h

Begroting SP Helmond

12 november 2021

Begroting SP Helmond

Bij de begrotingsbehandeling bracht de fractie van de SP het volgende in:

Voorzitter, de laatste begroting van een periode is een mooi moment om de balans op te maken. Waar zijn we begonnen, waar staan we nu en waar willen we naar toe. 

Voorzitter, waar zijn we begonnen? 

Voor ons als SP is het begin, de start van de vorige periode. Sinds 2014 maken wij deel uit van het bestuur en vanaf dat moment zijn wij gaan bouwen aan een sociaal, inclusief en leefbaar Helmond. Met onze 3 kernwaarden, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit onder de arm,zijn we aan de slag gegaan. Uitvoering geven aan ons verkiezingsprogramma waarbij de menselijke maat en vertrouwen leidend waren.

De SP stond een beleid voor waarbij problemen bij de bron aangepakt werden in plaats van pleisters plakken. Met een lange termijnvisie om te komen tot langdurig, structureel en duurzaam beleid. Waarbij wij ons altijd bewust zijn geweest van de lange adem die hiervoor nodig is en niet de illusie hadden dat dit in 4 jaar gerealiseerd kon worden. Maar in 2018 zagen wij wel degelijk dat onze bouwstenen vruchten af wierpen en het verschil gemaakt was. Er was een koers ingezet met beleid waarbij het besef was dat niet alles meer los van elkaar gezien kon worden. Met oog voor de gehele persoonlijke situatie waarin iemand zich bevindt. 

 

Voorzitter, zoals eerder gezegd vragen structurele veranderingen om een lange adem en nodige tijd. Wij waren dan ook erg blij met het vertrouwen van de kiezers om in een tweede periode verder te kunnen bouwen aan onze idealen.

Zoals het niet meer vanuit de systemen blijven denken. Waarvan we ons bewust waren en zijn dat dit vraagt om een cultuuromslag. Een cultuuromslag die de afgelopen jaren steeds meer vorm kreeg en waarbij de door ons ooit geïntroduceerde term “werken volgens de bedoeling” tot onze grote vreugde uiteindelijk ook in de organisatie landde. Dit in de praktijk brengen en borgen is voor ons nog steeds de grootste drijfveer omdat daar alles mee staat of valt. Het grote belang van de menselijke maat heeft de toeslagenaffaire pijnlijk duidelijk gemaakt en duidelijk blootgelegd wat de gevolgen zijn van doorgeslagen bureaucratie en systeemdenken.

 

Voorzitter, deze periode is op allerlei beleidsterreinen gewerkt aan de nodige doorontwikkelingen gebaseerd op de fundamenten die gelegd zijn in 2014. 

Dat heeft onder andere geleid tot het steeds meer en daadwerkelijk tot stand komen van de samenhang tussen de verschillende beleidsterreinen. Ook werd er meer nadruk gelegd op preventie oftewel aanpakken bij de bron in plaats van achteraf repareren.

Waardoor onder andere veiligheid nu vanuit een ander perspectief bekeken wordt. Er wordt nu verbinding gemaakt tussen zorg en veiligheid en er wordt voor een integrale aanpak risicojeugd en jeugdcriminaliteit gegaan. Onder andere is het Stadsleerbedrijf deze periode structureel geworden,waarmee een grote wens van de SP in vervulling is gegaan.Het Stadsleerbedrijf bewijst wat er bereikt kan worden als we denken vanuit de mens en niet vanuit het systeem. Senzer is een andere koers gaan varen die wél aansluit op onze ambities. Het belang van ervaringsdeskundigheid is deze periode serieus genomen en er is een traject gestart. En met de nota “Meer voor wie minder heeft” als startdocument in 2015, zijn we nu gekomen tot een integrale aanpak armoede en schulden. 

Dit zijn nog maar een paar voorbeelden waar we aan kunnen zien dat er de afgelopen periode hard gewerkt is aan de doorontwikkeling van eerder ingezet beleid. 

 

Voorzitter, tijdens de voorjaarsnota hebben wij uitvoerig stil gestaan bij de Coronacrisis waarmee we deze periode geconfronteerd werden. We hebben gesproken over de gevolgen en grote impact van deze crisis. En net als destijds kunnen wij ook nu niet anders concluderen dan dat er daadkrachtig gehandeld is om de schade van deze immense crisis te beperken. De tweedeling waarvan al sprake was voor de Coronacrisis werd pijnlijk bloot gelegd. De SP strijdt al jarenlang tegen de tweedeling in de samenleving en wij waren dan ook blij dat hierdoor ook een gezamenlijke urgentie gevoeld werd. Óók in Helmond en we met de Crisis- en Herstelnota hieraan een extra impuls hebben kunnen geven.Samen met andere partijen hebben wij een motie ingediend om de energietransitie als instrument te gebruiken omtweedeling te verkleinen. Met als resultaat een plan van aanpak energiearmoede met uitgewerkte maatregelen. Het begrip sociale tweedeling leeft en er is volop aandacht voor. Een ingewikkeld vraagstuk waarbij we de hulp van anderen ook hard nodig hebben. 

