h

SP-motie leerlingenvervoer overgenomen

6 april 2011

SP-motie leerlingenvervoer overgenomen

Raadsvergadering 5 april: de SP-motie over het leerlingenvervoer - samen met GroenLinks - is door de wethouder overgenomen. Strekking van de motie: ouders die leerlingenvervoer willen aanvragen voor hun kinderen moeten weten welke criteria de gemeente hanteert.

Aanvankelijk wilde het college fors bezuinigen op het leerlingenvervoer. Maar de maatregel om de afstandsgrens van 2 km te verhogen naar 6km, waardoor veel kinderen geen beroep op leerlingenvervoer zouden kunnen doen, stuitte op fel protest. Met succes, de voorgenomen bezuiniging ging van tafel. Het college kwam met een nieuw voorstel om maatwerk te leveren.

SP-raadslid Nathalie van der Zanden is blij dat de bezuiniging van tafel is en ingeruild wordt door maatwerk. "Maar dan moet wel duidelijk zijn wie er wel en wie er niet voor in aanmerking kan komen. Maatwerk is prima, maar dat moet wel ergens aan te toetsen zijn."

Wethouder Margreet de Leeuw nam de motie over en zegde toe met nadere richtlijnen te komen waarin deze criteria worden opgenomen.

 

MOTIE

De raad van Helmond, in vergadering bijeen op 5 april 2011.

Gehoord de beraadslaging over de verordening leerlingenvervoer;

Overwegende dat:
- "ieder kind recht heeft op passend onderwijs",

- De gemeente Helmond verantwoordelijk is voor beleid en uitvoering van het recht op leerlingenvervoer, zoals geregeld in de onderwijswetten WPO, WEC en WVO.

- Vanwege deze taakstelling in de op te stellen verordening de bekostiging van het leerlingenvervoer geregeld moet worden,

Besluit:
Roept het college op om duidelijk meetbare richtlijnen op te stellen waaraan ouders moeten voldoen om in aanmerking te kunnen ( blijven) komen voor leerlingenvervoer.

en gaat over tot de orde van de dag.

Nathalie van der Zanden
namens de SP

Rudi van der Made
namens GroenLinks

Bezuiniging leerlingenvervoer van tafel

2011-04-06

U bent hier