Kindpakket en de inzet van de armoederegisseur. In deze begroting regelen we structurele financiering voor het Stadsleerbedrijf; ook zo’n belangrijke pijler onder het kansen geven aan álle Helmonders. 

Voorzitter, dat brengt mij op het allerbelangrijkste thema voor de komende jaren. Er zijn in onze stad wijken waar mensen zeven jaar korter leven dan in andere wijken. Zeven jaar! Dat is onacceptabel. En de coronacrisis zal die ongelijkheid alleen maar versterken. Veel partijen hebben daar vanavond aandacht voor gevraagd. Het is deze tweedeling waar we de komende jaren hard tegen willen strijden. Natuurlijk, dat gaat niet in één, of zelfs tien jaar. Maar het ontslaat ons niet van de verplichting om er serieus werk van te maken! 

De PvdA kondigt een motie aan om tot een fonds te komen voor de energietransitie voor minima en dat in te zetten om de tweedeling te bestrijden. Dat idee is uiteraard sympathiek. Het is echter een complexe opgave, zoals mevr. Maraczi van de SP ook al schetst. Wat is precies het probleem, om hoeveel mensen gaat het en waar zitten mogelijkheden? Die vraag moeten we beantwoorden voordat we spreken in oplossingen als bijvoorbeeld een fonds. Ik wacht daarom graag uw motie af. 

Voorzitter, ik had het net over de tweedeling in onze stad. Die zien we ook terug in de openbare ruimte. Op een aantal plekken is het, alleen al door de leeftijd van de wijken, nodig om hier extra aandacht aan te besteden. Een kwalitatief goede openbare ruimte is van groot belang voor de leefbaarheid in de wijken. Onder andere Helder Helmond en de VVD hebben daar aandacht voor gevraagd. Meer groen in de wijk heeft een positief effect op de mentale gezondheid van de inwoners. En andersom: als de openbare ruimte niet op orde is ontstaat vaker overlast en zijn de criminaliteitscijfers hoger. Ik ben dan ook heel blij met de extra impuls van in totaal 1 miljoen euro tot en met 2023 voor onderhoud van de openbare ruimte in de wijken die dit het hardste nodig hebben: Helmond Noord, Helmond West, Helmond Oost en de Binnenstad. Dit doen we bovenop de plus die we zetten op het groen in heel Helmond. De VVD vraagt dit een keer in een commissie te bespreken. Uiteraard ben ik daartoe bereid; de weg naar het presidium kent u. 
Verder vraagt de VVD naar de plannen voor Berkendonk. In de afgelopen jaren zijn er diverse initiatieven geweest die om uiteenlopende redenen niet van de grond zijn gekomen. Mochten zich nieuwe initiatieven melden dan zullen we die op hun merites beoordelen. Uiteraard blijft hierbij wel als uitgangspunt gelden dat zwemmen op Berkendonk gratis blijft.

Tenslotte, voorzitter, een paar woorden over het centrum. Lokaal sterk vraagt naar de toiletvoorziening in het centrum. Ik sta sympathiek tegenover het idee. We zijn op zoek naar een definitieve oplossing nu de huidige toiletvoorziening gesloten is. Zodra daar meer duidelijkheid over is kom ik bij u terug. 

We hebben voor 2021 en 2022 twee miljoen euro extra uitgetrokken voor een aantrekkelijk en levendig centrum. Dit naast het geld dat we al hadden voor het centrum. De herinrichting van de Kop van de Markt staat hierbij hoog op mijn prioriteitenlijstje. Mooi nieuws is dat in 2021 de literaire speeltuin in het Burgemeester Geukerspark wordt aangelegd. De bibliotheek heeft de financiën daarvoor rond, met een forse bijdrage van de gemeente. De start van de bouw van het horecapaviljoen en De Weef zijn ook voor 2021 voorzien. Kortom, ook in het centrum wordt volop geïnvesteerd. 

 
 

Reactie toevoegen

U bent hier