h

De slimme wijk in Brandevoort

7 februari 2022

De slimme wijk in Brandevoort

Foto: Plommp / Brainport Smart District @UNStudio, images by Plomp

De slimme wijk in Brandevoort is een veelomvattend project dat ons kan helpen om een gezonde en leefbare wereld voor nu en in de toekomst te creëren en levert een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen. Het is een project met een groot maatschappelijk belang, namelijk samen werken aan de grote opgaven die voor ons liggen. Denk hierbij aan het klimaat, mobiliteit, CO2 uitstoot, energie en verduurzaming.

Het wordt dé wijk van de toekomst.

Maar het is ook een wijk waar de nadruk ligt op sociale vernieuwing. Een wijk waar bewoners samen een leefbare wijk creëren; samen een gemeenschap vormen waaraan ieder op zijn eigen manier en vermogen een steentje bijdraagt. Een sociaal levendige wijk waarin niet alleen gewoond maar ook geleefd, geleerd en gewerkt wordt. De slimme wijk is een uniek project met niet alleen een voorbeeldfunctie voor andere wijken in Helmond maar ook voor andere steden in Nederland en Europa én zelfs voor de rest van de wereld. In Helmond worden dus de eerste stappen gezet om een schone en leefbare aarde door te kunnen geven aan onze kinderen en kleinkinderen. En daar mogen we best trots op zijn!

Als SP kunnen wij dit alleen maar omarmen; het sluit aan op onze visie, ideeën en idealen. Maar wij beseffen ook dat Brainport Smart District bij de meeste mensen nog niet erg bekend en/of erg onduidelijk is. Met onderstaande uitleg hopen wij u wat meer wegwijs te maken en ziet u hopelijk net als wij de mooie kansen die dit project ons kan bieden.

 

1. Wat is Brainport Smart District, de slimme wijk? Wat wordt er met slim bedoeld?

De slimme wijk is een wijk die ligt in Brandevoort. Met slim wordt bedoeld dat de bedenkers van de wijk een nieuwe kijk hebben op hoe mensen met elkaar kunnen wonen, werken, ontspannen en samenleven in de breedste zin van het woord. De bewoners bepalen hoe de wijk eruit komt te zien en worden bij elke stap betrokken bij de ontwikkeling  De wijk is ook een levende proeftuin waar nieuwe, huidige en toekomstige technologieën en werkwijzen worden getest. Met als doel om aan oplossingen te werken voor de grote uitdagingen van nu en in de toekomst. Zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering en de energietransitie.

2. Op welke manier wordt er vorm gegeven aan de wijk?

(Toekomstige) bewoners worden begeleid door specialisten bij het verwerkelijken van hun wensen als het gaat om wonen, werken, ontspannen, inrichting van hun directe omgeving, etc. Dus samen met de bewoners wordt er gewerkt aan de inrichting, vormgeving en uitstraling van de wijk. De wensen van de bewoners worden centraal gesteld. Er wordt hen gevraagd wat zij belangrijk vinden op sociaal maatschappelijk vlak. Daarmee wordt bedoeld: hoe willen de bewoners samenleven? Wat doen ze samen? Wat doen ze afzonderlijk? Hoe willen ze met elkaar in contact komen? De bewoners vinden al doende het antwoord op al deze vragen en bouwen op die manier hun eigen gemeenschap op. Kortgezegd hebben ze zelf van A tot Z invloed op de verwezenlijking van de wijk en werken ze goed samen, zowel onderling als met alle andere betrokkenen. Oftewel participatie zoals het bedoeld is.

3. Hoe wordt er omgegaan met natuur, milieu en groen?

De natuur moet alle ruimte krijgen om te zijn wat het is, dus deels gewoon met rust laten zodat de natuur kan doen wat het moet doen, als drager van het leven. Daarom wordt er ook gekeken naar de kracht van de natuur. Mens en natuur moeten elkaar aanvullen en versterken, in plaats van beschadigen wat leidt tot negatieve klimaatverandering. De wijk is een uitermate groene wijk, die beschikt over groene ruimten waar ook aandacht is voor het zelf herstellend vermogen van de natuur. Dit vermogen wordt versterkt, waarbij de natuur niet overdadig wordt vervuild zoals nu helaas vaak wel het geval is. Als de natuur voldoende de tijd krijgt zich te herstellen komt ook de balans weer terug. Bij de bouw van woningen speelt circulariteit (hergebruik) van materialen en bijvoorbeeld de toepassing van groene daken en gevels een grote rol. Ook wordt er gekeken naar het produceren zonder afval, zodat er niets weggegooid hoeft te worden en alles opnieuw kan worden gebruikt. Waardoor het dan ook weer door de natuur zelf kan worden afgebroken en vernietigd zonder dat dit diezelfde natuur belast of beschadigd. Het wordt daarmee ook voor mens en dier een gezonde wijk. Dit betekent ook dat er op andere manieren energie moet worden opgewekt. Inzet zal dan ook zijn dit zoveel mogelijk hernieuwbaar te doen, dus bijvoorbeeld een grondstof gebruiken die niet opraakt. Denk bijvoorbeeld aan wind- en zonne-energie.

