h

Voorjaarsnota juli 2021

7 juli 2021

Voorjaarsnota juli 2021

De voorjaarsnota van de gemeente Helmond is, na een hele dag discussie aangenomen.

De bijdrage van de SP, uitgesproken door fractievoorzitter Lonneke Maraczi:

Voorzitter, voordat ik aan mijn bijdrage voor de Voorjaarsnota begin wil ik eerst even stilstaan bij het goede nieuws over de Houtse Akker dat wij vandaag ontvangen hebben. Er is een oplossing gevonden waardoor er voor de 26 gezinnen een einde komt aan een vreselijke nachtmerrie. De SP is erg blij dat de gemeente zich het lot van deze gezinnen heeft aangetrokken en actie heeft ondernomen. Onze complimenten en grote dank aan iedereen die aan deze oplossing heeft gewerkt en bijgedragen!

Voorzitter, ik sta hier met gemengde gevoelens, aan de ene kant ben ik blij dat we hier fysiek met elkaar de Voorjaarsnota kunnen behandelen, maar aan de andere kant voelt het voor mij ook nog te vroeg om over te gaan tot de orde van de dag. Het voelt voor mij persoonlijk te vroeg om te denken dat we alles weer los kunnen laten en maak me dan ook zorgen over de snelle versoepelingen en de eventuele gevolgen daarvan.

Voorzitter, het afgelopen jaar is niet alleen zeer ingrijpend geweest, maar was voor velen ook een ware uitputtingsslag. Zo ook voor de gemeentelijke organisatie, wij hebben grote waardering voor ieders inzet. Er is daadkrachtig gehandeld om de schade van deze immense crisis te beperken. Deze immense crisis heeft de erfenis van jarenlang neoliberaal beleid pijnlijk bloot gelegd. Een erfenis die zich uit in een grote tweedeling in de samenleving. In Helmond waren we ons hier al van bewust en werken we al jaren aan sociaal lokaal beleid om de gevolgen van landelijk beleid zo veel mogelijk te beperken en de toenemende tweedeling aan te pakken. Voor de SP is dit van allergrootst belang en wij zijn erg blij met de extra impuls die het college gegeven heeft via de crisis- en herstelnota.

Voorzitter, maar hiermee zijn er we er nog niet! Zojuist zei ik het al, in Helmond varen wij al jarenlang onze eigen lokale koers. Een koers waar wij, als SP, onze 3 kernwaarden: menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit duidelijk in herkennen. Een koers gestoeld op de menselijke maat waarbij niet de systemen maar de mensen centraal staan. Wij hebben het begrip “werken volgens de bedoeling” jaren geleden geïntroduceerd en laten landen in de organisatie. Daar zijn we trots op maar we zien ook dat de landelijke regel- en wetgeving belemmerend werkt en nog te vaak roet in het eten gooit. Zoals bijvoorbeeld in de uitvoering van de participatiewet waarbij er door de overheid wel geschermd wordt dat gemeenten beleidsruimte hebben, maar dat de financiering van diezelfde overheid hier nog steeds niet op aansluit.

Het blijft zaak om de overheid hiermee te confronteren en veranderingen af te dwingen, zeker richting een nieuw te vormen kabinet. En volgens de SP is dit niet alleen een verantwoordelijkheid van het college maar ook van ons als raadsleden.

Voorzitter, maar de SP ziet ook een andere gedeelde verantwoordelijkheid. Namelijk om onze ingezette koers, plannen en ambities dit laatste jaar voort te zetten. De Coronacrisis hebben we dan wel zo goed mogelijk het hoofd kunnen bieden maar de crisis heeft ook vertragingen opgeleverd en om een verandering van de prioriteiten gevraagd. Al lijkt de crisis tot een einde te komen, er zijn nog veel onzekerheden en de uiteindelijke gevolgen kunnen we nu ook nog niet overzien. Onzekerheid over een sluitende begroting om maar een voorbeeld te noemen. Maar ook wat zal de uiteindelijke sociaal-maatschappelijke impact op onze inwoners zijn? En wat als we na de zomer met een vierde golf geconfronteerd worden?

