h

Antwoord op schriftelijke vragen SP-fractie omtrent verhuizing Fokker Landing Gear

27 april 2022

Antwoord op schriftelijke vragen SP-fractie omtrent verhuizing Fokker Landing Gear

Foto: SP Helmond

Op 25 maart 2022 heeft de Helmondse SP schriftelijke vragen gesteld over de voorgenomen verhuizing van Fokker Landing Gear naar Papendrecht. De vragen zijn inmiddels beantwoord.

Helmond 25 maart 2022,

Geacht college,

Met stijgende verbazing heeft de SP-fractie de afgelopen dagen kennis genomen van de berichtgeving in de media over het vertrek van Fokker Landing Gear uit Helmond. We zijn verrast door deze plotselinge aankondiging en lijken daar niet de enige in te zijn: ook het personeel was niet op de hoogte van deze ontwikkeling. Met het vertrek van dit bedrijf verdwijnt werkgelegenheid uit de stad en staan 300 banen op de tocht. Daarom heeft de SP-fractie de volgende vragen aan het college:

Antwoord van het college van burgemeester en wethouders:

Naar aanleiding van uw bovengenoemde brief, delen wij u het volgende mede:

1. Was het college op de hoogte van de plannen en het voorgenomen vertrek van Fokker LandingGear uit Helmond? Zo nee, hoe kijkt zij aan tegen dit onverwachte besluit? Zo ja, waarom heeft het college niet eerder aan de bel getrokken en wat heeft zij gedaan om het bedrijf alsnog te behouden voor onze stad?

Ons college is net als uw fractie niet op de hoogte gesteld van het vertrek van Fokker Landing Gear uit Helmond. In Brabant heeft Fokker ook niet om financiële ondersteuning bij gemeenten/BOM/Provincie gevraagd. Op de ochtend van de bekendmaking dat het bedrijf zou vertrekken werden we door het bedrijf hierover geïnformeerd. Ondanks dat het bedrijf moverende redenen heeft om haar activiteiten te verplaatsen naar Papendrecht, betreuren wij het vertrek en het feit dat we hiervan niet eerder (vertrouwelijk) op de hoogte zijn gesteld. Daarom is er contact geweest met de burgemeester van Papendrecht.

2. Deelt het college onze zorg dat hiermee belangrijke werkgelegenheid en kennis vertrekt uit onze stad en de Brainportregio? Wat betekent het verlies van dit bedrijf voor andere bedrijven in Helmond en de regio? Komen hierdoor meer banen in gevaar (denk aan toeleveringsbedrijven, catering, schoonmaak, etc.)?

Zowel bestuurlijk als ambtelijk zijn we in contact met Fokker over de vervolgstappen in dit verplaatsingsproces en brengen we de zorgen die we hebben over de toekomst van de medewerkers over. De consequenties die het vertrek heeft voor toeleveranciers en andere bedrijven zijn op dit moment nog onduidelijk. Wij houden u hierover op de hoogte.

3. Wat betekent het vertrek van Fokker Landing Gear voor betrokken werknemers? Wat kan de gemeente voor hen betekenen nu zij hun baan en inkomen dreigen te verliezen? Is hierover afstemming gezocht met de vakbond(en)? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

