h

IN VERTROUWEN - 10 speerpunten van de SP

14 januari 2022

IN VERTROUWEN - 10 speerpunten van de SP

Foto: SP

1. Menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit zijn onze kernbegrippen. De maatschappij  maken we samen, Helmond maken we samen. Dat doen we met vertrouwen en met oog voor de  menselijke maat.

2. Het moet voor iedereen in Helmond prettig leven, wonen en werken zijn. Helaas zien we grote  verschillen: in armere wijken leven inwoners gemiddeld zes à zeven jaar korter dan in andere delen van de stad. Deze tweedeling vinden wij onacceptabel en moet worden aangepakt.

3. In Helmond groeien helaas nog steeds kinderen op in armoede. Dit is in ons rijke land niet uit te  leggen. Armoedebestrijding en schulddienstverlening blijven hoog op de agenda staan. Financiële problemen zijn vaak een gevolg van nare omstandigheden. Mensen met schulden verdienen geen  veroordeling, maar hulp.

4. We zorgen voor elkaar. Voor mensen die niet op eigen benen kunnen staan is er hulp en  ondersteuning. Maatwerk is het uitgangspunt voor de zorg, zonder bureaucratische drempels. Wachtlijsten accepteren we niet, ook niet in de jeugdzorg.  

5. Mensen moeten een fatsoenlijk bestaan kunnen leiden. Werk moet lonen: tegenover eerlijk werk  staat een eerlijk loon. Voor wie geen baan kan vinden of niet zelfstandig kan werken is er hulp en  begeleiding, passend bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van de persoon.

6. Onze volkshuisvesting staat zwaar onder druk. Het hebben van een dak boven je hoofd is een eerste  levensbehoefte. Iedereen moet kunnen beschikken over een betaalbare woning. De komende jaren  moeten er meer sociale huurwoningen bij komen en dienen de huurprijzen niet verder op te lopen.

7. Het klimaat verandert zichtbaar en sneller dan we konden voorspellen. We moeten onze openbare  ruimte aanpassen om de stad leefbaar te houden. Met meer groen en minder steen kan regenwater beter opgevangen en afgevoerd worden. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling. En waar nog  gebouwd wordt, zijn groene daken en gevels niet de uitzondering, maar de regel.   

8. Om de uitstoot van schadelijke gassen te lijf te gaan verduurzamen we de opwek van energie bij  woningen met zonnepanelen en warmtepompen. Door huizen daarnaast goed te isoleren, dringen we tegelijk het verbruik terug. Mensen wie dit niet kunnen betalen helpen we, zodat ook zij beter  beschermd zijn tegen de alsmaar stijgende energieprijzen.  

9. In Helmond telt iedereen mee. We sluiten niemand uit en accepteren mensen zoals ze zijn.  Discriminatie en racisme bestrijden we. Het VN-verdrag voor de rechten van personen met een handicap onderschrijven we en passen we toe in alles wat we doen.  

10. Bereikbaarheid en mobiliteit zijn belangrijk voor de leefbaarheid van de stad. Dat gaat verder dan  alleen goede wegen voor auto’s: ook betrouwbaar openbaar vervoer, veilige fietspaden en gratis fietsenstallingen dragen hier aan bij. Hiermee dringen we hinder, geluidsoverlast en uitstoot van  verkeer zoveel mogelijk terug.

Reactie toevoegen

U bent hier