Voorzitter, de SP is van mening dat er voor dit laatste jaar nog genoeg werk aan de winkel is om de lopende zaken en ambities af te kunnen ronden en goed over te kunnen dragen. Waarbij wij, zoals wij al vaker deden, willen benadrukken dat structurele veranderingen met bijbehorend beleid om een lange adem vraagt. Dat moeten we ons blijven beseffen. Beleid dat gemonitord, geëvalueerd en doorontwikkeld wordt. Geen pleisters plakken maar structurele oplossingen bieden. Om tot structurele, duurzame en toekomstbestendige oplossingen en fundamentele veranderingen te komen, heb je een stevige basis nodig. Het vraagt om een lange termijnvisie maar ook om de nodige tijd, waarbij niet het eigen politiek belang, maar het algemeen belang leidend moet zijn.  Waarmee wij uiteraard niet bedoelen dat elke partij zijn eigen kleur, ideeën en idealen aan de kant moet zetten, maar wel dat de inhoud voorop moet staan, we bereid moeten zijn om soms wat water bij de wijn te doen, geduld moeten hebben en soms over onze eigen schaduw moeten kunnen stappen. Zodat het politieke spel niet ten koste gaat van het algemeen belang voor Helmond.

Voorzitter, de laatste jaren is er veel veranderd voor ons allemaal. Er zijn steeds meer taken en verantwoordelijkheden op het bord van de gemeente komen liggen. Dit vraagt ontzettend veel van mensen. Van wethouders, raadsleden maar vooral ook van onze ambtenaren. Helmond is vooruitstrevend en ambitieus maar we moeten er ook allemaal voor waken dat het voor eenieder behapbaar en gezond blijft. En ik wil hier herhalen wat ik eerder zei: de crisis heeft er bij velen nog eens extra ingehakt.

Er heeft een uitputtingsslag plaatsgevonden waar we niet zomaar overheen kunnen stappen. We moeten hierbij stil staan en aandacht aan besteden. Er moet ruimte en tijd zijn voor verwerking, bezinning en de nodige rust. En gelukkig duurt het niet lang meer voordat iedereen met reces kan gaan, maar de SP denkt dat er wel wat meer voor nodig is.

Dat is ook de reden waarom wij het verstandig vinden om nu, maar ook het komende jaar niet meer van de organisatie te vragen dan wat er nu nog in het verschiet ligt, en dat zal al een hele klus zijn. Zoals de nodige doorontwikkeling binnen het Sociaal Domein in de breedste zin van het woord.  De energietransitie met de uitvoering van de aanpak energiearmoede, de wijkontwikkelingsplannen, het Masterplan Integrale Veiligheid, het Beleidskader Arbeidsmigranten. Dit zijn maar een paar voorbeelden die allemaal nodig zijn om de tweedeling aan te pakken. Maar dit is zeker nog niet alles en wat te denken van de veelomvattende Omgevingswet?!

Voorzitter, voor de SP is het belangrijk dat beleid zorgvuldig tot stand komt, maar ook zorgvuldig uitgevoerd wordt. Als mensen overvraagd worden, niet voldoende ruimte en tijd krijgen dan komt deze zorgvuldigheid in het gedrang. De SP is van mening dat we niet aan de ene kant kunnen verlangen dat het college er alles aan doet om zorg voor de medewerkers te dragen en voor voldoende medewerkers te zorgen en aan de andere kant de medewerkers op te zadelen met allerlei nieuwe onderzoeken of andere taken. En daarbij ook nog eens te negeren dat er niet zomaar een blik medewerkers kan worden opengetrokken. Ook hier hebben wij een gezamenlijke verantwoordelijkheid. We moeten onze eigen grenzen bewaken maar ook die van een ander!

Voorzitter, ik sluit af. Voor de SP is het nog te vroeg om alle gevolgen van de Coronacrisis te kunnen overzien en te duiden. Er is nog veel onzeker en wij nemen dan ook geen voorschot op de komende begroting. Wij kunnen ons vinden in de analyse van het college en de uitwerking daarvan in deze Voorjaarsnota. De ingezette koers vervolgen om zodoende een stevige basis achter te laten voor een volgende coalitie. Zodat er de komende jaren doorgebouwd kan worden aan een sociale stad waar de mensen centraal staan!

Wij wensen en gunnen iedereen alvast een mooie zomer vol van bezinning en rust.

Reactie toevoegen

U bent hier