GKN/Fokker biedt alle medewerkers aan om mee te gaan naar de nieuwe locatie in Papendrecht. Het bedrijf is ook voornemens om hierin te faciliteren door bijvoorbeeld gezamenlijk vervoer te organiseren. Van gedwongen ontslagen is vooralsnog geen sprake. Er ligt een bestaand sociaal plan, maar GKN/Fokker acht dat niet van toepassing, omdat iedereen zijn baan kan behouden. Daarover vinden nog gesprekken plaats met de vakbonden. Praktisch gezien is het niet de verwachting dat op langere termijn de meerderheid zijn baan zal behouden. De reistijd vanuit Helmond bedraagt immers 1,5 uur (enkel, zonder file). Bovendien komt een groot deel van de medewerkers nog van verder dan Helmond. Een groot deel zal op eigen kracht, geholpen door de krapte op de arbeidsmarkt (zeker v.w.b. technische beroepen in onze regio), relatief snel een andere baan vinden. Anderen hebben mogelijk ondersteuning nodig. Het begeleiden van werk naar werk heeft in deze casus natuurlijk bijzondere aandacht. Hiervoor wordt indien nodig, aanvullend op reguliere ondersteuningsmogelijkheden, het Regionaal Mobiliteitsteam (RMT) ingezet. Dit team, ingesteld naar aanleiding van de coronacrisis, is gericht op het vinden van (ander) werk en eventuele omscholing in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel. Het RMT is eind 2021 formeel van start gegaan en de aansturing vindt plaats door de kerngroep waar, naast de gemeenten, onderwijs, UWV, Senzer en VNO-NCW, ook de vakbonden (FNV en CVN) toe behoren. De casus zal binnen de arbeidsmarktregio verder worden opgepakt, om zo personeelsleden snel ander werk te bieden en waardevolle arbeidskrachten (met specialistische kennis) voor de regio te behouden.

4. Heeft er inmiddels een gesprek plaatsgevonden met de directie van Fokker Landing Gear over mogelijk behoud van (een deel van) de werkzaamheden en arbeidsplaatsen voor Helmond? Zo ja, met welk resultaat? Zo nee, waarom niet en is het college bereid dit alsnog te doen?

De verplaatsing van de bedrijfsactiviteiten naar Papendrecht staat vast. Op 9 mei a.s. staat een overleg gepland met de directie van Fokker, Provincie Noord-Brabant en de gemeenten Woensdrecht en Papendrecht. Hier zullen wij ambtelijk en bestuurlijk aansluiten en dit onderwerp aan de orde brengen.

5. Was het bestuur van Stichting Brainport op de hoogte van deze ontwikkeling? Zo ja, wat is vanuit hen gedaan om het bedrijf voor de regio beschikbaar te houden? Zo nee, hoe kijkt Stichting Brainport aan tegen het vertrek van Fokker Landing Gear uit de Brainportregio? Wat betekent het vertrek van dit hoogwaardige bedrijf voor de Brainportregio?

Wij hebben vernomen dat ook het bestuur van Stichting Brainport niet op de hoogte was van het voorgenomen vertrek van Fokker Landing Gear.

6. Klopt het dat de gemeente Papendrecht 16 miljoen euro investeert in het bedrijf? Hoe verhoudt deze investering zich tot de regels van staatsteun van overheid richting het bedrijfsleven?

De gemeente Papendrecht verstrekt een lening van €12 miljoen en investeert €4 miljoen uit eigen vermogen in de uitbreiding van Fokker Landing Gear. De gemeente Papendrecht heeft Ecorys en Zanders opdracht gegeven om de deal te onderzoeken en zij geven aan dat het geen ongeoorloofde staatsteun betreft.

7. Hoe kijkt het college naar deze investering? Deelt zij onze mening dat hierdoor gemeenten op een ongewenste manier onderling de concurrentie om werkgelegenheid met elkaar aangaan?

Wij betreuren het feit dat de gemeente Papendrecht ons niet aan de voorkant betrokken heeft in de voorgenomen verplaatsing.

8. Is er inmiddels contact geweest met de gemeente Papendrecht over het verlies van banen en kennis in deze regio als gevolg van de door hen gedane investering? Zo ja, wat was hiervan de uitkomst? Zo nee, is het college bereid dit alsnog te doen?

Er is bestuurlijk overleg geweest met de gemeente Papendrecht. Op korte termijn zullen er vervolggesprekken plaatsvinden om de situatie verder te bespreken.

Burgemeester en wethouders van Helmond

Mevr. P.J.M.G. Blanksma-Van den Heuvel                              H.J. de Ruiter

burgemeester                                                                              secretaris

Reactie toevoegen

U bent hier