h

Schriftelijke vragen SP over sluiting wijkpolitiebureaus

21 juni 2011

Schriftelijke vragen SP over sluiting wijkpolitiebureaus

Vandaag valt in het Eindhovens Dagblad te lezen dat op 9 juli het wijkbureau aan de Deltaweg dichtgaat, en in het najaar het wijkbureau aan de Steenovenweg. Al eerder is hierover gesproken in de gemeenteraad. In november 2010 diende de SP over dit onderwerp een motie "vreemd aan de orde van de dag" in, die helaas werd verworpen.

In die discussie ging het met name om beperking van de openingstijden van de wijkpolitiebureaus. Sluiting was een optie, maar nog niets was definitief. Vandaar onze verbazing dat al een half jaar na de beperkte openingsstelling, nu definitief overgegaan wordt tot sluiting. Als reden wordt de sterke daling van het aantal bezoekers genoemd. Niet gek natuurlijk, als je eerst de openingstijden fors inperkt.
De burgemeester heeft in dat debat een aantal toezeggingen gedaan. Zo zou hij de raad beter betrekken bij besluitvorming met betrekking tot de wijkbureaus en zouden er aanlooppunten in de wijken komen. Deze toezeggingen waren voor een aantal fracties de reden dat zij uiteindelijk niet ingestemd hebben met de motie van de SP, die opriep om beperking van openingstijden en sluiting van de wijkbureaus tegen te gaan. Van deze toezeggingen hebben we tot op heden helaas niets gezien.

Dat brengt de SP-fractie tot de volgende vragen aan het college:
1. Klopt het bericht in het ED dat het bureau Helmond-Oost op 9 juli definitief dichtgaat, en het bureau Helmond-West in het najaar?
2. Wanneer is hiertoe besloten, en met welke argumenten?
3. Op welk moment is het college hierin gehoord, in hoeverre is het college betrokken bij besluitvorming en wat was het standpunt van het college hierin?
4. Wat betekent deze sluiting voor de veiligheidsbeleving van de inwoners van Helmond in het algemeen, en in de nabije wijken in het bijzonder?
5. Wat betekent het voor de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de politie? (bijvoorbeeld voor mensen die moeilijker ter been zijn)
6. Wat zijn de gevolgen voor de aangiftebereidheid?
7. Herinnert u zich de uitspraak van de burgemeester dat "hij de garantie heeft gekregen dat er [in geval van sluiting] aanlooppunten in de wijk komen", "aanlooppunten (...) waar buurtbrigadiers de mensen uit de wijken kunnen ontvangen?"
8. Waar komen deze aanlooppunten precies?
9. Per wanneer kan de raad de opening van deze aanlooppunten verwachten? Zullen deze er zijn vóór de definitieve sluiting van de wijkbureaus?
10. Herinnert u zich de opmerkingen vanuit de raad dat er over dit onderwerp een betere communicatie met diezelfde raad moet zijn in het vervolgtraject?
11. Waarom is de raad niet nader geïnformeerd over deze voorgenomen sluiting van de wijkbureaus en het vervolgtraject? Bent u bereid dit, in aanvulling op deze vragen, alsnog te doen?

Ik verzoek u vriendelijk deze vragen vóór de raadsvergadering van 5 juli te beantwoorden.

Met vriendelijke groet,
namens de SP-fractie,

Erik de Vries
fractievoorzitter SP

2011-06-21

U bent hier