4. Voor welke doelgroepen is de wijk bedoeld?

Het is de bedoeling dat deze wijk voor iedereen toegankelijk is. Wat wil zeggen dat iedereen die dat wil in deze wijk kan wonen. Rijk, arm, jong, oud, gehandicapt of niet, etc. Daarom is de betrokkenheid van de woningbouwverenigingen erg belangrijk. En wat de SP betreft moet er in de wijk ruimte zijn voor het toepassen van maatwerk, toegespitst op de specifieke behoefte van de bewoner, of dat nou begeleid wonen is of dat men intensieve zorg nodig heeft.

5. Hoe wordt omgegaan met verkeer, vervoer en reizen?

Alle nieuwe technische mogelijkheden worden in de slimme wijk getest en passend gemaakt. Bijvoorbeeld de zelfrijdende auto, de deelfiets/scooter, een shuttle, etc.
Daarnaast wordt er anders gekeken naar de rol van de auto; mensen zullen worden uitgedaagd andere vormen van reizen te gebruiken. Er zullen geen auto's meer voor de deur staan, om de veiligheid voor voetgangers en andere kwetsbare verkeersdeelnemers te vergroten, kinderen alle ruimte te geven om te spelen en de wijk een schone en rustige uitstraling te geven. Om zo goed mogelijk gebruik te kunnen maken van andere soorten vervoersmiddelen moeten er wel genoeg opstapplaatsen zijn. Hier komen alle vervoersmiddelen bij elkaar die we nu al kennen, maar ook de vervoersmiddelen die mogelijk in de toekomst gaan komen.

Foto: Plomp / Brainport Smart District @UNStudio, images by Plomp

6. Aan welke andere problemen die er nu zijn in onze stad kan de wijk helpen bij het oplossen ervan?

De wijk zou ook een bijdrage kunnen leveren bij het oplossen van het woningtekort, omdat er verschillende manieren van bouwen worden getest. Als er goede manieren zijn om woningen snel te kunnen bouwen of bijvoorbeeld aan te passen aan wensen die kunnen veranderen, dan kunnen die manieren ook op andere plekken in de stad, in het land en in de wereld worden gebruikt. Wat de SP betreft zou de wijk ook als proeftuin kunnen dienen om op een andere manier naar huis- en grondbezit te kijken, als alternatief voor de huidige woningmarkt waardoor huizen onbetaalbaar zijn geworden. Een woning moet een toekomstbestendige plek zijn om in te wonen, in plaats van een verdienmodel.

7. Speelt de digitalisering nog een rol in de ontwikkeling van de wijk?

Ja, ook hierdoor wordt de wijk slimmer. De kwaliteit van het water, de bodem en de lucht kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd. Of het geluidsniveau in de wijk om te kijken of er overlast is. De mogelijkheden zijn ondenkbaar; dit zijn maar enkele voorbeelden.
Om dit allemaal mogelijk te maken worden gegevens verwerkt. Ter bescherming van de inwoners moeten er regels zijn die voorschrijven hoe we met die gegevens omgaan. Bijvoorbeeld: wie ze verzamelt, hoe ze worden verzameld, waar ze worden verzameld, waarvoor ze worden gebruikt, van wie ze zijn, hoe lang ze mogen worden gebruikt, etc. Om dit goed te kunnen doen is er een ‘programmaplan digitale stad’ opgesteld. Om de privacy goed te kunnen waarborgen, is hier brede aandacht voor.

Foto: Plomp / Brainport Smart District @UNStudio, images by Plomp
 

Hikmet Terzioglu, raadslid

Klik hier https://brainportsmartdistrict.nl/ als u meer wilt weten over De Slimme Wijk

Reactie toevoegen

U bent hier