Wij zijn dan ook erg blij dat verschillende partners in onze stad deze urgentie ook voelen en zich hiervoor in willen zetten. Een initiatief als “Ruimte om te leven” is in onze ogen een zeer goed voorbeeld van hoe we samen de sociale tweedeling tegengaan en kunnen voorkomen.

Hoewel Corona nu weer volop de kop opsteekt en het niet de goede kant op lijkt te gaan heeft het kabinet per 1 oktober een groot deel van het rijkscoronasteunpakket afgerond,waaronder de TONK. 

Samen met een aantal andere partijen willen wij middels een motie een oproep doen om de resterende TONK-middelen niet in de algemene middelen te laten verdwijnen maar beschikbaar te houden voor mensen die hulp en ondersteuning nodig hebben. De PvdA zal deze in haar bijdrage indienen.

Voorzitter, de Coronacrisis heeft er zeker wel ingehakt en heeft deze periode ook bijzonder gemaakt. Ik sprak tijdens de voorjaarsnota over een uitputtingsslag en dat was het ook. Maar onder deze uitzonderlijke omstandigheden zijn er toch de nodige slagen gemaakt. We mogen trots en dankbaar zijn dat er in deze zware tijd toch nog veel werk verricht is.

En namens de SP wil ik hierbij nogmaals eenieder hiervoor van harte bedanken! 

 

Want voorzitter, waar staan we nu?

Naast de eerdergenoemde doorontwikkelingen van beleid en resultaten willen wij graag nog enkele andere belangrijke resultaten benoemen.

Door te experimenteren met vroeg signalering bij betalingsachterstanden is vroeg signalering inmiddels in heel Helmond de norm en het experiment om schulden op te kopenis omgezet in vast beleid. Helmonders in de bijstand mogen voortaan 1200 euro aan giften ontvangen zonder gekort te worden op hun uitkering en bij de toepassing van de kostendelersnorm moet voortaan de maximale wettelijke ruimte worden genomen om maatwerk toe te passen. Ook is er volop gewerkt aan natuur in de stad, de visies voor de Groene Punt, ’t Gulden Land en Kloostereind zijn vastgesteld en het Geukerspark is aangelegd en in gebruik genomen.

En dit is nog maar een greep uit de vele resultaten want er is nog veel meer, zoals bijvoorbeeld Loods 20 waar de draaiorgels en het EDAH museum een onderkomen hebben gekregen en de mooie projecten zoals Sportcampus De Braak.

 

Voorzitter, wij zijn blij dat ondanks de vele onzekerheden tijdens de voorjaarsnota er vandaag toch een sluitende begroting voor ons ligt. Er is nog genoeg werk aan de winkel om de lopende zaken en ambities af te kunnen ronden en goed over te kunnen dragen. Wij willen ons vandaag dan ook beperken tot de eerder aangekondigde motie betreffende de TONK-middelen en een motie betreffende klimaatadaptatie. De SP is van mening dat er onvoldoende aandacht is voor de toepassing van klimaatadaptie bij nieuwbouw en renovatie. Er is volop aandacht voor duurzaamheid in de vorm van energiebesparing en energieopwekking maar men vergeet hierbij dat iedere m2 groen die wordt vervangen door gebouwen, een verarming betekent. In plaats van deze verarming voor lief te nemen moet elke verdwenen m2 groen op een andere manier terugkomen. Bijvoorbeeld op daken en gevels. Om de effecten van klimaatverandering te beperken en een leefbare stad na te streven kan de toepassing van klimaatadaptatie bij bouwprojecten en renovaties niet ontbreken. Wij dienen hiervoor met een aantal andere partijen de motie Klimaatbestendig bouwen in.

 

Voorzitter, tot slot zijn we aanbeland bij de vraag waar willen we naar toe?

Voor de SP is het van groot belang dat de lange termijnvisiewaar grote vraagstukken om vragen in een volgende periode niet, te niet gedaan worden. Wij willen graag de ingezette koers voortzetten en door ontwikkelen. Waarbijzorgvuldigheid boven snelheid gaat, de bron aangepakt wordt in plaats van dat er pleisters geplakt worden, de mens centraal staat en niet het systeem, te vertrouwen in plaats van te wantrouwen. Dat is volgens de SP nodig om echt het verschil voor onze inwoners te maken. Na bijna 8 jaar meebestuurd te hebben kunnen wij concluderen dat we een mooie bijdrage hebben kunnen leveren aan een socialer, inclusiever en leefbaarder Helmond. Maar ook dat we zeker nog niet klaar zijn en ons graag ook in een volgende periode volledig willen inzetten om voor Helmond het verschil te kunnen blijven maken.  

Reactie toevoegen

U bent hier